Besluitenlijst B&W vergadering 31 mei 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 31 mei 2016
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
E. Schoneveld  wethouder
J.J. Kamp wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 24 mei 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 24 mei 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Project 162. Voorontwerp bestemmingsplan Noordelijke randweg in Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan Noordelijke randweg in Zevenbergen (NL.IMRO.1709.NoordelijkeRandweg-BP20);
  2. het voorontwerp ter kennis te brengen van de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. het voorontwerp na instemming door uw college in te zenden voor het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro en gedurende 6 weken ter inzage te leggen ten behoeve van de inspraak.

  De ontwikkeling van de noordzijde van Zevenbergen (Noordrand) maakt deel uit van de groeiambitie van de gemeente Moerdijk. Onder de noemer Moerdijk MeerMogelijk (MMM) wordt groei van grootschalige bedrijvigheid afgestemd met verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De Noordelijke randweg Zevenbergen is een belangrijke schakel in het geheel en is één van de plannen van MMM. In januari 2015 is door Gedeputeerde Staten van de provincie 'Variant Kort B' aangewezen als voorkeursalternatief van de Noordelijke randweg Zevenbergen. Dit is in lijn met de voorkeur van de gemeente (zoals in november 2014 aan de raad gepresenteerd). Vervolgens heeft, binnen de vastgestelde kaders, een nadere uitwerkingsslag van het voorkeurstracé plaatsgevonden. Het tracé is hierdoor ter hoogte van de Achterdijk beperkt verschoven. Een bestemmingsplan is nodig om de Noordelijke randweg planologisch te verankeren. Onderdeel van de bestemmingsplanprocedure is het doorlopen van een milieueffectrapport (m.e.r.)-procedure. In een milieueffectrapportage (MER) worden de resultaten opgenomen van milieuonderzoek. De volgende stap in het proces is te komen tot een planologische wijziging van het plangebied zodat de beoogde ontwikkeling daadwerkelijk plaats kan vinden. In juni/juli 2016 wordt daarom het voorontwerp bestemmingsplan inclusief het concept MER voor de nieuwe randweg ter inzage gelegd. In het kader van het voorontwerp bestemmingsplan wordt er in die periode ook een inspraakavond gehouden voor omwonenden en belangstellenden. De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant werken nauw samen bij het doorlopen van de planologische procedures, waarbij de gemeente de trekkersrol en de rol van bevoegd gezag vervult.

 4. Uitvoeringsprogramma wegen buitengebied en schoolfietsroutes gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. Het uitvoeringsprogramma wegen buitengebied en schoolfietsroutes gemeente Moerdijk vast te stellen en hiervoor een krediet maatschappelijk nut ter hoogte van € 1.050.000 ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve;
  2. Voor de coördinatie van de realisatie van het uitvoeringsprogramma een krediet maatschappelijk nut van € 50.000 ter beschikking te stellen en te dekken uit de algemene reserve.

  In de raadsvergadering van 4 februari 2016 is de motie "Kwaliteit buitenwegen en fietsroutes" aangenomen, waarin de gemeenteraad het college heeft opgedragen om de raad een voorstel te doen, waarbij voor de knelpunten een passende oplossing wordt gevonden en hiervoor financieel dekkingsvoorstel te doen. De motie heeft ervoor gezorgd dat de gemeenteraad door dit raadsvoorstel versneld een uitvoeringsprogramma aangeboden krijgt om een groot aantal knelpunten, groot en klein, aan te pakken in het buitengebied en op de schoolfietsroutes.
  Hiervoor zijn circa 100 verkeersknelpunten onderzocht. Per knelpunt is onderzoek gedaan naar de meest passende oplossing. Dit heeft geresulteerd in het nu ter vaststelling aangeboden Uitvoeringsprogramma wegen buitengebied en schoolfietsroutes gemeente Moerdijk.

