Besluitenlijst B&w vergadering 23 augustus 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&w vergadering
Datum: 23 augustus 2016
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
E.J.F.M. Kerssemakers loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 augustus 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 augustus 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststellen startdocument 'verkenning toekomst openbaar vervoer gemeente Moerdijk'

  Het college besluit:
  1. Het startdocument 'verkenning toekomst openbaar vervoer gemeente Moerdijk' vast te stellen
  2. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het startdocument

  Afgelopen jaar hebben Arriva en Connexxion, met goedkeuring van de provincies enkele versoberingen doorgevoerd in hun dienstregelingen. Hierdoor zijn meerdere kernen in de gemeente Moerdijk in de avonduren en weekend niet of nauwelijks meer bereikbaar met het openbaar vervoer. Het ziet er naar uit dat zij deze wijzigingen niet zullen terugdraaien.
  Deze recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer aanbod binnen de gemeente Moerdijk heeft het college doen besluiten om zelf een verkenning te starten naar de daadwerkelijke 'openbaar' vervoersbehoeften van inwoners en mogelijke mobiliteitsoplossingen hiervoor.
  De gemeente is van mening dat openbaar vervoer bijdraagt aan de leefbaarheid binnen de verschillende woonkernen. Als deze voorziening verder achteruit gaat dan heeft dit dus ook negatieve consequenties voor de leefbaarheid. Dit wil het college tegen gaan door middel van het inzetten van mogelijke alternatieven voor openbaar vervoer. De inwoners zullen onder andere via de gebiedstafels betrokken worden bij de uitwerking van de verkenning.

 4. Aanvullend budget en nieuwe verordening Starterslening

  Het college besluit:
  1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 800.000 ten behoeve van een aanvullende storting op de "Gemeenterekening Starterslening" ondergebracht bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), zodat het Startersfonds opnieuw gevoed wordt voor het verstrekken van Startersleningen;
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met de jaarlijkse rentekosten van € 20.800 die voortvloeien uit de aanvullende storting en deze rentekosten structureel te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2017;
  3. De raad voor stellen de nieuwe verordening Starterslening gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad de Starterslening in het leven geroepen. Sindsdien is dit in de gemeente Moerdijk een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. In totaal zijn er tot op heden 108 Startersleningen verstrekt.
  Het succes van de Starterslening heeft tot gevolg dat het beschikbare budget van de gemeente Moerdijk volledig is uitgeput. Het Moerdijks Startersfonds heeft weliswaar een revolverend karakter, maar er vloeien momenteel niet voldoende middelen terug om opnieuw Starters-leningen te kunnen verstrekken. In totaal is over de afgelopen 5 jaar ongeveer € 325.000 teruggekomen in het Moerdijks Startersfonds en wederom aan nieuwe Startersleningen uitgezet. Gemiddeld genomen hebben wij het over € 65.000 per jaar. Hiermee kunnen er maximaal 2 Startersleningen per jaar worden verstrekt, daar een gemiddelde Starterslening ongeveer € 30.000 betreft. Gevolg hiervan is dat gemeente Moerdijk het loket voor de Startersleningen per direct heeft gesloten.
  Op 1 januari 2013 zijn de hypotheekregels gewijzigd. Om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, moet er verplicht afgelost worden vanaf de eerste dag. Hierop is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt. Om die reden heeft SVn de afgelopen periode gezocht naar mogelijkheden om de Starterslening in aangepaste vorm ook ná 2016 voor alle partijen aantrekkelijk te houden. Dat is gelukt, de Starterslening blijft bestaan. In basis blijft het product gelijk, er veranderen een aantal voorwaarden. In de huidige gemeentelijke verordening zijn deze nieuwe voorwaarden nog niet opgenomen. Om die reden dient er een nieuwe verordening te worden vastgesteld. Op basis hiervan stelt het college de gemeenteraad voor een aanvullend budget van € 800.000 ter beschikking te stellen voor het verstrekken van Startersleningen aan starters op de woningmarkt en de nieuwe verordening vast te stellen. Het eerdere budget is uitgeput. Voor veel potentiele starters is onder de huidige omstandigheden deze Starterslening onontbeerlijk om een eigen woning te kunnen aankopen.

 5. Beleidsregel bijzondere bijstand

  Het college besluit:
  1. De beleidsregel bijzondere bijstand vast te stellen.
  2. De oude beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Moerdijk d.d.4 mei 2015 per 1 september 2016 in te trekken.

  Het werkplein Hart van West-Brabant voert voor de zes deelnemende gemeenten (Moerdijk, Zundert, Rucphen, Roosendaal, Halderberge, Etten-Leur) de bijzondere bijstand uit. Het streven is een gelijke uitvoering van de bijzondere bijstand voor de burgers binnen de deelnemende gemeenten. Om tot een uniforme werkwijze van de bijzondere bijstand te komen -en daarmee ook een efficiënte uitvoering binnen het werkplein- is het beleid zoveel mogelijk regionaal afgestemd. Dat heeft geleid tot een nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand. In de uniformering van de beleidsregels is gezocht naar een uitkomst die voor de zes gemeenten beleidsmatig aanvaardbaar is en die voor de klanten van de 6 deelnemende gemeenten de minst ingrijpende wijzigingen met zich meebrengen.

 6. Aanpassen leningsvoorwaarden in achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

  Het college besluit:
  Een achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ten behoeve van Woningstichting Etten-Leur voor een herfinancieringslening van € 8.000.000,--.
   

  Woningstichting Etten-Leur heeft aan de gemeente in 2013 gevraagd om garant te gaan staan voor een geldlening. De woningstichting wil een gedeelte van deze lening € 8.000.000,- herfinancieren. De looptijd blijft hetzelfde. Het tarief wijzigt van 3-maands Euribor + 0,32% in 3-maands Euribor + 0,35%.