Besluitenlijst B&W vergadering 17 mei 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 17 mei 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. F.P. Fakkers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 mei 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 mei 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ontwerpjaarrekening 2015 van WVS-groep

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2015 (inclusief accountantsverslag);
  2. In te stemmen dat het positieve resultaat (€ 529.000, aandeel Moerdijk € 25.000) conform voorstel van dagelijks bestuur WVS-groep wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten;
  3. De ontwerpjaarrekening 2015 (inclusief controleverklaring van accountant en accountantsverslag) ter inzage te leggen voor de raad via een raadsinformatiebrief.

  De gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling WVS-groep. WVS-groep voert in opdracht van de gemeente Moerdijk de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit.
  Het dagelijks bestuur van WVS-groep heeft de ontwerpjaarrekening 2015 aangeboden aan de colleges van B&W van de negen aangesloten gemeenten. Voor deze jaarrekening heeft de accountant een ongeclausuleerde goedkeurende controleverklaring afgegeven. De ontwerpjaarrekening 2015 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het jaarverslag 2015 zal over enige tijd online te raadplegen zijn via www.wvsgroep.nl.