Besluitenlijst B&W vergadering 12 juli 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 12 juli 2016
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 5 juli 2016

  Het college besluit:

  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
 2. Burgerinitiatief AED apparaten

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het burgerinitiatief AED apparaten waarbij de EHBO-vereniging in Langeweg een voorlopig budget van € 6.000 beschikbaar wordt gesteld voor het onderhoud van 24 uurs AED apparaten in de gemeente Moerdijk.
  2. De EHBO-vereniging in Langeweg hiervoor jaarlijks als administrateur een vergoeding toe te kennen van € 500.
  3. De afspraken met EHBO-vereniging Langeweg vast te leggen via bijgevoegde overeenkomst.Voor de kosten van het structureel beschikbaar stellen in 2016 van een bedrag voor het onderhoud van AED apparaten bij de tweede bestuursrapportage de begrotingspost gemeentelijke gezondheidszorg, overige uitgaven (6714100/43710) te verhogen met een bedrag van € 6.500.
  4. Vanaf 2017 zal deze uitgave structureel in de begroting worden verwerkt.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het burgerinitiatief AED apparaten en hier een structureel budget van € 6.500 voor beschikbaar gesteld. Op initiatief van Aqua '53 is sinds vorig jaar gesproken over het Hartveilig maken van de gemeente Moer-dijk. Dit door het beschikbaar stellen van budget voor AED apparaten. Om gehoor te geven aan dit initiatief heeft het college de voorwaarden gesteld om zaken regelarm en via één aanspreek-punt te organiseren. Uitgangspunt van het college is financiële ondersteuning te bieden aan eigenaren die hun AED apparaat 24 uur per dag beschikbaar stellen en aangemeld zijn bij HartslagNu. De EHBO vereniging in Langeweg is bereid gevonden om de functie van admini-strateur op zich te nemen. Zij zullen de eigenaren van de AED apparaten die 24 uur per dag beschikbaar zijn en aangemeld bij HartslagNu jaarlijks een bedrag van €100 beschikbaar stellen.

 3. Voortgang EnergywebXL

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het beslisdocument "Groen licht voor EnergywebXL", waaruit onder meer blijkt dat:
   1. er meer dan 200 megawatt aan restwarmte beschikbaar is;
   2. er veel draagvlak is bij bedrijven op en rondom het haven- en industrieterrein Moerdijk voor het realiseren van een netwerk voor de uitwisseling van reststromen.
  2. In te stemmen met het voortzetten van het project EnergywebXL, inhoudende:
   1. het verder uitwerken van de geïnventariseerde kansrijke projecten voor de uitwisseling van reststromen, zijnde Nieuw Prinsenland, Spiepolder, Logistiek Park Moerdijk en aansluiting op het Amernet;
   2. het oprichten van een uitvoeringsorganisatie.
  3. De raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.

  De industrie op het haven- en industrieterrein Moerdijk (HIM) heeft een groot aandeel (15%) in het totale energiegebruik van de provincie Noord-Brabant. et het project "EnergywebXL" wordt beoogd het tot stand brengen van koppelingen tussen aanbieders en afnemers van energie- en andere reststromen. Dit draagt bij aan het realiseren van de ambities van de provincie, het Havenschap Moerdijk, de gemeente en de bedrijven zelf, zoals het:

  • bevorderen van het vestigingsklimaat op het HIM en in de regio;
  • stimuleren van economische bedrijvigheid op het HIM en in de regio;
  • verankeren van bedrijven in het gebied, door o.a. verbeteren concurrentiepositie (lagere energielasten);
  • verduurzaming van het HIM en andere bedrijventerreinen en bedrijvigheid in de omgeving, zoals glastuinbouw;
  • stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
  • reduceren van de ecologische voetafdruk van bedrijven;
  • bijdragen aan het realiseren van een duurzame energievoorziening (geambieerd wordt om binnen 5-7 jaar 100 megawatt aan restwarmte te ontsluiten);
  • reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen (12 miljoen m3 gas per jaar);
  • reduceren van de CO2-emissie: (circa 240kton CO2 per jaar, dat vergelijkbaar is met de uitstoot van circa 90.000 woningen);
  • verminderen van de uitstoot van stikstofoxiden (tegengaan verzuring), fijn stof (bevorderen gezondheid) en thermische warmte (bevorderen biodiversiteit).

  De uitwisseling van reststromen kan zowel op als buiten het HIM plaatsvinden. Kansrijke projecten zijn momenteel de levering van restwarmte (en soms ook CO2) naar Nieuw Prinsenland (glastuinbouw/bedrijven), het Amernet (glastuinbouw/stadsverwarming woningen), Spiepolder (glastuinbouw) en het toekomstig Logistiek Park Moerdijk (logistieke bedrijven).
  Allereerst wordt nu ingezet op de levering van reststromen aan Nieuw Prinsenland, omdat de vraag hiervoor het meest urgent is in verband met verdere ontwikkeling van dit gebied. Daarnaast wordt toegewerkt naar het oprichten van een uitvoeringsorganisatie die partijen bij elkaar brengt en mede zorg draagt voor het realiseren, beheren en exploiteren van de infrastructuur.

 4. Wijzigingen in de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR)

  Het college besluit:
  De wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden ingevolge de circulaire van 19 februari 2016 (ECWGO/U201600259) Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Moerdijk overeenkomstig bijlage 1 bij dit voorstel.

  Per 1 januari 2016 zijn de Wet flexibel werken en de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd van kracht geworden. Beide wetten zijn direct van toepassing op gemeenteambtenaren en leiden tot wijzigingen in de CAR