Besluitenlijst B&W vergadering 19 april 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 19 april 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.J. Kamp loco-burgemeester / wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 april 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 april 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Rapportage nazorgonderzoek "Verwerving subsidies"

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de rapportage nazorgonderzoek "Verwerving subsidies";
  2. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Verwerving subsidies" uit 2011 als afgedaan te beschouwen;
  3. De resultaten van het nazorgonderzoek (via raadsinformatiebrief) ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.

  Conform het onderzoeksprogramma is een nazorgonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Verwerving subsidies" uit 2011.
  Uit het nazorgonderzoek komt naar voren dat de afgelopen jaren vele verbetermaatregelen zijn getroffen op het gebied van subsidieverwerving. Als gevolg hiervan wordt het verwerven van subsidies meer planmatig uitgevoerd, alsmede op basis van een door het college vastgesteld Kader. De enige stap in het proces die nog niet altijd op de meest efficiënte wijze wordt uitgevoerd, betreft het verantwoordingstraject. In het 3e kwartaal 2016 zal door Concerncontrol een verbetertraject hierop worden ingezet. Gelet op de gerealiseerde verbeterslagen en het te starten verbetertraject ten aanzien van de verantwoording van subsidies, wordt geadviseerd de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Verwerving subsidies" uit 2011, als afgerond te beschouwen. De resultaten van het verbeteringstraject verantwoording subsidies zullen t.z.t. via de IC-rapportages worden gecommuniceerd.

 4. Actualisatie van het bestemmingsplan Rijk Zwaan in Fijnaart

  Het college besluit: 
  1. In te stemmen met het verzoek van Rijk Zwaan om een procedure op te starten tot actualisatie van het bestemmingsplan Rijk Zwaan in Fijnaart.

  Door Rijk Zwaan in Fijnaart is op 1 maart 2016 verzocht om te komen tot een herziening van het bestemmingsplan Rijk Zwaan in Fijnaart. Het geldende bestemmingsplan bepaalt dat de bedrijfsgebouwen een maximale goothoogte van 8 meter en een maximale hoogte van 12 meter mogen hebben. Door Rijk Zwaan wordt gevraagd om het geldende bestemmingsplan te herzien, in die zin dat er geen maximale goothoogte meer wordt genoemd. De reden van dit verzoek is dat aan Rijk Zwaan onlangs een omgevingsvergunning is verleend, waarbij voor de realisatie van technische installaties vrijstelling is verleend van die maximale goothoogte. Voor de toekomstige te verlenen vergunningen zou dan wederom iedere keer een vrijstellingsprocedure (uitgebreide Wabo-procedure) moeten worden gevolgd ten behoeve van de overschrijding van die goothoogte. Een herziening van het geldende bestemmingsplan kan dat voorkomen. Het geldende bestemmingsplan Rijk Zwaan moet inmiddels worden geactualiseerd. Rijk Zwaan heeft om die reden verzocht het geldende bestemmingsplan te actualiseren, waarbij de huidige uitgangspunten blijven gehandhaafd. Hiermee wordt duidelijkheid geboden richting de omgeving. Enkel de maximale goothoogte van 8 meter wordt niet meer opgenomen. De maximale hoogte van de bedrijfsgebouwen blijft gehandhaafd op 12 meter. Het nieuwe bestemmingsplan biedt dan voor een planperiode van 10 jaar alle gewenste ontwikkelruimte bieden die het bedrijf nodig heeft.  Uitdrukkelijk is daarbij gesteld dat de kosten van het opstellen van deze actualisatie, de procedurekosten op grond van de legesverordening en eventuele planschadekosten (advieskosten en planschadevergoedingen) voor rekening van Rijk Zwaan komen. Dat zal in een overeenkomst worden vastgelegd. Verzocht wordt in principe hiermee in te stemmen. Zodra het ontwerpbestemmingsplan gereed is zal dit ter instemming worden voorgelegd aan het college. Bij instemming zal dit gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze termijn bestaat voor iedereen de gelegenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad.

 5. Vaststelling locatie ontwikkelingsovereenkomst woningbouwontwikkeling Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek (project 180)

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met de locatie ontwikkelingsovereenkomst;
  2. In te stemmen met de bijbehorende projectexploitatie voor de ontwikkeling van woningbouw Driehoefijzerstraat Zevenbergschen Hoek (project 180);
  3. In te stemmen met het beschikbaar te stellen van een krediet van € 20.000 en dit te dekken uit de ter zijner tijd van de ontwikkelaar te ontvangen bijdrage.