 5. Project 171. Archeologisch onderzoek Bult van Pars

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het geactualiseerde programma van eisen van RAAP voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek;
  2. In te stemmen met opdrachtverstrekking van het onderzoek;
  3. Raad te informeren conformeren doormiddel van een RIB.

  Na beëindiging van de beoogde woningbouwontwikkeling door Zeeman Vastgoed wordt de Bult van Pars betrokken bij de centrumontwikkeling Klundert. De invulling is punt van nadere haalbaarheidsonderzoeken. Voorlopig zal het terrein (nog effectiever dan nu het geval is) in gebruik gegeven worden als parkeervoorziening voor het centrum van Klundert. Om inzicht te krijgen in de ondergrond van "de Bult" worden proefsleuven getrokken voor archeologisch onderzoek. Het onderzoek staat onder toezicht van de regionale archeoloog. Het onderzoek wordt uitgevoerd door RAAP. De resultaten worden voor de zomervakantie verwacht. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen vervolgbesluiten worden genomen.

 6. Agenda herstructurering WVS-groep en ketensamenwerking Participatiewet

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de "Agenda herstructurering WVS en ketensamenwerking Participatiewet";
  2. In te stemmen met een éénmalige bijdrage van € 15.800 in de kosten voor de regionale uitvoering van deze Agenda;
  3. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief (inclusief bijlagen) te  informeren over de  "Agenda herstructurering WVS en ketensamenwerking Participatiewet".

  In het 3e kwartaal van 2015 hebben de colleges ingestemd met het visiedocument betreffende de herstructurering van de WVS-groep en de ketensamenwerking met de Werkpleinen ISD Brabantse Wal en Hart van West-Brabant (hierna Werkpleinen). Vervolgens is een vervolg-bestuursopdracht geformuleerd voor de uitwerking op dit visiedocument. De nieuwe projectleider is per maart 2016 gevraagd om als eerste stap in het vervolgproces te komen met een plan van aanpak voor de komende periode. Dit plan van aanpak is genaamd "Agenda herstructurering WVS en ketensamenwerking Participatiewet".

 7. Project 170. Uitwerking Governance Havenschap Moerdijk

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. Af te zien van het uiten van wensen en bedenkingen (zienswijze) bij het voornemen tot uitplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de GR Havenschap naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV conform de uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden zoals omschreven in de Overeenkomst tot Verzelfstandiging van Havenbedrijf Moerdijk NV, met daarbij behorende bijlagen en daartoe:
  (i)  de Overeenkomst tot Verzelfstandiging aan te gaan;
  (ii)  uitvoering te geven aan de gesloten Overeenkomst tot Verzelfstandiging, door het verrichten van de in die overeenkomst beschreven handelingen;
  2. In te stemmen, in de zin van artikel 51, lid 2 en 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, met het algeheel wijzigen van de gemeenschappelijke regeling voor de bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk van de deelnemende provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk;
  3. Deze besluiten te nemen onder de opschortende voorwaarde dat de belastingdienst resp. het Ministerie van Financiën goedkeuring geeft aan het verzoek tot vrijstelling van overdrachtsbelasting.

  Met de vaststelling van de Havenstrategie 2030 in juli 2014 is geconcludeerd dat aanpassing van de bestuurlijke inrichting (governance) van het Havenschap Moerdijk noodzakelijk is om de gewenste doorontwikkeling van het havenbedrijf te kunnen realiseren. Op basis van een onderzoek naar meerdere opties is gekozen  voor een voorkeursmodel dat inhoudt dat alle bedrijfsactiviteiten van het havenschap Moerdijk ("GR Havenschap") worden uitgeplaatst naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV. GR Havenschap blijft in aangepaste vorm in stand voor het waarborgen van de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV. Dit model biedt de beste mogelijkheden om de gewenste verzakelijking en professionalisering door de te voeren, de financiering voor de toekomst veilig te stellen en biedt ruimte voor toetreding van derden. De bedoeling is dat de nieuwe structuur op 1 januari 2017 in werking treedt.

