Besluitenlijst B&W-vergadering 26 juli 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 26 juli 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 juli 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 juli 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Wijzigingen in de artikelsgewijze toelichtingen CAR/UWO

  Het college besluit:
  1. De wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaire van 31 mei 2016 (kenmerk U201600848) per 1 januari 2016 op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Moerdijk;
  2. De nieuwe integrale toelichtingen per 1 april 2016 op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Moerdijk, onder intrekking van de huidige toelichtingen.

  Het besluit bevat wijzigingen van de toelichtingen op de artikelen die betrekking hebben op verlaging salarisschaal, ambtsjubileum, beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties, reis- en verblijfkostenvergoeding, uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval in en door de dienst. Deze wijzigingen hebben terugwerkende kracht naar 1 januari 2016 omdat op dat moment het nieuwe hoofdstuk 3 Salarissen, vergoedingen, toelagen en uitkeringen is ingevoerd. Daarnaast is een nieuwe en geactualiseerde toelichting op alle artikelen van de CAR/UWO opgenomen. Deze herstelt vele omissies die in het verleden zijn ontstaan. Denk hierbij als voorbeeld aan het wijzigen van het begrip WAZ in Wazo. De nieuwe integrale tekst heeft als ingangsdatum 1 april 2016.

 4. Vaststelling eenmalige subsidie verstrekt aan EDUX onderwijspartners ten behoeve van de overdracht van leerlingenzorg

  Het college besluit:
  1. De eenmalige subsidie, verstrekt aan EDUX voor de overdracht van leerlingenzorg aan het CJG, vast te stellen op € 13.750 en een bedrag van € 3.500 terug te vorderen.
  2. EDUX schriftelijk te informeren over dit besluit; en
  3.   De schoolbesturen als belanghebbenden een afschrift te sturen van dit besluit.

  Op 4 mei 2015 is besloten het deel van de leerlingenzorg, dat door de gemeente wordt gefinancierd, met de start van het schooljaar onder te brengen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Om deze taken uit te voeren zijn er drie deskundigen (samen 0,9 Fte) op gebied van leerlingenzorg voor een pilotperiode van 1,5 jaar toegevoegd  aan het CJG team. Een aantal schooldirecteuren heeft toen aangegeven bezorgd te zijn over de continuïteit van leerlingenzorg, mits er een goede overdracht van de taken zou plaatsvinden tussen de toenmalige uitvoerder van leerlingenzorg, EDUX onderwijspartners, en het CJG. Om deze overdracht te realiseren heeft EDUX onderwijspartners een eenmalige subsidie ontvangen. Zestien van de 23 scholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een overdracht. Daarom wordt de eenmalige subsidie vastgesteld op een lager bedrag dan oorspronkelijk was toegekend. EDUX is hierover geïnformeerd.

 5. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2015 Stichting De Waarden

  Het college besluit:
  1. De jaarlijkse subsidie 2015 aan Stichting De Waarden, voor de inzet van een logopedist en een orthopedagoog in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), vast te stellen op € 13.171.
  2. Van het reeds verstrekte voorschot van € 16.068 een bedrag van € 2.897 terug te vorderen vanwege niet ingezette uren door de orthopedagoog.

  Aan Stichting De Waarden is  in  2015 een jaarlijkse subsidie verleend voor de inzet van een orthopedagoog en een logopedist vanuit SBO Het Palet in de voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuteropvang). De genoemde deskundigen zijn onderdeel van het CJG team Jonge Kind. Binnen de extra uren die de orthopedagoog en logopedist beschikbaar krijgen voeren zij de volgende taken uit: het bijwonen van kindbesprekingen op de zalen, het ondersteunen van pedagogisch medewerkers in de peuter- en kinderopvang bij observaties en dossiervorming, de beantwoording van vragen van ouders en het uitvoeren van observaties.
  De inzet is er op gericht om mogelijke ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen vroeg in beeld te brengen, zodat er een aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (vve) aan deze kinderen kan worden gedaan. Met dit aanbod streven we ernaar mogelijke (toekomstige) onderwijsachterstanden te voorkomen en deze kinderen een optimale kans in hun onderwijscarrière te bieden.

 6. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2015 Stichting Cultuur Moerdijk

  Het college besluit:
  1. De jaarlijkse subsidie 2015 aan Stichting Cultuur Moerdijk vast te stellen op € 27.000.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk voor het jaar 2015 vastgesteld, aange¬zien geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. 
  Stichting Cultuur Moerdijk is een overkoepelende stichting die diverse culturele uitingen in de hele gemeente Moerdijk ontplooit. Van oudsher zijn dit exposities en diverse soorten concerten, maar ook de Kunst- en Cultuurroute, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine7 en cultuureducatie programma's voor het basisonderwijs. Stichting Cultuur Moerdijk reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit en realiseert eenmalige/incidentele projecten in samenwerking met andere partners uit de gemeente. Voorwaarde hierbij is het stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden en cross-overs. Stichting Cultuur Moerdijk is present bij culturele evenementen van derden, levert jaarlijks een bijdrage aan 'Uit-in-Moerdijk' tijdens het Nazomerfestival, organiseert netwerkbijeenkomsten over actuele thema's in de cultuursector en adviseert waar nodig.
  Alle activiteiten worden uitgevoerd door zelfstandig opererende werkgroepen die volledig bestaan uit enthousiaste vrijwilligers.

 7. Vaststelling subsidie 2015 St. Ons Dorpshuis, Willemstad

  Het college besluit:
  1. De jaarlijkse subsidie aan St. Ons Dorpshuis over 2015 definitief vast te stellen op een bedrag van € 11.000, - conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot;
  2. St. Ons Dorpshuis hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  St. Ons Dorpshuis houdt zich bezig met de instandhouding van gemeenschapshuis Gebouw Irene in Willemstad. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. Voor de instandhouding van het gebouw heeft de stichting een subsidie ontvangen. Uit de door de stichting overleg de jaarrekening 2015 blijkt een verlies van € 1.226, -. De stichting heeft voldaan aan de subsidieafspraken. Het college heeft besloten de voorlopige subsidie 2015 definitief vast te stellen op € 11.000, -.