Besluitenlijst B&W vergadering 14 juni 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 14 juni 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
 
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 juni 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Richtlijnen gemeentelijke begraafplaatsen

  Het college besluit:
  1. Vaststellen van richtlijnen onvermogende en onbekende overledenen.
  2. Vaststellen van notitie ruimen en herbegraven, incl. richtlijnen ondergronds ruimen.
  3. Vaststellen van handhavingsrichtlijn grafbedekkingen.
  4. Vaststellen voorwaarden gedenktekens langs gemeentelijke wegen.
  5. De raad hierover te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Om vragen ten aanzien van begraven goed te kunnen beantwoorden en de kwaliteit van het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen op een goede manier te borgen is het zaak om ten aanzien van een aantal aspecten nadere richtlijnen vast te stellen. Het gaat hierbij vooral om het vastleggen van werkwijzen, zodat voor een ieder duidelijk is hoe in bepaalde situaties gehandeld dient te worden. Deze richtlijnen hebben betrekking op uitvaarten die plaatsvinden op kosten van de gemeente, op de wijze van handelen ingeval van ruimen van graven en herbegravingen, op controle op de grafbedekkingen die nabestaanden aanleggen en op gedenktekens langs wegen.

 3. Project 153c. Kasteeltuin - uitgifte bouwkavels Neerhofstraat

  Het college besluit:
  1. Akkoord te gaan met de verkoop bij voorrang van bouwkavel nummer 2 aan de familie Surewaard, gekoppeld aan de aankoop van hun bestaande woning die gelegen is in het projectgebied 153d Molenstraat;
  2. Akkoord te gaan met de uitgifte van de resterende 4 bouwkavels op basis van de bijbehorende verkoopdocumentatie inclusief wijze van uitgifte en een grondprijs van € 375,- (exclusief btw) per vierkante meter;
  3. De welstand gebiedscriteria woningen Kasteeltuin - Neerhofstraat voor deze 5 bouwkavels vast te stellen.

  De herinrichting van de Kasteeltuin maakt onderdeel uit van de Centrumontwikkeling Zevenbergen. In juli 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor deze deellocatie vastgesteld. Momenteel wordt het civiele bestek voor de aanleg van het openbaar gebied afgerond, waarna aanbesteding zal plaatsvinden. De realisatie start na de zomervakantie en zal omstreeks januari 2017 zijn afgerond. Onderdeel van de civiele aanleg is het bouwrijp maken van de 5 bouwkavels aan de Neerhofstraat. Gelet op deze planning kan nu ook de uitgifte van de bouwkavels worden opgestart.
  Vooruitlopend op de openbare uitgifte wordt 1 bouwkavel bij voorrang verkocht aan een familie die vertrekt uit het plangebied Molenstraat (eveneens onderdeel van de Centrumontwikkeling). Belangstellenden voor de openbare uitgifte kunnen zich inschrijven van donderdag 23 juni tot en met woensdag 20 juli 2016. Gedurende deze periode vindt op maandag 4 juli 2016 een informatieavond plaats. In aansluiting op de inschrijving vindt op maandag 25 juli 2016 loting plaats bij de notaris. Op basis van de volgorde van deze loting worden inschrijvers op donderdagavond 8 september 2016 in de gelegenheid een keuze te maken uit de beschikbare bouwkavels. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst vindt vervolgens notariële levering plaats en kan de koper starten met de voorbereidingen voor de bouw van zijn woning.

 4. Nadere regel Innovatie niet vrij toegankelijke jeugdhulp 2016

  Het college besluit:
  1. De gemeente Roosendaal te mandateren voor de uitvoering van de nadere regel Innovatiebudget 2016;
  2. Begroot budget voor het innovatiebudget van € 32.084  beschikbaar te stellen aan de gemeente Roosendaal.

  De jeugdhulp valt sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vernieuwing en innovatie van de jeugdhulp is nodig om het ook op langere termijn kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dat is zo opgenomen in het beleidsplan Zorg voor Jeugd 2015-2017.
  Om vernieuwing te stimuleren is er een innovatiebudget beschikbaar. Het innovatiebudget wordt als subsidieregeling beschikbaar gesteld voor de jeugdhulpaanbieders uit de regio WBW. De gemeente Roosendaal voert de regeling uit in 2016.

