Besluitenlijst B&W vergadering 06 juni 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 06 juni 2016
Aanwezig:
J.J. Kamp wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 31 mei 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Plaatsen bebording verboden toegang na 22.00 uur aan het Julianaplantsoen in Zevenbergen

  Het college besluit:
  Akkoord te gaan met het plaatsen van borden artikel 461 (Wetboek van Strafrecht) WvS bij het Julianaplantsoen in Zevenbergen

  Onlangs is door de leden van het Jeugd Preventie Overleg (JPO) een plan van aanpak opgesteld voor de effectieve aanpak van jeugdoverlast gedurende de zomermaanden. Een locatie binnen de gemeente waar steeds sprake is van terugkerende jeugdoverlast, betreft het parkje aan de Julianaplantsoen te Zevenbergen. Sinds vorig jaar komen er vanuit de buurt en vanuit het buurtpreventieteam veel meldingen binnen van overlast door jongeren. Deze meldingen komen zowel bij de gemeente als bij de politie binnen.
  Een van de actiepunten ten aanzien van deze hanglocatie betreft het plaatsen van art. 461 borden (Wetboek van Strafrecht) bij de ingangen van het parkje. Na 22.00 uur is er dan geen toegang meer mogelijk tot het park. De politie heeft dan een middel in huis om te verbaliseren bij het aantreffen van de jeugd na 22.00 uur.
  Voor deze maatregel is geen verkeersbesluit nodig maar het betreft wel een besluit over ons eigendom, dus privaatrechtelijk besluit. Hierover dient het college een besluit te nemen.

 3. Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant (GR RAWB) 2015

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van het RAWB;
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarstukken 2015 van het RAWB.

  Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief West-Brabant (RAWB). Op basis hiervan zijn de jaarstukken 2015 ter kennisname toegezonden. Op 29 juni 2016 worden de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RAWB vastgesteld. De jaarrekening 2015 van het RAWB sluit af met een positief resultaat van € 20.729. Op de jaarstukken 2015 kan geen zienswijze worden ingediend.

 4. Vaststelling subsidie basiseducatie/volwassenenonderwijs, augustus 2015 tot en met december 2015

  Het college besluit:
  De (overgangs)subsidie over de periode augustus tot en met december 2015 voor het Kellebeek College definitief vast te stellen op € 16.250 , conform de voorlopige subsidieverlening.

  De regionale keuze om voor de afspraken over het cursusaanbod educatie van het Kellebeek College van schooljaren over te stappen naar kalenderjaren heeft gevolgen gehad voor de subsidieverstrekking door de gemeente Moerdijk sinds medio 2015; de subsidie voor de tweede helft van 2015 is als een overgangssubsidie verstrekt en vanaf 2016 wordt er een jaarlijkse subsidie toegekend, passend bij de termijnen van de gemeentelijke subsidie-verordening. Het Kellebeek College, onderdeel van het ROC West-Brabant, heeft op 31 maart de verantwoording van de overgangssubsidie ingediend. De gemeente investeert met het verstrekken van een jaarlijkse subsidie in de inzet van een netwerkdocent. Haar taken zijn werving van cursisten, contact met maatschappelijke organisaties om de problematiek van laaggeletterden onder de aandacht te houden en het mede vormgeven van de lokale campagne in het kader van de week van de alfabetisering. De gemeentelijke subsidie is belangrijk, omdat de werving van cursisten sinds 1 januari 2013 niet meer vanuit de rijksmiddelen wordt bekostigd. Daarnaast wordt door de jaarlijkse subsidie een cursus Engels voor mensen met weinig basisvaardigheden vorm gegeven. Dit is van belang, omdat Engels binnen het onderwijs een kernvak is geworden. Tevens sluit dit aan bij het brede schoolproces waarbij een aantal scholen heeft gekozen voor een doorgaande leerlijn op het gebied van de Engelse taal. Ook voor de cursus Engels mogen de rijksmiddelen niet meer worden ingezet.
  De overgangssubsidie is naar aanleiding van de verantwoording door het Kellebeek College vastgesteld op het reeds verstrekte bedrag van € 16.250.

 5. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2016-2017 Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB)

  Het college besluit:
  1. Een dienstverleningsovereenkomst van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017, aan te gaan met GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. Deze dienstverleningsovereenkomst, namens het college, door wethouder drs. T.H.R. Zwiers te laten ondertekenen.

  Op 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) gestart. Het eerste jaar betekende voor de opdrachtgevers (de zes deelnemende gemeenten) en de opdrachtnemer een gezamenlijke opstartfase. Om het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap goed te borgen, is het nodig om de voorwaarden vast te leggen waaronder het Werkplein HvWB haar diensten gaat verlenen. Dit gebeurt middels voorliggende Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dit document is het uitgangspunt voor de individuele werkprogramma's die met de deelnemende gemeenten wordt afgesloten. Het DVO regelt met elkaar de uniforme kaders waarbinnen werkprogramma's voor de deelnemers worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten uit de evaluatie DVO 2015 is er een nieuw DVO opgesteld voor de periode tot 1 januari 2018. Hierin is rekening gehouden met de wens van de bestuurders om het ambitieniveau te verhogen maar dit wel in relatie tot de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 6. Speelruimte

