Besluitenlijst B&W-vergadering 02 augustus 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 02 augustus 2016
Aanwezig:
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 juli 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 juli 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verlenging werkingsduur Locatieontwikkelingsovereenkomst Logistiek Park Moerdijk

  Het college besluit:
  In te stemmen met de overeenkomst dd. 5 juli 2016 ter verlenging van de termijn om te komen tot een onherroepelijk Provinciaal InpassingsPlan voor het Logistiek Park Moerdijk, zoals opgenomen in de gesloten locatieontwikkelingsovereenkomst Logistiek Park Moerdijk dd. 10 oktober 2013.

  Op 10 oktober 2013 is tussen gemeente, provincie en havenschap Moerdijk een locatie-ontwikkelingsovereenkomst (LOO) gesloten voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Op basis van deze overeenkomst is het Havenschap Moerdijk de ontwikkelende partij voor het logistiek park. In deze LOO is afgesproken dat de provincie uiterlijk 31 december 2015 zorg draagt voor een onherroepelijk provinciaal inpassingsplan. In de gesloten LOO is op basis van artikel 10.4 de mogelijkheid opgenomen om de gestelde termijn te verlengen. Door onder andere de problemen met de crisis- en herstelwet is het voor de provincie niet mogelijk gebleken om op 31 december 2015 ook te beschikken over een onherroepelijk provinciaal inpassingsplan. Om die reden wordt de termijn met een overeenkomst verlengd tot 31 december 2017, waarbij tevens wordt afgesproken dat de provincie zich tot het uiterste zal inspannen om een onherroepelijk inpassingsplan te hebben 1 juli 2017. Verder blijven alle gemaakte afspraken in de LOO ongewijzigd van kracht. De weeffout in de crisis- en herstelwet is inmiddels gerepareerd en Provinciale Staten heeft vrijdag 15 juli besloten tot het opnieuw vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan. Het inpassingsplan gaat nu ter inzage voor beroep. Op basis van de huidige planning zal het inpassingsplan eind 2016 of begin 2017 onherroepelijk zijn

 4. Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit van 20 mei 2016, inhoudende het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift.
  2. Het bezwaarschrift gegrond verklaren en de opgelegde maatwerkvoorschriften in te trekken.

  Op 15 maart 2016 heeft de bezwaarmaker een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend. Naar aanleiding van deze melding heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant nadere maatwerkvoorschriften opgelegd. Tegen de opgelegde maatwerkvoorschriften is bezwaar ingediend. Het bezwaarschrift heeft aanleiding gegeven om de opgelegde maatwerkvoorschriften in te trekken. Het college heeft besloten om het ingediende bezwaarschrift gegrond te verklaren en de opgelegde maatwerkvoorschriften in te trekken.

 5. Principeverzoek tot uitbreiding van de bestaande veehouderij met een extra vlees-varkensstal ter plaatse van de Boerendijk 27 in Fijnaart

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het verzoek tot uitbreiding van de veehouderij met een nieuwe vleesvarkensstal ter plaatse van de Boerendijk 27 in Fijnaart
  2. Op basis van een Mer-aanmeldnotitie de initiatiefnemer de milieueffecten nader te laten onderzoeken
  3. In principe middels een uitgebreide procedure medewerking te verlenen aan de uitbreiding indien de initiatiefnemer middels een ruimtelijke onderbouwing aan kan tonen dat het past binnen de visie buitengebied, er een positief AAB advies wordt gegeven en de ontwikkeling ruimtelijk en landschappelijk inpasbaar is
  4. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico's voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen

  Aan de Boerendijk 27 in Fijnaart exploiteert de initiatiefnemer momenteel een volwaardig agrarisch veehouderijbedrijf. De locatie is in het geldende bestemmingsplan aangewezen als 'duurzame locatie voor intensieve veehouderij'. Momenteel wordt op de locatie een varkenshouderij geëxploiteerd met 2.544 gespeende biggen, 540 zeugen, 2 dekberen en 3.192 vleesvarkens.
  Initiatiefnemer wil het bedrijf uitbreiden met een nieuwe varkensstal die plaats zal bieden aan circa 2.900 vleesvarkens en circa 2.640 gespeende biggen. Met de uiteindelijke bedrijfsomvang heeft de initiatiefnemer een duurzaam bedrijf wat voldoet aan de hoogste eisen m.b.t. dierenwelzijn. Door toepassing van best beschikbare technieken en het aansluiten van de bestaande stallen op een gecombineerde luchtwasser worden de milieueffecten ter plaatse verbeterd. De milieueffecten zullen op basis van een MER-aanmeldnotitie nog nader worden onderzocht.
  Besloten wordt om middels een uitgebreide procedure in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek onder voorbehoud dat voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden. De initiatiefnemer wordt gevraagd middels een ruimtelijke onderbouwing aan te tonen dat het initiatief past binnen de Visie buitengebied en ruimtelijk en landschappelijk inpasbaar is. Daarnaast moet een positief advies af worden gegeven door de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. De risico's voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.

 6. Begroting 2016, meerjarenbegroting 2016-2020 en jaarstukken 2015 Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de begroting 2016, meerjarenbegroting 2016-2020 en de jaarstukken 2015 (jaarrekening en bestuursverslag).
  2. Deze stukken ter inzage leggen voor de raad met een raadsinformatiebrief.

  De Stichting Openbaar Basisonderwijs West Brabant heeft de begroting 2016, meerjaren-begroting 2016-2020 en de jaarstukken 2015 (jaarrekening en bestuursverslag) overlegd, die goedgekeurd zijn door de raad van toezicht. De vermogenspositie van de stichting is voldoende groot om risico's op te vangen.
  De raad van toezicht bestaat uit de vijf wethouders van de vijf deelnemende gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Drimmelen. Portefeuillehouder onderwijs de heer drs. T.H.R. Zwiers, is door de raad aangewezen als lid van deze raad van toezicht. Hij dient de raad te informeren over het gevoerde beleid en het gevoerde financieel beheer in de raad van toezicht. De begroting 2016, meerjarenbegroting 2016-2020 en de jaarstukken 2015, worden daarom ter inzage gelegd.

 7. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2015 bibliotheek VANnU

  Het college besluit:
  De jaarlijkse subsidie 2015 aan bibliotheek VANnU vast te stellen op € 832.000.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan bibliotheek VANnU voor het jaar 2015 vastgesteld op € 832.000, aangezien is geconstateerd dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. VANnU heeft over 2015 een besparing gerealiseerd van €15.700. Er is met de bibliotheek afgesproken dat de besparing wordt terugbetaald aan de gemeente en niet toegevoegd zal worden aan de resultaatbestemming.
  De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en Willemstad. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over enkele aanvullende taken op het gebied van laaggeletterdheid, cultuur en dienstverlening voor basisscholen.
  In het jaarverslag 2015 van de bibliotheek staan, naast de uitvoering van de (kern-)taken, als belangrijke ontwikkelingen vermeld het beschrijven van de strategische koers 2017-2020 van VANnU, de fusie met de bibliotheken in Zundert en Rucphen en het in de gemeente Moerdijk zoeken naar een alternatieve locatie voor het servicepunt in Willemstad.