 5. Samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort’

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de concept-samenwerkingsovereenkomst 'Gebiedsgericht werken in Waterpoort' waarmee een vervolg gegeven wordt aan de afgelopen jaar ingezette werkwijze en de gezamenlijke ontwikkelingsfocus op het gebied dat gelegen is op het grondgebied van zes gemeenten (Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen) en drie provincies (Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland) rondom het Volkerak-Zoommeer.
  2. De Burgemeester te verzoeken voor de ondertekening de heer T.H.R. Zwiers, op grond van artikel 171 van de gemeentewet een volmacht te geven de samenwerkingsovereenkomst 'Gebiedsopgave Waterpoort' namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.
  3. De Burgemeester te verzoeken voor de ondertekening, bij absentie van de heer T.H.R. Zwiers, M.J.C. Braat, op grond van artikel 171 van de gemeentewet een volmacht te geven de samenwerkingsovereenkomst 'Gebiedsopgave Waterpoort' namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.
  4. Voor de tweede helft van 2016, een bedrag van € 5.000,- beschikbaar te stellen, vanuit de paraplunota Economische Klimaat (product 6561101 Toerisme en recreatie) Dit wordt met een begrotingswijziging meegenomen bij de tweede Berap.
  5. Voor de opeenvolgende jaren 2017, 2018 en 2019 een bedrag van € 10.000,- beschikbaar te stellen, vanuit de paraplunota Economische Klimaat (product 6561101 Toerisme en recreatie), waarmee Moerdijk haar bijdrage levert aan de gezamenlijke (proces)kosten voor de gebiedsopgave Waterpoort.

  Met de ondertekening van de intentieovereenkomst Waterpoort op 15 maart 2012 is het gebiedsgericht werken binnen Waterpoort van start gegaan. In de Samenwerkingsovereenkomst (27 juni 2013) is het Gebiedsperspectief 'Dit is Waterpoort' vastgesteld en is gestart met het uitwerken van inhoudelijke thema's en het Waterpoort Manifest, opgesteld in het kader van de besluitvorming rond de Rijksstructuurvisie Grevelingen, Volkerak, Zoommeer (GVZ).
  In de afgelopen jaren is Waterpoort uitgegroeid tot een gedragen (provincie)grensoverschrijdend programma waar meerdere publieke partijen samenwerken met burgers, ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en private bedrijven. Voortzetting van de samenwerking binnen Waterpoort is nodig omdat dit gebied te maken heeft met een teruglopende economie, een afnemend inwoneraantal en -voorzieningenniveau.
  Daarbij kiest de regio voor dat wat hen bindt, namelijk het thema 'water'.
  Universele waarden daarbij zijn:
  § land, water en bewoners weer met elkaar verbinden;
  § zichtbare en meer robuuste en productieve relaties tussen bedrijven, burgers en overheid;
  § regionale troeven en economische pijlers beter aan elkaar koppelen;
  § het gebied aantrekkelijker, toegankelijker, zichtbaarder en beter beleefbaar maken en relaties zoeken met de Zuidwestelijke Delta, de Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie.
  Waterpoort beoogt om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren op basis van de kwaliteiten en potenties die al in de streek aanwezig zijn. De ontwikkeling van een gebied is het gevolg van wat je zelf bepaalt wat er moet gebeuren. Binnen Waterpoort zijn hiervoor tools ontwikkeld uit de deelname blijkt o.a. het maatschappelijk draagvlak:
  Vier waterpoortconferenties en netwerkdagen (4 stuks), Waterpoort Academy met 63 deelnemende ondernemers, burgers en ambtenaren en de Cursus Gastheerschap met in middels 34 enthousiaste gastheren en gastvrouwen.