  1. In te stemmen met een pilot voor de herinrichting van speelruimte in Fijnaart en Heijningen door middel van een burgerparticipatietraject. Het doel van de pilot is te komen tot een ontwerp waar zoveel mogelijk draagvlak voor gevonden wordt onder inwoners. Het uiteindelijke plan moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  a. Duurzame toestellen en ondergronden;
  b. Speelplekken zijn bedoeld voor ontmoeting en daarom ingericht voor meerdere leeftijdsgroepen;
  c. Speelplekken stimuleren meerdere ontwikkelingsgebieden van jong en oud.
  2. Dit burgerparticipatietraject wordt bekostigd uit het reguliere budget van RBOR, namelijk 7580053 (Vervangingsinvestering speelvoorzieningen). Het traject omvat de sessies met bewoners en het ontwerp van de speelplekken. Er worden financiële kaders meegegeven bij het maken van het ontwerp.
  3. De pilot in Fijnaart en Heijningen na afloop te evalueren om daarna uitgangspunten op te stellen voor nieuw speelruimtebeleid vanaf 2017. Daarnaast zal de evaluatie van de pilot gebruikt wor¬den om een inschatting te maken voor het budget dat benodigd is voor de inrichting van speel¬ruimte in alle kernen. Op basis hiervan zal de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2017 een speelruimteplan ter vaststelling voorgelegd worden.
  4. Alle ingekomen speelruimteverzoeken uit andere kernen aan te houden.

  In de gemeente Moerdijk is veel ruimte aanwezig waar kinderen buiten kunnen spelen (formeel en informeel). Formele en informele speelplekken zijn geregeld in het speelruimtebeleid dat in 2010 is vastgesteld. Dit speelruimtebeleid voldoet echter niet meer. Er is daarom behoefte aan nieuwe uitgangspunten voor de inrichting van speelruimte. Nieuwe uitgangspunten worden gebruikt als onderdeel van een pilot in Fijnaart en Heijningen, waarbij een plan wordt gemaakt waarbij oude speeltoestellen (kunnen) worden vervangen en nieuwe speelplekken kunnen worden ingericht. Hierbij staat voorop dat bewoners meedenken over de inrichting van deze plekken, door middel van burgerparticipatie. De pilot in Fijnaart en Heijningen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet gekozen worden voor duurzame materialen; zowel wat betreft toestellen als ondergronden. Daarnaast zijn speelplekken bedoeld voor ontmoeting; dit houdt in dat een speel/ontmoetingsplek altijd ingericht moet zijn voor meerdere leeftijdsdoel-groepen. Hierdoor ontstaat een wijkgerichte ontmoetingsplek met veel sociale controle. Ook is het belangrijk dat speelplekken meerdere ontwikkelingsgebieden stimuleren van de gebruikers van ontmoetingsplekken; bijvoorbeeld motorisch en sociaal-emotioneel.
  Na de pilot in Fijnaart en Heijningen zal deze worden geëvalueerd. De evaluatie zal gebruikt worden om uitgangspunten op te stellen voor nieuw speelruimtebeleid en een inschatting te maken van benodigd budget voor de fysieke inrichting van speelruimte in alle kernen.

 7. Voorbereidingskrediet gemeentehuis nieuwe stijl

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet meerjarige investeringen van incidentele aard van € 117.000 ten behoeve van de voorbereidingswerkzaamheden om te komen tot een ontwerp voor noodzakelijke en gewenste aanpassingen aan het gemeentehuis.
  2. Het voorbereidingskrediet te dekken uit de algemene reserve en hiertoe een bedrag ter hoogte van € 117.000 over te hevelen naar de reserve maatschappelijk nut.
  3. De raad voor te stellen het krediet aanpassingen gemeentehuis 2013 te verlagen met € 120.000 in verband met het niet meer aanbrengen van een gevelhijsinstallatie en de hiervoor afgezonderde gelden in de reserve bruto-methode vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.
  4. De raad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet economisch nut ter hoogte van € 95.000 ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen in de vorm van zonnepanelen op de lage daken. Dekking van de bijbehorende kapitaallasten vindt deels plaats vanuit de lagere energielasten en het resterende bedrag van € 2.700 verwerken in een sluitende meerjarenbegroting.

  Gemeente Moerdijk heeft het voornemen om de tegelvloer in de centrale hal te vervangen. Dit vanwege veiligheidsredenen; de vloer komt op verschillende plaatsen los. Enkele gedeelten zijn middels ‘lapwerk’ vervangen maar hiermee is het probleem niet opgelost. Deze toch al ingrijpende werkzaamheden vormen een goede aanleiding om enkele andere onderhouds- en reparatiewerken aan het gemeentehuis te doen en om te onderzoeken in hoeverre de centrale hal nog voldoet aan de eisen van huidige en toekomstige tijd als het gaat om dienstverlening, informatievoorziening en het “Moerdijk gevoel”. Middels dit raadsvoorstel wordt een voorbereidingskrediet gevraagd om de noodzakelijke en gewenste aanpassingen aan het gemeentehuis inzichtelijk te maken en hiervoor een uitgewerkt plan op te stellen. Dit bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Daarnaast wordt krediet gevraagd om duurzaamheidsmaatregelen in de vorm van zonnepanelen te kunnen toepassen bij het vervangen van de dakbedekking op de daken van de laagbouw.
  De kosten gemoeid met de voorbereidingen en het komen tot een ontwerp met een overzicht van de investering, inclusief de interne personeelslasten, bedragen € 117.000. Het bedrag van € 117.000 wordt gedekt door inzet van de algemene reserve.
  De investering gemoeid met het aanschaffen van zonnepanelen bedraagt € 95.000. De bijbehorende kapitaalslasten worden deels gedekt door lagere energielasten. Het resterende bedrag wordt verwerkt in een sluitende meerjarenbegroting.