 8. Opstellen van een Regionale Educatieve Agenda voor het voortgezet onderwijs (REA VO) voor de periode januari 2017 tot en met 31 december 2020

  Het college besluit:
  1. in te stemmen met het opstellen van een nieuwe REA VO voor de periode januari 2017 tot en met 31 december 2020;
  2. De huidige REA en bijbehorende samenwerkingsstructuur te handhaven voor de periode juli tot en met december 2016;
  3. In te stemmen met de co-financiering van 25% aan de gemeente Roosendaal, zijnde € 3.000, van de kosten die voortvloeien uit de opdrachtverstrekking aan het onderzoeksbureau OOG voor het opstellen van een nieuwe REA  en deze kosten te dekken uit het budget onderwijsbegeleiding (productnummer 6480200 , kostensoort 44259).

  Het voortgezet onderwijs (en bijbehorende leerlingenstroom) overstijgt vaak het lokale niveau. Daar¬om is een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) niet toereikend om afspraken te maken die betrekking heb¬ben op alle jongeren van 0 tot 23 jaar. De educatieve agenda heeft daarom een regionale component nodig. Een meerderheid van de leerlingen uit de gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Halderberge maakt ge¬bruik van een school voor voortgezet onderwijs die aangesloten is bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voortgezet onderwijs (SWV VO) Roosendaal e.o. Dit maakt een gezamenlijk overleg noodzakelijk. Een regionale educatieve agenda (REA) legt hiervoor de basis. De huidige REA loopt in 2016 af. De stuurgroep REA heeft in januari 2016 geadviseerd om een nieuwe REA voor het voortgezet onderwijs te laten opstellen, ingangsdatum  1 januari 2017. Naar aanleiding hiervan is een tijdpad opgesteld en een offertetraject gestart. Na de zomer (oktober) willen we een nieuwe REA aan de colleges kunnen voorleggen. Het college heeft ingestemd met het opstellen van een nieuwe REA.

 9. Lokale arbeidsvoorwaardenregelingen

  Het college besluit:
  1. Vaststellen van de tekstuele en technische aanpassingen in de volgende lokale arbeidsvoorwaardenregelingen:
  • Leidraad bij organisatieveranderingen
  • Rechtspositieregeling BABSen
  • Regeling bijzonder verlof
  2. Intrekken van de Regeling dienstkleding
  3. De Regeling Representatie omzetten in een "Uitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid".

  Door de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 betreffende salarissen, vergoedingen, toelagen en uitkeringen in de CAR/UWO is alles op het gebied van beloning nu daar geregeld en is een aantal lokale regelingen vervallen. Dit betekent dat in de nog bestaande lokale regelingen, daar waar verwijzingen staan naar vervallen regelingen of artikelen van het oude hoofdstuk 3, tekstuele en technische aanpassingen moeten worden gedaan. De teksten van de regelingen zoals genoemd onder 1 zijn hierop aangepast en worden integraal aangeboden. 

 10. Ontwerpbestemmingsplan ‘Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk’

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' (NL.IMRO.1709.KleinschaligBouwen-BP30).
  2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
  3. Het Verzoek Hogere waarde voor zowel de Oude Kerkstraat als de Kadedijk, met het ontwerpbesluit, eveneens gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

  De wens om zelf te mogen bouwen leeft sterk binnen de gemeente Moerdijk. Het gemeentebestuur wil ruimte bieden aan deze particuliere woningbouwinitiatieven. Door gezamenlijk op te trekken in de planologische procedure worden kosten bespaard en wordt de uitvoerbaarheid geborgd. Het bestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' is hiervan het resultaat. Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor zeven initiatiefnemers om in totaal maximaal 11 woningen te bouwen. Deze woningen zijn verspreid over zeven locaties binnen vijf verschillende kernen (Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten, Langeweg en Noordhoek). Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt een ieder de mogelijkheid geboden om gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan. Na de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen zal het gemeentebestuur het plan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
  Daarnaast heeft het college besloten om het Verzoek Hogere waarde en het Besluit Hogere waarde eveneens ter inzage te leggen. Dit betreft de locaties aan de Kadedijk in Fijnaart en de Oude Kerkstraat in Standdaarbuiten.

