Besluitenlijst B&W-vergadering 09 augustus 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 09 augustus 2016
Aanwezig:
 
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 2 augustus 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 2 augustus 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verzoek om toestemming verkoop pand Kristallaan 21 te Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. Toestemming te verlenen voor de verkoop van het pand gelegen aan de Kristallaan 21 te Zevenbergen.
  2. Besluiten dat bij de huidige verkoop in de koopakte het kettingbeding om toestemming van de gemeente te verkrijgen bij een volgende verkoop, niet meer opgenomen wordt.
  3. Besluit omtrent het al dan niet verlenen van toestemming bij een zelfde of vergelijkbare bepaling, zoals in het onderhavige geval bij verkoop van onroerende zaken te mandateren aan manager Bedrijfsvoering. Tevens mandaat geven aan de manager Bedrijfsvoering om in een dergelijke koopakte geen kettingbeding meer op te nemen, na instemming van RMO/ RBOR.

  Er is een verzoek binnengekomen van  Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting om toestemming voor de verkoop van een pand gelegen aan de Kristallaan 21 te Zevenbergen. Het verlenen van een dergelijke toestemming is verplicht gesteld in een akte uit 1994 tussen de voormalige gemeente en de toenmalige koper.

 4. Fonds Sociaal Domein

  Het college besluit:
  1. De beleidsregel Fonds Sociaal Domein gemeente Moerdijk vast te stellen;
  2. Uit de innovatiemiddelen WMO voor de jaren 2016 en 2017 een bedrag van € 25.000 beschikbaar stellen voor het Fonds Sociaal Domein. De dekking voor 2018 en verder wordt meegenomen in de kadernota 2018;
  3. Volmacht te verlenen aan de coördinatoren op de taakvelden WMO en Jeugd en het  teamhoofd Zorg voor hulpvragen tot € 5.000;
  4. Volmacht te verlenen aan de wethouders Zwiers en Schoneveld bij hulpvragen vanaf € 5.000;
  5. Door middel van een raadsinformatiebrief de raad informeren over het Fonds Sociaal Domein;
  6. De raad voor te stellen de verordening Noodfonds in te trekken.

  Vanuit de verschillende domeinen krijgen wij het signaal dat het huidige noodfonds niet of niet voldoende voldoet om in bepaalde situaties grotere zorg te voorkomen. Daarnaast ontvangen wij signalen dat oplossingen uit bestaande regelingen in het sociaal domein in zijn totaliteit duurder kunnen zijn en minder effect kunnen sorteren dan een alternatieve oplossing waarin de regelgeving niet voorziet. Ondanks alle bestaande regelingen op het terrein van inkomen, bestaanszekerheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp kunnen inwoners toch worden geconfronteerd met uitzichtloze situaties of situaties met weinig perspectief. Door alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het Sociaal Domein en de integrale werkwijze en verantwoordelijkheden van de gemeente is het wenselijk om een nieuwe voorziening op te zetten.
  Het belangrijkste doel van deze voorziening is om een adequate, integrale oplossing te bieden waardoor grotere zorg en hogere kosten voorkomen worden.
  Met dit fonds trachten wij bij individuele situaties, waarbij vanuit het reguliere aanbod op dat moment geen adequate oplossing mogelijk is, hulp te bieden. Dit doen wij door een eenvoudige onbureaucratische werkwijze toe te passen.

 5. Beleidsregels ontheffing geslotenverklaring Noordlangeweg

  Het college besluit:
  De beleidsregels 'ontheffing geslotenverklaring Noordlangeweg' vast te stellen

  De Noordlangeweg is onlangs als fietsstraat ingericht. Dit houdt onder andere in dat op delen van de Noordlangeweg, tussen de Oostmiddelweg en Westmiddelweg, en ter hoogte van de aansluiting met de Tonsedijk en het Steenpad rood asfalt is aangebracht. Om het gebruik van de weg door fietsende scholieren nog veiliger te maken, wordt het gebiedsvreemde verkeer nog verder teruggedrongen. Het gedeelte na Noordlangeweg huisnummer 12 tot de kruising met de Oostmiddelweg is straks gesloten voor al het gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd landbouwvoertuigen en (brom)fietsen. Met alleen de afsluiting van dit deel is het voor bezoekers en pakketbezorgers ook mogelijk de woningen te bereiken zonder een ontheffing.
  Daarnaast kunnen bewoners en ondernemers aan de Noordlangeweg op basis van de vastgestelde beleidsregels een ontheffing van de geslotenverklaring aanvragen. Voor nooddiensten is het uiteraard altijd mogelijk om deze weg te gebruiken.

 6. Clientondersteuning vanaf 2017

  Besluit van 26 juli 2016, openbaar vanaf 8 augustus 2016
  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de uitwerking cliëntondersteuning vanaf 2017 in twee sporen: Algemene meedenkvoorziening en onafhankelijke cliëntondersteuning.
  2. De inkoopstrategie op onafhankelijke cliёntondersteuning vast te stellen, waarmee een Europese aanbestedingsprocedure wordt opgestart voor onafhankelijke cliёntondersteuning.
  3. Het concept programma van Eisen 'onafhankelijke cliёntondersteuning' vast te stellen.
  4. Afwijking van de inkoopvoorwaarden van onze gemeente en de inkoopvoorwaarden van de gemeente Etten-Leur van toepassing te verklaren.
  5. In te stemmen met het resultaat van de aanbesteding voor onafhankelijke cliёntondersteuning.
  6. De structurele kosten voor het uitvoeren van onafhankelijke cliëntondersteuning  te dekken uit het Wmo budget onderdeel cliëntondersteuning (6671002/43710).
  7. De gemeenteraad hierover informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

  Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) met ingang van 1 januari 2015 verplicht om onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning te organiseren voor alle burgers. Voor 2015 en 2016 heeft uw college, alsmede de colleges van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert besloten aan MEE West-Brabant opdracht te geven om de cliёntondersteuning te organiseren. In de overeenkomst met MEE voor 2016 is nadrukkelijk bepaald dat de cliëntondersteuning van rechtswege ophoudt per 1 januari 2017.
  In de geactualiseerde bestuursopdracht Wmo voor 2016 is opgenomen dat de 5 gemeenten de cliёntondersteuning vanaf 2017 opnieuw gaan vormgeven. Dit doen we in twee sporen: we organiseren een algemene meedenkvoorziening waar inwoners ondersteuning kunnen krijgen bij levensvragen (bijvoorbeeld ik ga samenwonen met mijn partner met een beperking, hoe pakken we dat aan?) en daarnaast onafhankelijke cliëntondersteuning bij de toegang tot ondersteuning in het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatiewet).