Besluitenlijst B&W vergadering 10 mei 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 10 mei 2016
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Opheffing Christelijke basisschool (CBS) Zwingelspaan te Zwingelspaan

  Het college besluit:
  1. Positief te adviseren over de samenvoeging op 1 augustus 2016 van CBS Zwingelspaan met CBS De Molenvliet op grond van artikel 64b Wet op het Primair Onderwijs;
  2. In te stemmen met de eigendomsoverdracht (buitengebruikstelling) ‘om niet’ van het schoolgebouw en terrein van CBS Zwingelspaan aan de gemeente op 1 augustus 2016, op grond van artikel 110 Wet op het Primair Onderwijs;
  3. In te stemmen met het niet opmaken van een staat van onderhoud van het schoolgebouw en terrein van CBS Zwingelspaan, op grond van artikel 28 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk.

  De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs heeft  verzocht om een positief advies voor de samenvoeging op 1 augustus 2016 van de CBS Zwingelspaan in Zwingelspaan met de CBS De Molenvliet in Klundert. Tevens heeft het schoolbestuur aangegeven voornemens te zijn het schoolgebouw en het terrein van CBS Zwingelspaan vanaf 1 augustus 2016 blijvend niet meer te gebruiken. Door de samenvoeging op 1 augustus 2016 behoudt de samengevoegde nieuwe CBS De Molenvliet in Klundert de komende 6 jaren de personele bekostiging gebaseerd op de beide afzonderlijke scho¬len. De staat van onderhoud van het schoolgebouw en terrein van CBS Zwingelspaan is geïnspecteerd. Geconstateerd is dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Daardoor is het opmaken van een staat van onderhoud met achterstallig onderhoud dat alsnog uitgevoerd moet worden door het schoolbestuur niet nodig voor de eigendomsoverdracht aan de gemeente.

 2. Ingekomen verzoek om het pand aan de Steenweg 50 in Moerdijk als gemeentelijk monument aan te wijzen.

  Het college besluit:
  1. Diverse onderdelen van het pand aan de Steenweg 50 in Moerdijk, die zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

  De eigenaar van het pand aan de Steenweg 50 in Moerdijk heeft een verzoek ingediend om zijn pand aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Op 1 oktober 2015 heeft de monumentencommissie geadviseerd om het pand aan te wijzen als gemeentelijke monument. Het college heeft conform het advies van de monumentencommissie besloten om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzichten van het hoofdgebouw (de pastorie) en de vooraanzicht van de aanbouw aan de linkerzijde van de pastorie en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving aan te wijzen als gemeentelijk monument.

 3. Vaststelling eenmalige subsidie evenementen "70 jaar bevrijd" in Zevenbergen.

  Het college besluit:
  1. de subsidie aan Stichting Stoffer en Blik voor de evenementen in het kader van 70 jaar bevrijd definitief vast te stellen op € 7.252,00;
  2. een bedrag van € 3.933,00 terug te vorderen aangezien niet alle activiteiten zijn uitgevoerd.

  Het Comité 70 jaar bevrijd is een samenwerkingsverband van verenigingen en stichtingen uit Zevenbergen. Om praktische redenen is Stichting Stoffer en Blik aangewezen als rechtspersoon om als penvoerder op te treden. In februari 2015 heeft het college besloten een voorlopige subsidie te verlenen van € 11.185,-. Dit bedrag is bepaald op basis de Uitvoeringsregeling een¬malige subsidie, zoals deze voor initiatieven van afzonderlijke verenigingen geldt.
  Het meest ambitieuze onderdeel van het programma, namelijk een spectaculair belevingstheater met 3D-projecties is door het niet rond krijgen van de financiering (hoge kosten) niet doorgegaan. De overige activiteiten (o.a. Bevrijdingsfestival, Filmfestival en productie Anne Frank met leerlingen van het Markland College) hebben wel plaatsgevonden in de periode januari t/m november 2015.
  Het college heeft besloten om de subsidie definitief vast te stellen op € 7.252,00 conform het verzoek om vaststelling van het Comité 70 jaar bevrijd.

 4. Collectieve ziektekostenregeling gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  1. De beleidsregel Collectieve zorgverzekering voor minima vast te stellen.
  2. In te stemmen met een structurele wijziging van de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten met ingang van 01-01-2017. Dit door de collectieve zorgverzekering voor minima structureel aan te passen door de premie Gemeente Extra te verhogen van € 12,00 naar € 17,00 en de Gemeenten Extra Uitgebreid van € 13,00 naar € 42,50. De compensatie van het eigen risico wordt verrekend door de hoogte van de premies.
  3. Voor de bestaande klanten een ‘tussentijdse reparatie’ toe te passen door in te stemmen met de wijziging van de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten per 01-07-2016. Het verhogen van de huidige polis van de premie Gemeente Extra van € 12,00 naar € 17,00 en de premie voor Gemeenten Extra Uitgebreid van € 13,00 naar € 42,50. De compensatie van het eigen risico wordt verrekend met de hoogte van de premies.
  4. De extra kosten te dekken uit de integratie-uitkering WMO-2015. Door het beschikbaar stellen van het budget op product 6614401/43424 bijzondere bijstand, door middel van een begrotingswijziging bij de tweede bestuursrapportage 2016.

