Besluitenlijst B&W vergadering 25 april 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 25 april 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 april 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 april 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Burgerpeiling "Waar staat Moerdijk 2015".

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de resultaten van de burgerpeiling en de managementreactie daarop.
  2. Middels een raadsinformatiebrief de raad te informeren.
  3. In te stemmen met het houden van de eerstvolgende peiling in het eerste kwartaal van 2017.

  Vanaf 2008 is al meerdere malen in de gemeente Moerdijk de gemeentelijke burgerenquête onder bewoners gehouden. De gemeente gebruikt de resultaten van de enquête voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van haar beleid. In het eerste kwartaal van dit jaar is wederom een enquête gehouden. Daarbij is voor de eerste keer gebruik gemaakt van de landelijke Waarstaatjegemeente-peiling. De resultaten zijn weergegeven in het rapport van de burgerpeiling "Waar staat Moerdijk 2015". In totaal zijn 2.400 inwoners uitgenodigd om aan de peiling deel te nemen. Daarvan hebben 751 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 31%.

 4. Verplaatsingskostenregeling

  Het college besluit:
  1. Het advies in de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 29 januari 2016  ECWGO/201600078 onverkort over te nemen en de wijzigingen vast te stellen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling verplaatsingskosten overeenkomstig bijlage A bij dit voorstel. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 in werking.

  Het LOGA indexeert jaarlijks de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor verhuisplichtige ambtenaren met de consumentenprijsindex (CPI) van 2 jaren daarvoor. De CPI 2014 bedraagt 0,98%. De vaststelling van de bedragen leidt tot een aanpassing in de CAR/UWO per 1 januari 2016.

 5. Verantwoording inzet bestrijding onderwijsachterstanden 2015

  Het college besluit:
  1. Vast te stellen dat de verstrekte vergoedingen in het kader van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden (6480600/44249) zijn ingezet voor de activiteiten beschreven in het actieplan 2015.
  2. Vast te stellen dat de vergoedingen die zijn verstrekt vanuit het budget overig peuterspeelzaalwerk (6650200/43710), vve coördinatie en inzet 15 extra vve kindplaatsen, zijn ingezet conform de uitgangspunten van het actieplan 2015.
  3. In te stemmen met het definitief vaststellen van de vergoedingen 2015 aan de organisaties op basis van de door hen ingediende verantwoording onderwijsachterstanden 2015.
  4. Het niet ingezette budget van € 3.824 wordt teruggevorderd.

  Jaarlijks stelt het college een actieplan vast waarin wordt beschreven hoe de aanpak van onderwijsachterstanden door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen van 2 t/m 6 jaar eruit ziet. Op basis van het vastgestelde actieplan 2015 hebben diverse organisaties een vergoeding ontvangen om uitvoering te geven aan het actieplan. In het daaropvolgend kalenderjaar toetst het college of de vergoedingen zijn ingezet conform de afspraken. Dit is gebeurd. In de loop van 2015 is een maatregel getroffen om de wachtlijst vve op te lossen door eenmalig 15 extra vve plaatsen te creëren bij De Roef. Ook deze extra vergoeding is verantwoord en is ingezet conform de afspraken. 

 6. Definitieve vaststelling subsidie 2015 aan Indigo

  Het college besluit:
  1. De subsidie 2015 aan Indigo definitief vast te stellen op een bedrag van € 6.566,25
  2. Het bedrag kan betaald worden uit de verplichting die opgenomen is op het budget WMO algemeen 6620700/ 44200, bijdrage aan professionele organisaties.

  De subsidie over 2015 aan Indigo is vastgesteld op € 6.566,25 voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In 2015 zijn de activiteiten van Indigo vooral gericht op de ondersteuning van familieleden van psychiatrische patiënten en preventie depressie. Daarnaast is er op het Marklandcollege de training "Power" gegeven. De definitieve subsidie is lager dan het voorlopig beschikbaar gestelde bedrag van €12.750.

 7. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers kalenderjaar 2015.

  Het college besluit:
  1. Vast te stellen dat verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk over het jaar 2015 niet aan de orde is.

  In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit burgemeesters en het Rechtspositiebesluit wethouders, moet over het jaar 2015 vastgesteld worden of verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is.
  Via een web-applicatie zijn de burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele neveninkomsten. Op basis van deze opgaven en conform de geldende regels, is verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2015 niet aan de orde.