Besluitenlijst B&W vergadering 05 juli 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 05 juli 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 29 juni 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 29 juni 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Woonwagencentrum Klundert: Verzoek andere indeling standplaats

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het verzoek van de bewoner om standplaats achter 26F op woonwagencentrum Klundert op een andere manier in te delen;
  2. De hiervoor noodzakelijke planologische aanpassing mee te nemen in de aanstaande bestemmingsplanactualisatie 'Kern Klundert'
  3. De nog aan te vragen vergunning vooruitlopend op de aanpassing van het bestemmingsplan te verlenen, mits passend binnen de overige in het bestemmingsplan gestelde kaders en overige relevante wet- en regelgeving.

  De gemeente heeft een verzoek van een bewoner woonwagencentrum Klundert ontvangen om een bestaande standplaats (achter 26F) anders te mogen indelen. Hierdoor ontstaat een eenduidiger en veiliger situatie ter plaatse. Dit verzoek wordt gehonoreerd. Het anders indelen wordt op kosten van de bewoners zelf uitgevoerd en moet voldoen aan de wet- en regelgeving. De verandering is van ondergeschikt belang en wordt meegenomen in de aanstaande actualisatie van het bestemmingsplan voor de kern Klundert.

 4. Woonperspectief regio West-Brabant

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de analyse van de woningmarktopgaven tot heden (vitaliteitscan);
  2. Het onderschrijven van de vijf leidende principes als basis voor samenwerking en uitwerking van het Woonperspectief regio West-Brabant;
  3. In stemmen met de samenwerkingsagenda van subregio West-Brabant West.

  De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe wetgeving vragen om een andere aanpak van de woningmarkt. Een met een door de regio West-Brabant gedeelde visie, een gevoel van urgentie en een gezamenlijke aanpak die de gemeentegrens overstijgt. Waarbij er meer aandacht is voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en minder discussie gericht op de aantallen toe te voegen nieuwbouw; het "Woonperspectief West-Brabant".
  Het college onderschrijft de vijf leidende principes als basis voor de regionale samenwerking en de uitwerking van het Woonperspectief. Daarnaast heeft het college ingestemd met de samenwerkingsagenda van subregio West-Brabant West, waardoor er sturing en uitvoering wordt geven aan de regionale volkshuisvestelijke opgave.

 5. Wijziging subsidieregeling cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs

  Het college besluit:
  1. De Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na bekendmaking;
  2. De Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk die in werking is getreden op 1 februari 2015 gelijktijdig in te trekken.

  Sinds het schooljaar 2013-2014 steunt de gemeente Moerdijk scholen die een kwalitatief goed cultuureducatie programma hebben ontwikkeld in de uitvoering ervan op basis van cofinanciering.
  Belangrijke voorwaarde is dat de school de middelen die het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) toekent voor dit doel ook daadwerkelijk inzet. Het Ministerie van OCW heeft het bedrag sinds het schooljaar 2013-2014 ieder jaar geïndexeerd. In de gemeentelijke regeling is nog steeds het oorspronkelijke bedrag van € 10,90 per leerling per jaar vastgelegd. Het college heeft besloten dat het door het Ministerie geoormerkte bedrag in aanmerking komt voor cofinanciering. Op dit moment gaat het om een bedrag van € 11,64 per leerling per jaar.

 6. 1e Bestuursrapportage 2016 en Begrotingswijziging 2016 GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2016 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
  3. Kennis te nemen van de Raadsinformatiebrief met daarin vermeld de concept ziens-wijze op de begrotingswijziging 2016;
  4. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage van € 44.501 voor de uitvoerings-kosten van het Werkplein Hart van West-Brabant;
  5. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk op deze begrotingswijziging bij het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant het volgende naar voren te brengen:
  a) De ambitie van 3% daling van het uitkeringsbestand nadrukkelijker te monitoren;
  b) Te komen met een nadere onderbouwing van de rekenregel voor de afbouw van de formatie;
  c) Begrotingswijzigingen in de toekomst zoveel mogelijk zien te voorkomen

  De gemeente Moerdijk is sinds 1 januari 2015 deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein). Door het Werkplein is de 1e bestuurs-rapportage 2016  naar de deelnemende gemeenten verzonden. Er wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die tot en met eind maart van dit jaar zijn ondernomen. Er  wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de Participatiewet en de ontwikkeling van de kosten van de bedrijfsvoering. In vergelijking met de vastgestelde begroting 2016 vallen de uitvoerings-kosten in de voorliggende bestuursrapportage 2016 voor het gehele Werkplein € 1.000.946 hoger uit. Voor een gedeelte komt dit door niet of beperkt door het Werkplein te beïnvloeden kosten zoals de aanpassingen van de cao-gemeenteambtenaren en het uitstellen van de taakstelling van 15% op bedrijfsvoeringskosten. Vanwege de voorgestelde begrotingswijziging wordt de gemeenteraad zoals de GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant voorschrijft de mogelijkheid geboden om een zienswijze op deze begroting in te dienen.

 7. Project 166. Opstellen gebiedsplannen. Gebiedsplan Willemstad

   Het college besluit:
  1. In te stemmen met het gebiedsplan Willemstad en de bijbehorende uitvoeringsagenda.
  2. De raad te informeren door middel van een Raadsinformatiebrief.
   

  Het gebiedsplan voor Willemstad is gereed. Door middel van vier bijeenkomsten met de bewoners van Willemstad, de gemeente Moerdijk, Woonkwartier, Surplus, en de politie is gewerkt aan de totstandkoming van dit leefbaarheidsplan. Het plan bestaat in hoofdlijnen uit een visie, alsmede de bijbehorende dynamische uitvoeringsagenda. De gemeente kan met het plan instemmen. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van een Raadsinformatie-brief (RIB). Op 12 juli aanstaande vindt hieromtrent de openbare bewonersbijeenkomst plaats. Vervolgens start het structurele proces van de uitvoering van de acties, waarbij de dorpstafel een centrale rol speelt.