Besluitenlijst B&W vergadering 19 juli 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 19 juli 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 juli 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Verhogen frequentie inzameling plastic verpakkingen en uitbreiden inzameling met drankenkartons

  Het college besluit:
  1. De inzamelfrequentie van de huishoudelijke plastic verpakkingen te verhogen van één maal per maand naar twee maal per maand vanaf 1 augustus 2016;
  2. Drankenkartons toe te voegen aan de inzameling van de huishoudelijke plastic verpakkingen, ook vanaf 1 augustus 2016.

  Afval is grondstof is de gemeentelijke doelstelling uit de paraplunota Leefomgeving. Om dat te bereiken willen we het alle inwoners zo makkelijk mogelijk maken om hun afval te scheiden.
  Het plastic verpakkingsmateriaal wordt momenteel eenmaal per maand opgehaald. Het college heeft besloten om vanaf 1 augustus dit voortaan twee keer per maand op te laten halen. Hierdoor hoeven bewoners het minder lang thuis te bewaren. Zo wordt het makkelijker om het plastic apart te houden. Op dit moment wordt er 7 kilo per inwoner per jaar apart ingezameld.
  Ook is het inmiddels mogelijk om drankenkartons goed te recyclen. Drankenkartons zijn de kartonnen pakken met een plastic en soms een aluminium laagje voor o.a. zuivelproducten, vruchtensappen, soepen en sauzen. In de sorteerinstallatie waar alle verschillende soorten plastic uit elkaar worden gehaald, kunnen ook de drankenkartons worden gescheiden. De inzameling kan dus samen met de plastic verpakkingen plaatsvinden. Vanaf 1 augustus mogen deze drankpakken bij de plastic verpakkingen. Net als voor de plastic verpakkingen ontvangt de gemeente een vergoeding voor de ingezamelde drankenkartons. Moerdijk verwacht nu per inwoner 11 kilo plastic verpakkingen en drankenkartons in te zamelen per jaar. Met de extra opbrengsten kunnen de kosten voor de extra inzameling worden betaald.

 3. Technische wijzigingen in de CAR/UWO

  Het college besluit:
  1. De wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaires van 23 maart 2016 (kenmerk U201600450) en van 22 februari 2016 (kenmerk U201600266) respectievelijk per 1 januari 2016 en 1 april 2016 op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Moerdijk.


  De wijzigingen die beide circulaires met zich meebrengen zijn voor het merendeel technisch van aard en hebben betrekking op:
  • opheffing van een mogelijk negatief financieel effect door de TOR aan te merken als grondslag voor de berekening van de bovenwettelijke uitkering
  • beëindiging van het overgangsrecht per 1 januari 2016, zodat hoofdstuk 5a (FPU gemeenten en aanvullende seniorenmaatregelen) kan vervallen
  • beëindiging van het overgangsrecht per 1 januari 2016, zodat medewerkers geen aanspraak meer kunnen maken op de artikelen van de oude FLO regeling in hoofdstuk 9, waardoor de tekst daarvan kan vervallen
  • de huidige formulering maakt een onkostenvergoeding voor de stagiair en wep'er facultatief, wat niet de bedoeling is. De tekst is nu imperatief geformuleerd
  • het vervallen van de premieheffing Vut-fonds. Met het vervallen van de FPU komt er ook een einde aan die premieheffing.

 4. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2015 Stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

  Het college besluit:
  1. De subsidie voor het jaar 2015 aan Stichting Stoffer en Blik vast te stellen op € 9.000.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Stoffer en Blik voor het jaar 2015 vastgesteld, aangezien geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan.  Stoffer en Blik ontvangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen (€ 1.500,-) en voor het organiseren van tenminste 10 professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur (€ 7.500,-). Voor overige activiteiten, waaronder de exploitatie van het gebouw, wordt geen subsidie verleend. Ten behoeve van de subsidievaststelling is het financiële en inhoudelijke jaarverslag tijdig ontvangen.