  De gemeenteraad heeft op 4 februari 2016 ingestemd met de startovereenkomst voor de woningbouwontwikkeling aan de Driehoefijzerstraat te Zevenbergschen Hoek. Vervolgens heeft de ontwikkelaar het haalbaarheidsonderzoek afgerond, de ontwikkeling blijkt haalbaar. Zowel op financieel gebied, als op maatschappelijk gebied en op ruimtelijk gebied. Daarmee is deze fase van het project afgerond en kunnen de anterieure afspraken van de gemeente met de ontwikkelaar middels de locatie ontwikkelingsovereenkomst (LOO) vastgesteld worden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de LOO. Naar verwachting kan ontwikkelaar Hazenberg Bouw B.V. eind 2016 starten met de bouw van de 10 woningen.

 6. Samenwerkingsprogramma Regionale Energiestrategie

  Het college besluit:
  1. deel te nemen aan het Samenwerkingsprogramma Regionale Energiestrategie;
  2. wethouder J. Kamp te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

  Het Ministerie van EZ wil regio's ondersteunen met het opstellen van een gezamenlijke energiestrategie, waarbij naast gemeenten ook waterschappen en de provincie betrokken zijn. Vanuit de gezamenlijke overheidsbelangen en doelen wordt samen met bedrijven en burgers een regionale visie opgesteld om de energietransitie te versnellen. Hieraan voorafgaande wordt tot in detail inzichtelijk gemaakt hoeveel energie er nodig is en wat de beste kansen zijn om hierin op een duurzame wijze te voorzien. De ondersteuning bestaat uit het beschikbaar stellen van een regiocoördinator, het opstellen van een kosten-batenanalyse en het ontwikkelen van bruikbare instrumenten voor monitoring, e.d. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begeleidt dit project. Doel is om te komen tot een volledig duurzame energievoorziening in de regio. De opgedane ervaringen met deze regionale benadering worden gedeeld met andere regio's in Nederland. 

 7. Herbestemmen van agrarische objecten met cultuurhistorische waarden

  Het college besluit:
  1. In beginsel medewerking te verlenen door middel van een omgevingsvergunning uitgebreide procedure planologisch strijdig gebruik voor het herbestemmen van agrarische objecten met cultuurhistorische waarden.

  Uit onderzoek 'vrijkomende agrarische bebouwing in landelijk gebied' is gebleken dat er een forse toename te verwachten is van agrarische bedrijven die stoppen. Om leegstand en verpaupering te voorkomen wil het college in beginsel medewerking verlenen aan het herbestemmen van dergelijke objecten.

 8. P112-A. Eindevaluatie project 112. Permanente huisvesting Regenboog Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. De eindevaluatie van het project vast te stellen;
  2. Project 112 af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

  Project 112 voorzag in de realisatie van een permanente huisvesting van de Protestants-Christelijke Basisschool De Regenboog in Zevenbergen. De school zat van oudsher samen met Rooms- Katholieke Basisschool De Arenberg in wijkcentrum De Meerenhof in Zevenbergen. Het wijkcentrum is in 2003 grotendeels afgebrand en sindsdien moesten beide scholen noodgedwongen hun huisvesting delen. Om de transformatie van de wijk Zoetendaal naar Serena te vervolledigen, moest de Regenboog in 2009 vertrekken. In de wetenschap dat de locatie aan de Lindonk nog niet beschikbaar was (daar was het Sport Gezondheidscentrum Zevenbergen gevestigd, die nieuwbouw aan het plegen was aan sportpark de Knip), moest er een tijdelijke oplossing voor de school worden gevonden. In het deelproject 112. Tijdelijke huisvesting Regenboog is het tijdelijke verblijf aan het evenemententerrein in Zevenbergen mogelijk gemaakt. Aangezien deze huisvesting er maximaal 5 jaar mocht staan, was het noodzakelijk om werk te maken van de permanente huisvesting van de school. In juni 2009 is de start van het project 112. Permanente huisvesting Regenboog Zevenbergen geweest, door de vaststelling door de gemeenteraad van het startbesluit. In de eindevaluatie van het project wordt verslag uitgebracht van het verloop van het traject om te komen tot het op 28 augustus 2013 feestelijk geopende nieuwe schoolgebouw. Conclusie is, dat het project binnen de financiële kaders en binnen de gestelde planning (met een deadline voor het vertrek van de school van de tijdelijke locatie op 10 oktober 2013) is afgerond, ondanks diverse tegenslagen, waaronder het faillissement van de architect, het faillissement van de aannemer halverwege de bouw en een eertijds niet voorzienbare 2% BTW-verhoging.