 11. Jaarverslag toezicht Wet kinderopvang 2015

  Het college besluit:
  1. Het jaarverslag 2015 Wet kinderopvang vast te stellen.

  Het toezicht op de Wet kinderopvang wordt uitgevoerd in samenwerking met de GGD. Op grond van de Wet kinderopvang moet het college van burgemeester en wethouders een jaarverslag vaststellen van alle uitgevoerde toezichts- en handhavingszaken. Dit jaar is er weer een automatisch verslag gemaakt uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit is het system dat door de GGD en de gemeente wordt gevuld. Alle locaties waar kinderopvang wordt geboden zijn in 2015 bezocht. Er waren 2 locaties die wel in het LRKP stonden maar waar geen opvang plaatsvond, deze zijn niet bezocht. Er zijn bij 16 locaties tekortkomingen geconstateerd, hier heeft na het verstrijken van de termijn een nader onderzoek plaatsgevonden. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de tekortkomingen waren opgeheven. Er zijn geen handhavingstrajecten gestart in 2015. Na vaststelling van het jaarverslag zal deze ter kennisname aan de gemeenteraad worden overlegd.

 12. Vaststelling visiestukken buitengebied

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. visie buitengebied, het landschapskwaliteitplan en de visie bebouwingsconcentraties vast te stellen.

  Voor het buitengebied van de gemeente Moerdijk is een nieuwe visie opgesteld inclusief twee deelvisies "Landschapskwaliteitplan en Bebouwingsconcentraties". De visies voor het buitengebied zijn in coproductie met de omgeving tot stand gekomen. In een open en interactief planproces is met belanghebbenden en betrokken vanuit de gebiedstafel, overlegpartners en het openbaar bestuur discussie gevoerd over de opgave, de uitgangspunten en de concept visie. Hierdoor is maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak gecreëerd en zijn actuele thema's, trend en ontwikkelingen integraal meegenomen. Het gevolgde proces en de visie sluiten aan op het gedachtegoed en de doelstellingen van de naderende Omgevingswet. De nieuwe visie "Buitengebied" is een ruimtelijke visie die gekaderd wordt door de gemeentelijke structuurvisie, de paraplunota's en het gebiedsplan alsmede het provinciaal beleid. De visie buitengebied vormt enerzijds de basis voor het te actualiseren bestemmingsplan buitengebied. Anderzijds vormt het een op zichzelf staand afwegingskader dat kan worden gebruikt bij de beoordeling van ruimtelijke initiatieven. Het versterken en behouden van de kwaliteit van het buitengebied staat in de nieuwe visie centraal. Daarnaast worden er binnen ruime kaders mogelijkheden geboden voor initiatiefnemers om te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteiten van het landschap. In het "Landschapskwaliteitplan" worden deze kwaliteiten van het landschap beschreven. Daarnaast biedt het een handvat voor initiatiefnemers om de kwaliteitsverbetering vorm te geven. De visie bebouwingsconcentraties geeft aan in welke gebieden sprake is van een concentratie en verdichting van (woon)bebouwing en waar nieuwe toevoegingen van bebouwing passend zijn in de ruimtelijke karakteristiek. Per deelgebied zijn de kenmerken in beeld gebracht en worden ontwikkelings-mogelijkheden geschetst. Er is dus sprake van een dynamische wisselwerking tussen de visie en de twee deelvisies.  Na de vaststelling van de visie wordt het bestemmingsplan buitengebied geactualiseerd. Ook hierbij wordt ingestoken op coproductie en zal worden ingestoken op een communicatief proces.
  Verwachting is dat het bestemmingsplan na de formele procedures begin 2018 ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad.