 6. Vaststelling subsidie 2015 t.b.v. Vluchtelingenwerk Moerdijk

  Het college besluit:
  Het subsidiebedrag 2015 t.b.v. Vluchtelingenwerk Moerdijk vast te stellen op € 85.300,--

  Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk dient na afloop van het subsidiejaar de subsidie die is verleend op basis van een uitvoeringsbesluit/subsidieafspraken definitief vastgesteld te worden. Dit gebeurt op basis van een beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening. Daarbij moet worden nagegaan of Vluchtelingenwerk Moerdijk heeft voldaan aan de gemaakte subsidieafspraken voor 2015. In die beoordeling zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Vandaar het besluit om de subsidie definitief vast te stellen op € 85.300,--

 7. Ontwerpbestemmingsplan ‘Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk’

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' (NL.IMRO.1709.KleinschaligBouwen-BP30).
  2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
  3. Het Verzoek Hogere waarde voor zowel de Oude Kerkstraat als de Kadedijk, met het ontwerpbesluit, eveneens gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
  4. In te stemmen met het voornemen om een verzoek om wijziging van de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied voor de locatie Oude Kerkstraat 36 in Standdaarbuiten in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;
  5. Het voornemen genoemd onder 4 open te stellen voor reacties.

  De wens om zelf te mogen bouwen leeft sterk binnen de gemeente Moerdijk. Het gemeentebestuur wil ruimte bieden aan deze particuliere woningbouwinitiatieven. Door gezamenlijk op te trekken in de planologische procedure worden kosten bespaard en wordt de uitvoerbaarheid geborgd. Het bestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' is hiervan het resultaat.
  Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor zeven initiatiefnemers om in totaal maximaal 11 woningen te bouwen. Deze woningen zijn verspreid over zeven locaties binnen vijf verschillende kernen (Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten, Langeweg en Noordhoek).
  Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt een ieder de mogelijkheid geboden om gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan. Na de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen zal het gemeentebestuur het plan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college besloten om het Verzoek Hogere waarde en het Besluit Hogere waarde eveneens ter inzage te leggen. Dit betreft de locaties aan de Kadedijk in Fijnaart en de Oude Kerkstraat in Standdaarbuiten. Ook hiertegen kan een zienswijze worden ingebracht.
  Tenslotte is het mogelijk te reageren tegen het voornemen om een verzoek bij de provincie in te dienen om de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied voor de locatie Oude Kerkstraat 36 in Standdaarbuiten aan te passen. Met deze aanpassing komt deze ontwikkellocatie binnen het bestaand stedelijk gebied te liggen.

 8. Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Kern Moerdijk

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk' (NL.IMRO.1709.KernMoerdijk-BP30).
  2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk' gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

  Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk' wordt een verdere stap gezet in de actualisatie van het bestemmingsplan voor dit dorp. Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn in totaal acht inspraakreacties en vier vooroverlegreacties binnen gekomen. Deze reacties zijn beantwoord en waar mogelijk opgenomen in het bestemmingsplan. Aan het ontwerp van het groene dorpshart, ter plaatse van de voormalige kerk aan de Steenweg, wordt de komende maanden samen met de bewoners hard gewerkt. In planologische zin is in het ontwerpbestemmingsplan in aansluiting hierop met een aanduiding ruimte geboden aan een veelzijdig gebruik van het terrein.
  Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt een ieder de mogelijkheid geboden om gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan. Na de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen zal het gemeentebestuur het plan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

 9. Beleid planologisch strijdig gebruik 2016

  Het college besluit:
  1. Het beleid planologisch strijdig gebruik 2010, vastgesteld d.d. 8 juni 2010, in te trekken;
  2. Het beleid planologisch strijdig gebruik 2016 vast te stellen en bekend te maken.

  De gemeente Moerdijk hanteert beleid voor het met een omgevingsvergunning afwijken van een bestemmingsplan. Dit planologisch strijdig beleid dateert uit 2010. Sinds november 2014 is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd en zijn de mogelijkheden om af te wijken toegenomen. Er is sindsdien behoefte ontstaan aan een actualisatie van het planologisch strijdig beleid. Deze actualisatie is neergelegd in de beleidsnota 'Beleid planologisch strijdig gebruik 2016'.
  Met dit beleid is het mogelijk om gemotiveerd af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van (relatief kleinschalige) ruimtelijke ontwikkelingen ten aanzien van bouwen en gebruik binnen de kernen en (beperkt) voor het buitengebied.
  Ten opzichte van het beleid in het verleden bestaan er nu extra mogelijkheden om af te wijken ten behoeve van onder meer: een ander gebruik van bestaande gebouwen, bouwmogelijk-heden bij niet-woningen, niet ingrijpende ingrepen in de openbare ruimte, antenne-installaties en tijdelijk gebruik.

