Besluitenlijst B&W vergadering 30 augustus 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 30 augustus 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
E.J.F.M. Kerssemakers loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 23 augustus 2016

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 23 augustus 2016

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Concept Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsprogramma (VTH Programma)

  Het college besluit:
  1. Het concept VTH-Programma vast te stellen, zes weken ter inzage te leggen (zienswijze-procedure) en daarna agenderen voor bespreking in de commissie Bestuur en Middelen
  2. De prioriteit met betrekking tot dagopvang voor minder redzame personen en kinderopvang op het gebied van brandveilig gebruik te verhogen naar de prioriteit hoog
  3. De looptijd van het Handhavingsprogramma 2012-2015 met terugwerkende kracht te verlengen van 1-7-2016 tot 31-12-20016

  Voor u ligt het concept voor het nieuwe Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH beleid). Dit beleid volgt het Handhavingsprogramma 2012-2015 op. In tegenstelling tot de voorgaande handhavingsprogramma's  bevat dit VTH-beleid niet alleen het beleid voor toezicht en handhaving maar ook voor vergunningverlening. Daarmee wordt vooruit gelopen op de wettelijke verplichting die naar verwachting in de loop van 2016 gaat gelden om ook voor vergunningverlening beleid vast te stellen. Het huidige handhavingsprogramma heeft een looptijd tot 1 juli 2016. De planning is om het nieuwe VTH beleid in het 4e kwartaal van 2016 definitief door het college vast te laten stellen. Daarom wordt aan u voorgesteld de looptijd van het Handhavingsprogramma 2012-2015 te verlengen tot 31 december 2016.

 4. Beslissing bezwaarschrift van de heer H. Voorwinde.

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften
  2. Het ingediende bezwaarschrift van de heer H. Voorwinde, conform het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, niet ontvankelijk te verklaren

  Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft middels een brief van 26 april 2016 gereageerd op een aantal vragen van de heer H. Voorwinde betreffende de controverse seniorenraad-bridgeclub. Op 19 mei 2016 dient de heer H. Voorwinde een bezwaarschrift in. Hij geeft aan dat hij zich kan verenigen met de beantwoording omdat twee vragen onbeantwoord zijn gebleven en een vraag onjuist is beantwoord.
  Dit is op 8 augustus 2016 door de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften behandeld. De commissie adviseert het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit advies overgenomen.

 5. Kredietaanvraag zonnepanelen gemeentehuis

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet economisch nut ter hoogte van € 90.000 ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen in de vorm van zonnepanelen op de lage daken van het gemeentehuis. Dekking van de bijbehorende kapitaallasten vindt deels plaats vanuit de lagere energielasten en het resterende bedrag van € 2.400 verwerken in een sluitende meerjarenbegroting.

  De dakbedekking op de laagbouw van het gemeentehuis vertoont vele lekkages en wordt vervangen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaamheid, daarom is het wenselijk met het vervangen van de dakbedekking bij de daken gelijktijdig voorzieningen aan te brengen in het kader van duurzaamheid. Er wordt krediet gevraagd om duurzaamheids-maatregelen in de vorm van zonnepanelen te kunnen toepassen aansluitend aan het vervangen van de dakbedekking.
  De investering gemoeid met het aanschaffen van zonnepanelen bedraagt € 90.000. De bijbehorende kapitaalslasten worden deels gedekt door lagere energielasten. Het resterende bedrag wordt verwerkt in een sluitende meerjarenbegroting.

 6. Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad

  Het college besluit:
  1. De raad voor te stellen de verordening "Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Moerdijk" vast te stellen, inhoudende het stimuleren van te treffen:
  a. duurzaamheidsmaatregelen;
  b. levensloopbestendigheidsmaatregelen;
  c. veiligheidsmaatregelen.
  2. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 ten behoeve van de storting op de "Gemeenterekening Stimuleringslening" en onder te brengen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten (SVn).
  3. De raad voor te stellen het verstrekken van Stimuleringsleningen in het kader van de "Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Moerdijk" aanmerken als een transactie die valt onder het uitoefenen van de publieke taak als bedoeld in het "Treasurystatuut gemeente Moerdijk";
  4. Namens de gemeente Moerdijk door SVn aan inwoners met een particuliere woning een hypothecaire (rente: 1%, minimaal 0,5%) of onderhandse lening (rente: 2%, minimaal 1%) te verstrekken voor onder beslispunt 1 genoemde doelen;
  5. De raad voor te stellen in te stemmen met de jaarlijkse extra rentekosten van € 26.000,-- en deze vanaf 2017 structureel te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2017;
  6. De raad voor te stellen in te stemmen met het aanwijzen van de "Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Moerdijk" als economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h van de Mededingingswet.

