Besluitenlijst B&W-vergadering 16 augustus 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 16 augustus 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Kerssemakers loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 augustus 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 augustus 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Re-integratieverordening Participatiewet, gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. De Re-integratieverordening Participatiewet, gemeente Moerdijk met ingang van 1 december 2016 vast te stellen
  2. De Re-integratieverordening Participatiewet, gemeente Moerdijk zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2014 in te trekken per 1 december 2016

  In de periode november-december 2014 is door de raden van de zes gemeenten welke zijn aangesloten bij de GR Werkplein Hart van West-Brabant, het Beleidskader Participatiewet (inclusief beleid WWB-maatregelen), alsmede de daaruit voorvloeiende verordeningen vastgesteld. Daarmee is het beleid ten aanzien van de Participatiewet op hoofdlijnen bepaald. Naar aanleiding van de Bestuursopdracht Participatiewet 2016 en wijzigingen in de wet- en regelgeving is de re-integratieverordening Participatiewet, gemeente Moerdijk geëvalueerd. Hieruit zijn aanpassingen voortgekomen om de Participatiewet binnen het Werkplein Hart van West-Brabant op een zo goed mogelijke wijze uit te voeren

 4. Subsidieverlening 2017 Vluchtelingenwerk West- en Oost Brabant & Bommelerwaard

  Het college besluit:
  1. Voor 2017 aan Vluchtelingenwerk West- en Oost Brabant & Bommelerwaard een subsidie te verlenen van € 35.550,-- gebaseerd op 15 trajecten coaching, huisvesting en participatie.
  2. Voor elk traject extra een bijdrage te verstrekken van € 2.370,-- per inburgeringsplichtige en dit te bekostigen uit de te ontvangen vergoeding van het COA
  3. Een subsidie te verlenen van € 4.480,-- voor het in stand houden van een informatie-punt voor inburgeraars
  4. Toestemming te verlenen voor het in 2017 starten van maximaal 10 taalcoach-projecten waarvoor een bijdrage zal worden verstrekt van € 4.000,-- totaal.

  Van Vluchtelingenwerk is een subsidieaanvraag voor 2017 ontvangen. De aanvrage is drie-ledig.
  • Voor het begeleiden naar zelfstandigheid, integratie en participatie wordt een subsidie verleend van € 35.550,--. De subsidie is gebaseerd op het uitvoeren van 15 trajecten coaching, huisvesting en participatie. Voor elk traject extra is de bijdrage € 2.370,-- voor elke inburgeringsplichtige; deze wordt bekostigd uit de te ontvangen vergoeding van het COA.
  • Omdat inburgeraars vanaf 1 januari 2013 geheel zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering maar van die doelgroep niet verwacht kan worden dat die er geheel zelfstandig in slaagt de weg te vinden op velerlei terrein heeft Vluchtelingenwerk voor die doelgroep in 2014 een informatiepunt ingericht. Daarvoor wordt een subsidiebedrag verleend van € 4.480,--
  • Voor het aanbieden van taalcoachprojecten wordt een bedrag gevraagd van € 4.000,-- voor 10 projecten. Gelet op het feit dat de taalcoachprojecten in Moerdijk worden ervaren als zeer zinvolle extra steun in de rug op weg naar participatie wordt besloten opnieuw maximaal 10 trajecten in te kopen.

 5. Aanwijzen opsporingsambtenaren van de Nationale politie als toezichthouder Havenbeveiligingswet 2008

  Het college besluit:
  1. Binnen de zeehaven van Moerdijk en de haven van bedrijventerrein Dintelmond opsporingsambtenaren van de Nationale politie aan te wijzen als toezichthouder Havenbeveiligingswet 2008
  2. Het aanwijzingsbesluit te ondertekenen