 10. Project 116. Vlinderbuurt Standdaarbuiten. Verkoop bouwgrond voor starterswoningen

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de resultaten van de marktverkenning voor het deelgebied de Zomervlinder in Standaarbuiten.
  2. Instemmen met grondverkoop aan Ikwoonbetaalbaar ten behoeve van de realisatie van starterswoningen in het gebied van de Zomervlinder in Standdaarbuiten
  3. Hiertoe met deze partij een ontwikkelovereenkomst en een grond)verkoopovereenkomst te sluiten

  Het geldende bestemmingsplan voorziet woningbouwmogelijkheden in de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten. De grond is eigendom van de gemeente en het gebied is bouwrijp. Ten behoeve van een zorgvuldige aansluiting op de woningmarkt heeft voor het deelgebied van de Wintervlinder een marktorientatie plaatsgevonden. Het eind 2015 gehouden Woningbouw-behoefteonderzoek (WBO) ziet hier kansen voor goedkope starterswoningen
  Mede op basis hiervan zijn vervolgens nadere randvoorwaarden voor dit deelgebied opgesteld gebaseerd op de gemeentelijke kaders. De belangrijkste hiervan: flexibiliteit\CPO-aanpak, de voorschriften van het geldende bestemmingsplan, de grondprijs van € 245,-- per m2, het beeldkwaliteitsplan, geen achtervang door de corporatie, geen provinciale CPO-subsidie, etc.
  Op basis hiervan heeft een nadere marktconsultatie plaats gevonden en uiteindelijk is Ikwoonbetaalbaar  als meest geschikte partij hieruit naar voren gekomen. De gemeente gaat met deze partij nu nadere afspraken maken over de grondverkoop gericht op de uiteindelijke realisatie van goedkope starterswoningen. De starterswoningen zullen naar verwachting ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kern Standdaarbuiten.

 11. Concept Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  1. Het concept Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk vast te stellen.
  2. Het concept Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
  3. Het concept Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.
  4. Een wijzigingsvoorstel voor de staan- en elektragelden voor standplaatshouders uit te werken en in 2e helft 2016 aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Het huidige standplaatsenbeleid is in 2008 voor het laatst vastgesteld. Het college wordt voorgesteld het beleid te actualiseren, zodat het beleid beter aansluit bij diverse ontwikkelingen.

 12. Kadernota 2017-2020

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de Kadernota 2017-2020;
  2. De gemeenteraad de Kadernota 2017-2020 aanbieden en vragen in te stemmen met de gehanteerde activiteiten in hoofdstuk 2 en de gehanteerde financiële uitgangspunten in hoofdstuk 4

  In de Kadernota wordt een beeld gegeven met betrekking tot enerzijds de hoofdpunten inzake de uitvoeringsactiviteiten binnen de diverse programma's en anderzijds de financiële uitkomsten in meerjarenperspectief voor de jaren 2017-2020. Ook is in de Kadernota de 'financiële positie op hoofdlijnen' weergegeven en zijn de uitgangspunten vermeld, die de basis vormen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020.
  In opmaat naar de begroting zullen de uitvoeringsactiviteiten waar nodig nog bijgesteld / geactualiseerd worden. Bij de behandeling van de Kadernota kan de gemeenteraad hier verdere richting aan geven en kunnen zij voorstellen doen waarmee bij de verdere uitwerking van de begroting rekening moet worden gehouden.
  Naast de reguliere Kadernota wordt aan de gemeenteraad, in het midden van deze bestuursperiode, ook een evaluatie aan de gemeenteraad aangeboden van het Uitvoeringsprogramma van de raad 2014-2018.
  De Kadernota laat op dit moment zien dat met betrekking tot de structurele baten en lasten een tekort wordt voorzien voor de jaren 2017 t/m 2020. Voor 2017 gaat het om een bedrag van
  € 693.000, 2018 € 409.000, 2019 € 594.000 en 2020 € 1.402.000.