 5. Jaarverslag en jaarrekening Havenschap Moerdijk 2015

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het Jaarverslag en jaarrekening Havenschap Moerdijk 2015;
  2. Het Jaarverslag en jaarrekening Havenschap Moerdijk met een raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk verricht adviserende, dienstverlenende en uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het industrie - en haventerrein Moerdijk. Ter kennisname is het jaarverslag 2015, dat de Raad van Bestuur op 25 mei 2016 heeft vastgesteld, toegezonden. Het College van B&W heeft kennisgenomen van het jaarverslag en biedt deze met een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aan.

 6. Vaststellen jaarlijkse subsidie met uitvoeringsovereenkomst VVN afdeling Moerdijk 2015

  Het college besluit:
  1. De subsidie aan Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk voor 2015 definitief vast te stellen op € 17.000. Dit bedrag is gelijk aan het eerder beschikbaar gestelde bedrag.

  VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor.
  In 2015 hebben zij deze middelen en hun capaciteit besteed aan de organisatie van de BROEM-dag, het faciliteren van zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de basisschool leerlingen, medewerking aan de actiedag en fietsverlichtingsactie van het Markland college en voorlichting via campagneborden en verschillende media. Het college heeft op basis van het financieel, activiteitenverslag over 2015 en aanvullende afspraken de subsidie vastgesteld.

 7. Algemene salarisherziening

  Het college besluit:
  1. De wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaire van 7 april 2016 (kenmerk U201600159) per 1 januari 2016 en 1 januari 2017 op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Moerdijk.

  Ingevolge het akkoord Cao Gemeenten 1 januari 2016 - 1 mei 2017 krijgt het gemeentepersoneel in 2016 met terugwerkende kracht een salarisverhoging van 3% en met ingang van 1 januari 2017 een salarisverhoging van 0,4%. De tabellen zijn hier op aangepast.

 8. Definitief besluit inzake de Verzelfstandiging van Havenbedrijf Moerdijk NV

  Het college besluit:
  1. Naar aanleiding van de zienswijze met betrekking tot de openbaarheid van de AvA de conceptstatuten van Havenbedrijf Moerdijk NV dienovereenkomstig te wijzigen;
  2. Gezien het voorgenomen besluit van 30 mei 2016 en met inachtneming van punt 1, definitief in te stemmen met het uitplaatsen van de bedrijfsactiviteiten van de GR Havenschap naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV conform de uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden zoals omschreven in de Overeenkomst tot Verzelfstandiging van Havenbedrijf Moerdijk NV, met daarbij behorende bijlagen en daartoe:
  • de Overeenkomst tot Verzelfstandiging aan te gaan;
  • uitvoering te geven aan de gesloten Overeenkomst tot Verzelfstandiging, door het verrichten van de in die overeenkomst beschreven handelingen;
  3. Wethouder Zwiers door de burgemeester te machtigen om de Overeenkomst tot Verzelfstandiging van Havenbedrijf Moerdijk te ondertekenen.

  Op 31 mei 2016 heeft B&W ingestemd met het voornemen tot de uitplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van Havenschap Moerdijk in een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV conform de uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden zoals omschreven in de Overeenkomst tot Verzelfstandiging van Havenbedrijf Moerdijk NV met daarbij behorende bijlagen. Dit voornemen is voor wensen en bedenkingen aan de Raad voorgelegd. Op 14 juli heeft de gemeenteraad haar zienswijze gegeven op de Verzelfstandigingsovereenkomst en alle daarbij behorende documenten. Tevens heeft de Raad ingestemd met de wijziging van de statuten van de GR. Behoudens een verzoek om openbaarheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, heeft de gemeenteraad afgezien van het uiten van wensen en bedenkingen. Namens het college is tijdens de raadsvergadering door wethouder Zwiers ingestemd met het verzoek om openbaarheid. Dit is ook gebeurd door GS in Provinciale Staten. Op grond van de uitkomst van de Raad heeft B&W nu definitief besloten in te stemmen met de verzelfstandiging van Havenbedrijf Moerdijk NV. Wethouder Zwiers zal op 20 juli 2016 de Verzelfstandigingsovereenkomst namens de gemeente ondertekenen.