  Het kabinet besloot in juni 2014 de regeling CER/WTCG af te schaffen. Voor compensatie van de ho¬gere zorgkosten voor de doelgroep (chronisch zieken of gehandicapten) wordt aangesloten bij een nieuw ontwikkelde uitgebreide aanvullende verzekering binnen de collectieve zorgverzekering van contractpartner CZ voor cliënten met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
  Alle gemeenten binnen de samenwerking van Werkplein Hart van West-Brabant zetten in op een col¬lectieve ziektekostenverzekering waarbij de gemeenten een deel van de premie betalen. Alle gemeenten gaven hier vanaf 2015 uitvoering aan; wel blijkt dat er sprake is van grote diversiteit in de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
  In Moerdijk werd deze regeling via de bijzondere bijstand in de vorm van een vergoeding voor de extra zorgpolis uitgevoerd. Het gevolg hiervan was dat een behoorlijke groep afviel qua inkomen en vermogen. Voor 2016 werd besloten een grotere doelgroep aan te schrijven, met als gevolg meer deelnemers vanuit  Moerdijk. Toch wil de gemeente Moerdijk nog meer inwoners, die onder deze regeling vallen, gebruik laten maken van de mogelijkheden die deze collectieve ziektekostenverzekering biedt.  Dit geldt voor zowel bestaande deelnemers in 2016 als nieuwe deelnemers aan deze regeling in 2017.

 5. Regio-indeling werkgebieden woningcorporaties West-Brabant en Hart van Brabant

  Het college besluit:
  1. de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Dongen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert op grond van artikel 41, lid d van de Woningwet aan te wijzen als kern¬werkgebied voor de woningcorporaties: AlleeWonen, Casade, Woonkwartier, Goed Wonen, ’t Heem, Huisvesting Bejaarden Oosterhout, Laurentius, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, TIWOS, TBV, Volksbelang, WonenBreburg, Woonstichting Etten-Leur, Woonstichting Geertruidenberg  en Woonstichting Woensdrecht;
  2. over het voorstel een zienswijze te vragen aan deze woningcorporaties, de huurdersbelangenorganisaties van deze woningcorporaties en aan woningcorporaties buiten de voorgestelde regio met bezit in één of meer gemeenten binnen de regio (Vestia, Woonwijze, de Kleine Meijerij, Brabant Wonen en Mooiland);
  3. de gemeente Breda, namens de genoemde gemeenten te mandateren, om de bovenstaande zienswijzen te vragen aan de betrokken organisaties en deze in samenspraak met de betreffende gemeente te behandelen;
  4. het voorstel definitief in te dienen bij minister Blok indien er geen negatieve zienswijze wordt ingediend die betrekking of gevolgen heeft op het grondgebied van de gemeente Moerdijk of het werkgebied van Woonkwartier.

  De Woningwet 2015 bevat nieuwe bepalingen ten aanzien van het werkgebied van woningcorporaties. Deze bepalingen zijn bedoeld om de lokale verankering van woningcorporaties te versterken. Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 juli 2016 voorstellen te doen over de door hen gewenste regio-indeling, waarna de Minister de indeling in regio's vaststelt. Het college heeft besloten om de gemeenten in de regio’s Hart van Brabant en West-Brabant (m.u.v. Heusden, Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Deze gemeenten hebben aansluiting gezocht bij de regio Noordoost-Brabant en Rivierengebied) aan te wijzen als kernwerkgebied voor de corporaties. Daarnaast is besloten om de gemeente Breda te mandateren om hierover zienswijzen te vragen aan de woningcorporaties en huurdersbelan-genorganisaties in deze gemeenten. Na de zienswijzeprocedure zal er een definitief voorstel worden ingediend bij Minister Blok die de kernwerkgebieden vaststelt.

 6. 1e Bestuursrapportage 2016

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2016;
  2. De 1e bestuursrapportage 2016 via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2016 op basis van de 1e bestuursrapportage 2016 via een begrotingswijziging te verwerken.

  De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad over de uitvoering in de eerste maanden van 2016 van de programma's zoals opgenomen in de (beleids)begroting 2016. De gemeenteraad krijgt hiermee niet alleen zicht op de realisatie van de doelen op de korte termijn, maar ook op de realisatie op de middellange en lange termijn. De opbouw van de beleidsbegroting is leidend geweest voor de opbouw van de bestuursrapportage. Indien het financiële effect, nadeel € 1.005.000,  uit de 1e bestuursrapportage in de begroting 2016 wordt verwerkt, komt het geraamde voorlopige rekeningresultaat voor 2016 uit op € 323.000 nadelig.