Besluitenlijst B&W-vergadering 29 juni 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 29 juni 2016
Aanwezig:
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 21 juni 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 21 juni 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Wijziging subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties vanaf 2017-2018

  Het college besluit:
  1. De Uitvoeringsregeling eenmalige en jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na bekendmaking;
  2. De Tarievenlijst 2017 gemeente Moerdijk behorend bij de uitvoeringsregeling vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na bekendmaking;
  3. De Uitvoeringsregeling eenmalige subsidie gemeente Moerdijk en de Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk die in werking zijn getreden op 1 februari 2015 gelijktijdig in te trekken;
  4. Een overgangsregeling te hanteren voor subsidieontvangers die er 25% of meer op achteruit gaan, en een overgangsregeling te hanteren voor subsidieontvangers die er meer dan € 500,- op achteruit gaan, waarbij de subsidie in drie jaar wordt afgebouwd;
  5. In afwijking van artikel vijf, eerste lid van de uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk te bepalen dat een aanvraag van een vrijwilligersorganisatie om jaarlijkse subsidie voor de jaren 2017 en 2018 door ons ontvangen dient te zijn uiterlijk op 1 december 2016.

  Jaarlijks worden subsidies verleend aan ruim 230 vrijwilligersorganisaties op het gebied van sport, cultuur, jeugd en maatschappij. Deze subsidie bestaat uit basissubsidie en maximaal vijf aanvullende plussubsidies voor activiteiten.
  Met name de plussubsidies waren aan een herziening toe. Uit de evaluatie is gebleken dat deze nog niet het beoogde effect hebben. De plussubsidies zijn concreter gemaakt, voorzien van definities én voor alle organisaties geharmoniseerd.
  De voorgenomen wijzigingen zijn vooraf bekend gemaakt aan de betrokken organisaties.
  Met dit collegebesluit wordt de nieuwe regelgeving vastgesteld en kan de subsidieverlening voor de komende jaren worden uitgevoerd.

 4. Transformatie Jeugdzorg: Contracten Jeugdzorg Plus en Transformatieplan Jeugdzorgplus 2016 - 2018

  Het college besluit:
  1. Akkoord te gaan met afsluiten van de inkoopovereenkomsten met de JeugdzorgPlus aanbieders, voor de periode van januari 2016 tot en met december 2018
  2. De burgemeester verzoeken om wethouder E. Schoneveld te machtigen namens het college van Moerdijk de inkoopovereenkomsten voor JeugdzorgPlus voor de periode januari 2016 tot en met december 2018 te ondertekenen;
  3. Goedkeuring geven aan het door de aanbieders van JeugdzorgPlus opgestelde transformatieplan

  Voor de jaren 2016 t/m 2018 zijn er op het niveau van landsdeel Zuid (de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant) contracten gesloten met vijf aanbieders voor Jeugdzorg Plus. Aan deze contracten waarin onder andere het tarief opgenomen is, is een transformatieplan gekoppeld waarin beschreven staat hoe deze vijf instellingen een capaciteitsafbouw van dertig procent in drie jaar gaan realiseren.

 5. Eenmalige subsidie lessencyclus "Monumenten" voor de lesmap Moerdijkse Canon Levensecht

  Het college besluit:
  1. Stichting Cultuur Moerdijk eenmalig een subsidie beschikbaar te stellen van € 5.000 voor het ontwikkelen van de lessencyclus "Monumenten" voor een periode van 2 jaar.
  2. Aan de subsidie twee voorwaarden te verbinden:
  a. dat gedurende twee jaar minimaal 6 scholen gebruik maken van de les, 
  b.  dat Stichting Cultuur Moerdijk zich zal inzetten om de lessencyclus Monumenten goedkoper aan de basisscholen aan te bieden, zodat meer scholen hier gebruik van kunnen maken.
  3. De subsidie van € 5.000 ten laste te brengen van productnummer kunstbeoefening en bevordering, kostensoort overige uitgaven (6540000/43710).

  Het college van burgemeester en wethouders heeft Stichting Cultuur Moerdijk eenmalig een subsidie beschikbaar gesteld van € 5.000 voor het ontwikkelen van de lessencyclus "Monumenten" voor een periode van 2 jaar. Aan de subsidie zijn twee voorwaarden verbonden:
  1. dat gedurende twee jaar minimaal 6 basisscholen gebruik maken van deze les. 
  2. dat Stichting Cultuur Moerdijk zich zal inzetten om de lessencyclus Monumenten goedkoper aan de basisscholen aan te bieden, zodat meer scholen hier gebruik van kunnen maken.
  De les "Monumenten" zal deel uit gaan maken van de lesmap Moerdijkse Canon Levensecht.

 6. Stand van zaken 380 kV tracé

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de informatiebrief van de Regio West Brabant, inclusief bijlage.
  2. De informatiebrief inclusief bijlage middels een raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de gemeenteraad te doen toekomen.

  Het is enige tijd geleden dat de discussie over het 380kV tracé de krantenkoppen beheerste. Met de vele reacties op het zuidelijke voorkeurstracé van de minister, heeft de minister in december 2015 besloten de MER-procedure voor het 380 kV tracé opnieuw te starten, inclusief de nieuw ingebrachte alternatieven en varianten. De komende weken organiseert het ministerie van EZ samen met Tennet een vijftal informatiebijeenkomsten in de regio. Het tracédocument met daarin een viertal tracé alternatieven, inclusief meerdere varianten, wordt daar toegelicht. Twee van deze alternatieven raken de gemeente Moerdijk. Het betreft een tracé langs de A17 (het vroegere noordelijke tracé) en een tracé langs de A16 en A17. De andere twee tracé kunnen mogelijk de gemeente raken in de omgeving van de Mark. Vanuit de regio is vanuit de samenwerkende overheden een informatiebrief opgesteld voor het College. Als bijlage is hierin ook de bestuurlijke reactie opgenomen op het concept tracédocument. Deze brief doen wij u graag toekomen ter informatie. U vindt er een schets van het proces tot nu toe en een uitnodiging om de informatiebijeenkomsten te bezoeken.
  Voorgesteld wordt deze brief, inclusief bijlage, ook aan de gemeenteraad te doen toekomen.