 13. Evenementenbeleid 2016

  Het college besluit:
  Gevraagd besluit Burgemeester
  1. In te stemmen met de nota van beantwoording op de ingebrachte zienswijzen van het concept evenementenbeleid.
  2. Het Evenementenbeleid Moerdijk 2016 gewijzigd vast te stellen.
  3. Het Evenementenbeleid Moerdijk 2016 ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

  Gevraagd besluit College
  1. De besluiten van de burgemeester voor kennisgeving aan te nemen.

  De burgemeester heeft voorgenomen wijzigingen in het evenementenbeleid aangekondigd en het concept beleid ter inzage gelegd. Nu de periode van ter inzagelegging is verstreken dient de burgemeester een definitief besluit te nemen over het evenementenbeleid. Bij de besluitvorming worden de ingebrachte zienswijzen betrokken.

 14. Notitie Reserves en Voorzieningen 2016

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om de notitie reserves en voorzieningen 2016 vast te stellen en daarbij het volgende te besluiten:
  1. De reserve gemeentegaranties aan te passen aan de vastgestelde risiconorm en op grond hiervan een bedrag van € 69.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
  2. De reserve geoormerkte gelden grondexploitatie op te heffen.

  Op grond van de financiële verordening gemeente Moerdijk vindt jaarlijks een actualisatie plaats van de notitie reserves en voorzieningen. De notitie 2016 geeft de situatie weer per 1 januari 2016 en sluit aan bij de balans van de jaarrekening 2015.
  Uitgangspunt voor de mutaties in 2015 zijn de besluiten op grond van:
  - de notitie reserves en voorzieningen 2015;
  - de tussentijdse rapportages, en
  - overige raads- en collegebesluiten.
  Op basis hiervan wordt voorgesteld een aantal middelen te herschikken. Hierdoor valt een bedrag van € 69.000 vrij ten gunste van de algemene reserve. Daarnaast wordt voorgesteld een reserve op te heffen.

 15. Bestemming jaarrekeningresultaat 2015

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen het voordelig resultaat van de jaarrekening 2015 als volgt te bestemmen:
  1. €1.962.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;
  2. €     22.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het opleidingsplan 2016;
  3. €   705.000 zijnde het restant van het rekeningresultaat 2015 toe te voegen aan de 
        algemene reserve.

  De jaarrekening 2015 sluit met een voordelig resultaat van € 2.689.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd. In februari jl. heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van een reserve sociaal domein met de bedoeling het surplus aan baten boven lasten met betrekking tot de uitvoering van de taken op het gebied van de decentralisaties (Jeugd, Wmo-2015 en Participatiewet) en de huishoudelijke hulp aan deze reserve toe te voegen. Verder is in de 3e bestuursrapportage 2015 voorgesteld om het restant aan opleidingskosten over 2015 toe te voegen aan het opleidingsplan 2016. Na deze specifieke bestemming van het jaarrekeningresultaat wordt voorgesteld het restant toe te voegen aan de algemene reserve.

 16. Vaststelling jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. Het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 vast te stellen;
  2. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen met € 0,1 miljoen te verlagen tot een bedrag van € 16,4 miljoen.

  De jaarrekening 2015 sluit met een batig saldo van € 2.698.000 (2,86% van de totale uitgaven). Dit is het resultaat nadat de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves hebben plaatsgevonden op grond van eerdere besluitvorming hierover door de gemeenteraad. Het saldo is € 1.962.000 hoger dan op grond van de 3e bestuursrapportage 2015 mocht worden verwacht. Voor de bestemming van het saldo wordt een afzonderlijk voorstel voorgelegd aan het college.