  Voor het toezicht op de Havenbeveiligingswet en de verplichtingen die hieruit voortvloeien voor zeeschepen-ontvangende bedrijven in de zeehaven van Moerdijk en de haven van bedrijven-terrein Dintelmond, is een gemeentelijk opsporingsambtenaar aangewezen. Samen met de Port Security Officer (havenmeester Moerdijk) ziet hij namens de burgemeester van Moerdijk (het bevoegd gezag) toe op de naleving van de Havenbeveiligingswet.
  Om het toezicht op basis van de Havenbeveiligingswet goed uit te kunnen voeren is een nadere samenwerking met de algemene opsporingsambtenaren, team Haven, Zeehaven Moerdijk zeer wenselijk. Om deze samenwerking vorm te geven is het noodzakelijk dat de opsporingsambtenaren van de nationale politie, regionale eenheid Zeeland-West-Brabant, die werkzaam bij het team haven, locatie zeehaven Moerdijk, aan te wijzen als toezichthouder voor de Havenbeveiligingswet. Middels de ondertekening van het " Besluit aanwijzing Nationale Politie als toezichthouders Havenbeveiligingswet 2008" wordt deze inzet bekrachtigd.

 6. Haalbaarheidsonderzoek Moerdijk Campus

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het uitvoeren van onderzoek naar de haalbaarheid van, en commitment bij stakeholders (inclusief de totstandkoming van een business case) voor het ontwikkelen van een campus op of nabij het Haven- en Industrieterrein Moerdijk
  2. Dit haalbaarheidsonderzoek op te pakken als project, onder aansturing van een door de afdeling RMO team Ontwikkeling aan te stellen projectleider

  Het haven- en industrieterrein Moerdijk zorgt voor belangrijke werkgelegenheid, waar de hele regio, breder dan de regio West-Brabant, van profiteert. Voor groei en continuïteit van bedrijven op dit terrein is afhankelijk van het aanbod van voldoende beschikbare gekwalificeerde arbeidskrachten. Om bedrijven, en daarmee werkgelegenheid in innovatiekracht, aan te trekken, en werknemers en inwoners te binden, is het belangrijk dat zichtbaar wordt wat het Haven- en Industrieterrein allemaal biedt en welke kansen er liggen.
  Ter stimulering van de economische kracht van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk, wil de gemeente Moerdijk de kansrijkheid onderzoeken om initiatieven op het gebied van werk-gelegenheid, scholing en kennisontwikkeling te bevorderen, slim te verbinden en te bundelen om zo mogelijk  te komen tot een 'Moerdijk Campus'.

  Een campus in bijvoorbeeld de vorm van een educatief- en kennis- en informatiecentrum, waar netwerken en instellingen samenkomen en scholieren en bezoekers kunnen worden ontvangen. Een locatie ook, die bedrijven een beeld geeft van aanwezige kennis en kennisontwikkeling en van waaruit nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan. Met als rode draad een samenwerking tussen onderwijs/kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid en te bereiken meerwaarde door bundeling van initiatieven. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de campus is waarschijnlijk medio 2017 afgerond. 

 7. Verdringingsprotocol 'Voorkomen van verdringing en werken zonder loon'

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de brief van Lokaal FNV West-Brabant die op 20 juni 2016 is toegezonden
  2. Het voorgestelde protocol niet over te nemen
  3. Lokaal FNV West-Brabant van dit besluit schriftelijk op de hoogte te brengen
  4. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief

  Lokaal FNV West-Brabant heeft op 20 juni 2016 een brief toegezonden over het Verdringings-protocol 'Voorkomen van verdringing en werken zonder loon' aan de colleges van B&W en de leden van de Gemeenteraden van de gemeenten Moerdijk, Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.
  Het re-integratiebeleid is in de arbeidsmarktregio West-Brabant door 16 gemeenten gezamenlijk opgesteld en vastgesteld. Dit op uitdrukkelijk verzoek vanuit de werkgevers om de dienstverlening en instrumenten rondom de Participatiewet op uniforme wijze in te zetten. In grote lijnen komt het protocol van de FNV in overeen met het gemeentelijk beleid. Het protocol is alleen wat strikter omschreven dan het geformuleerde beleid in de uniforme Re-integratie-verordening Participatiewet en de daarbij behorende Nadere regel re-integratie. Dit verschil zit in de beperking van de tijdsduur van inzet van de re-integratie instrumenten. De FNV wil sneller een arbeidscontract afdwingen. De gemeente streeft hetzelfde na, maar geeft de werkgever en zeker ook de potentiële werknemer iets meer tijd om het arbeidscontract weloverwogen aan te gaan. Derhalve heeft het college besloten het protocol niet over te nemen.