Besluitenlijst B&W-vergadering 21 juni 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 21 juni 2016
Aanwezig:
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezig:
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 14 juni 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 14 juni 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Mariafarm aan De Langeweg 11 in Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het compromisvoorstel ten behoeve van het verminderen van de overlast van de Mariafarm aan De Langeweg 11 in Zevenbergen
  2. In principe medewerking te verlenen aan de legalisering van de huidige twee trekkershutten conform het compromisvoorstel, mits door een goede ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het plan inderdaad op alle wettelijke aspecten ruimtelijk acceptabel is. 

  Er is een compromisvoorstel opgesteld ten behoeve van de beëindigen van de ervaren (parkeer)overlast en illegale situatie bij De Mariafarm aan de Langeweg 11 in Zevenbergen.
  Dit houdt in dat er voor deze locatie maatwerk wordt geleverd in de ruimtelijke basis. De hoofdbestemming blijft wonen, maar er zijn meer bebouwingsmogelijkheden. Er is geen toename van de omvang van het terrein en/ of het maximaal aantal recreanten.
  Het totaal aantal verblijfseenheden wordt bepaald op 6 B&B-kamers voor het hele jaar. De seizoensgebonden plaatsen worden teruggebracht naar 9, waarvan een maximaal twee trekkershutten. In de daarvoor benodigde vergunning wordt het parkeren op eigen terrein en onder andere ook de landschappelijke inpassing vastgelegd.
  Er is getracht om het bedrijf en de omwonenden nader tot elkaar te brengen. Dit is niet gelukt. De gemeente moet dus een besluit nemen. Door het voorgestelde compromis uit te voeren kan de huidige ervaren overlast worden verminderd en in handhaafbare voorschriften worden vastgelegd.
  Gelet op het feit dat het gaat om een bestaande B&B/ minicamping die in omvang niet toeneemt, is het aannemelijk dat de gewijzigde, verbeterde situatie het past binnen het afwegingskader in de vastgestelde Visie Buitengebied (19 mei 2016).
  De uiteindelijke aanvraag moet uiteraard wel nog wel worden getoetst.

 4. Omgevingsvergunning voor de aanleg van kleinschalig natuur aan de Boerendijk in Fijnaart

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad te informeren over het bouwplan, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning wordt ingediend de definitieve omgevingsvergunning verlenen.

  Er is een aanvraag ingediend voor de aanleg van kleinschalig natuur aan de Boerendijk in Fijnaart. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit bouwplan, omdat de aanvraag passend is binnen de locatie.

 5. Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief


  Het college besluit:
  Op basis van de door de raad op 17 maart 2016 verleende toestemming de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant (GR RAWB) te wijzigen in de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (GR WBA) m.i.v. 1 juli 2016.

  Op 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad het college toestemming verleend om in te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant in de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief m.i.v. 1 juli 2016. Reden voor deze wijziging is dat de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht toetreden tot deze gemeenschappelijke regeling.

 6. Zienswijze op de voorgenomen fusie van de woningcorporaties Goed Wonen en Volksbelang

  Het college besluit:
  Als zienswijze op de voorgenomen fusie van de woningcorporaties Goed Wonen en Volksbelang, het volgende naar voren te brengen:
  1. Positief te staan tegenover de voorgenomen fusie omdat is aangetoond dat de lokale binding, volkshuisvestelijke prestaties voor de woningmarkt in de gemeente Moerdijk en de financiële continuïteit geborgd zijn. Onder de voorwaarde dat Goed Wonen binnen nu en 3 jaar haar bezit in de kern Moerdijk verkoopt aan woningcorporatie Woonkwartier.

  De woningcorporaties Goed Wonen en Volksbelang zijn voornemens te fuseren. Alleen Goed Wonen heeft bezit in de gemeente Moerdijk. Het gaat om ongeveer 80 sociale huurwoningen in de kern Moerdijk. Voordat de woningcorporaties aan de Minister (voor Wonen en Rijksdienst) een verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen fusie kan doen, moet een proces worden doorlopen. Daarbij vragen de woningcorporaties de bij de fusie betrokken gemeenten om een zienswijze. Ook de afzonderlijke huurdersbelangenverenigingen hebben een rol in dit proces. Zij worden gevraagd om in te stemmen met de fusie. Om een zienswijze te kunnen geven is het van belang dat de woningcorporaties inzage geven in de effecten van de voorgenomen fusie op de lokale binding, de volkshuisvestelijke prestaties voor de woningmarkt waarop zij actief zijn en de financiële continuïteit. Het instrument hiervoor heet een fusie-effectrapportage. Het college heeft besloten de volgende zienswijze naar voren te brengen. De gemeente Moerdijk staat positief te staan tegenover de voorgenomen fusie omdat met de fusie-effectrapportage is aangetoond dat de lokale binding, volkshuisvestelijke prestaties voor de woningmarkt in de gemeente Moerdijk en de financiële continuïteit geborgd zijn. Onder de voorwaarde dat Goed Wonen binnen nu en 3 jaar haar bezit in de kern Moerdijk verkoopt aan woningcorporatie Woonkwartier.