 17. Begroting 2017 en jaarstukken 2015 gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met de concept-begroting 2017.
  2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015.
  3. Geadviseerd wordt geen zienswijzen in te dienen, maar te volstaan met het maken van de volgende opmerkingen:
  a. De VRMWB wordt verzocht om in het vervolg voorstellen die niet voorzien zijn in de begroting aan de gemeenteraad voor te leggen middels een begrotingswijziging.
  b. De VRMWB wordt in overweging gegeven om de reserve "temporiseren bezuinigingen (446.000)" niet door te schuiven maar vrij te laten vallen.
  c. De VRMWB te verzoeken om de jaartallen van de tabel thema 6 "Geneeskundige zorg" aan te laten passen.
  d. De VRMWB in overweging te geven het restant van het jaarresultaat 2015 niet uit te keren, maar in te zetten voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de vrijwilligersposten in de regio.
  4. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze opmerkingen te maken bij de behandeling van de begroting 2017 in het Algemeen Bestuur.
  5. In de begroting 2017 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de Veiligheidsregio MWB op te nemen van € 2.491.509.

  De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant biedt de concept-begroting 2017 aan de gemeenten aan ten behoeve van een zienswijze door de gemeenteraden. Op basis van de ingediende zienswijzen zal het Algemeen Bestuur op 7 juli 2016 worden voorgesteld over te gaan tot definitieve vaststelling.  Op basis van de begroting wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke en met de deelnemende gemeenten overeengekomen taken. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de 39 actiepunten uit het beleidsplan 2015-2019, waarmee de veiligheidsregio investeert in een vakbekwame, slagvaardige, zichtbare en samenwerkingsgerichte organisatie. De begroting is opgebouwd aan de hand van zeven thema's, waarvoor wordt aangegeven wat de stand van zaken per thema is en wat de VRMWB er in 2017 voor gaat doen en ermee wil bereiken. De totale bijdrage aan de VRMWB voor 2017 komt voor de gemeente Moerdijk uit op € 2.491.509. i.p.v. de in de begroting 2016 geraamde 2.493.820  (voor 2017).

 18. Aanschaf van een nieuw functiewaarderingssysteem (HR21).

  Het college besluit:
  1. Een voorgenomen besluit te nemen tot aanschaf van het functiewaarderingssysteem HR21.
  2. Voorgenomen besluit ter instemming voor te leggen aan de OR.
  3. Op te stellen stappenplan uitrol HR21 op basis van nog te maken keuzes naar aanleiding van het organisatieontwikkelingsrapport.
  4. Incidentele kosten van circa € 35.000,- te dekken uit het organisatieontwikkelbudget.
  5. Structurele kosten van € 6.300,- per jaar, zijnde licentiekosten (was € 2.800,- jaarlijks geraamd op 5110100/43520). De jaarlijkse meerkosten van € 3.500 te dekken uit "Overige personeelslasten/diensten door derden".

  De organisatie heeft behoefte aan een nieuwe functiewaarderingssysteem. Het huidige systeem is verouderd en kan niet worden ge-update. Zoals bekend loopt er momenteel een organisatieonderzoek. Planning is om het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 te implementeren zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn. De verwachting is dat het systeem per 1 januari 2017 operationeel kan zijn.

 19. Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk 2017

  Het college besluit:
  De Gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen betreffende de
  concept-begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk, aangezien:
  1. De financiële risico's voor de gemeente als eigenaar acceptabel zijn; de begroting is sluitend en het Havenschap heeft voldoende weerstandsvermogen om de risico's op te vangen.
  2. Het havenschap voldoende invulling geeft aan de gestelde taken en ambities; de activiteiten die opgenomen zijn in de begroting passen bij de taken van het havenschap en dragen bij aan de gestelde ambities uit de Havenstrategie Moerdijk 2030, met oog voor de economische, ecologische en sociale balans.

  Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk heeft de conceptbegroting voor 2017 toegestuurd. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. Het Havenschap geeft in de begroting voldoende invulling aan de gestelde taken en ambities en de financiële risico's voor de gemeente als mede-eigenaar zijn acceptabel en voldoende beheersbaar. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.