  Het is belangrijk dat mensen kunnen wonen in een passende woonruimte en in een prettige en veilige woonomgeving. Daarbij zal men zolang mogelijk willen blijven wonen in de huidige woning, ook als men straks ouder is. Hiervoor heeft de gemeente samen met SVn een stimuleringsregeling ontworpen. Deze Stimuleringslening maakt het voor particuliere eigenaren-bewoners mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden, waaronder een lage rente, geld te lenen voor het treffen van  maatregelen in en aan de eigen woning op het gebied van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en/of veiligheid. Aanvragers kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 35.000 lenen. De regeling moet worden gezien als keuzemodel, zodat de particuliere eigenaar/bewoner een keuze kan maken welke maatregelen hij/zij wenst te treffen om de kwaliteit van de woning te verbeteren. Hierbij kan ook rekening gehouden worden met de levensfase waarin iemand verkeert. Hierdoor kan er continu ingespeeld worden op maatwerkoplossingen. Bij de uitvoering van deze regeling wordt gestreefd naar optimale betrokkenheid van onze inwoners.

  Met deze regeling worden inwoners bij elkaar gebracht om ieders woonwensen te realiseren, waarbij de gemeente alleen financieel ondersteunt.

  Zo worden de energieambassadeurs (aangestuurd door Energiek Moerdijk) en vrijwilligers die zijn opgeleid en aangesloten bij het concept Wonen met Gemak ingezet om op verzoek van een particuliere eigenaar-bewoner een woonscan uit te voeren. Deze woonscan dient dan als basis voor een eventuele aanvraag van een lening.

  Duidelijk is dat Moerdijk hiermee voorop loopt wat betreft de integrale aanpak van de verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dit is een uitzonderlijk product gelet op de koppeling van de 3 verschillende beleidsvelden en vanwege de unieke wijze waarop onze inwoners actief bij de uitvoering van deze regeling worden betrokken.

 7. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Windpark Industrieterrein Moerdijk’

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De Nota van zienswijzen voor het bestemmingsplan 'Windpark Industrieterrein Moerdijk' vast te stellen
  2. Het bestemmingsplannen 'Windpark Industrieterrein Moerdijk' (NL.IMRO.1709.WindparkMoerdijk-BP40) gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

  Initiatief
  Nuon Wind Development B.V. wil een windpark aanleggen op het industrieterrein Moerdijk. Dit windpark bestaat uit zeven windturbines die langs de Zuidelijke (3 windturbines) en Westelijke (4 windturbines) Randweg zijn gepland.
  Met de aanleg van dit windpark wordt een invulling gegeven aan de gemeentelijke ambitie op het vlak van duurzaamheid om in 2030 door middel van windenergie in 30% van de lokale energiebehoefte te voorzien. Dit betekent ook dat met dit windpark een invulling wordt gegeven aan de landelijke, provinciale en regionale opgave voor windenergie.
  Ontwerpbestemmingsplan
  Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief milieueffectrapport) heeft van 21 april 2016 tot en met 1 juni 2016 ter inzage gelegen. Op 9 mei 2016 is een openbare inloopavond georganiseerd.
  Zienswijzen
  Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 232 zienswijzen ingediend. Vier zijnswijzen zijn niet ontvankelijk als gevolg van een niet tijdige indiening. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien in de Nota van zienswijzen. De zienswijzen hebben geleid tot de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan:
  - Het verlagen van de maximaal toegestane tiphoogte van 196 naar 186 meter;
  - Het aanvullen van paragraaf 6.5 ten aanzien van de toetsing van het plan op de externe veiligheidsrisico's.
  Ambtshalve wijzigingen
  Daarnaast hebben nog de volgende ambtshalve wijzigingen plaatsgevonden:
  - Het aanpassen van de toetsing van het plan aan artikel 4.10 van de Verordening ruimte 2014 in plaats van artikel 3.2 van de Verordening ruimte 2014;
  - Het aanvullen van paragraaf 2.2 met een toelichting op het totale op te stellen vermogen op Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en het aanvullen van paragraaf 2.3 met een nadere toelichting op de locatiekeuze op het industrieterrein;
  - Het aanvullen van de paragraaf 6.8 met nadere informatie over de toetsing van het plan aan het Natuurnetwerk Nederland en de ecologische verbindingszone (EVZ).
  Vaststelling
  Bij vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend of degene die het niet eens is met de vaststelling van de in het bestemmingsplan gewijzigde onderdelen, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. De overige onderdelen treden na afloop van de beroepstermijn in werking. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State (binnen een jaar) is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.

 8. Van Afval naar Grondstof

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met de uitgangspunten "van Afval naar Grondstof" Moerdijk, waarbij het keuzemenu op hoofdlijnen is:
  a. Restafval wordt weggebracht naar een ondergrondse container op loopafstand of ingezameld met een container aan huis die eens per vier weken wordt opgehaald;
  b. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) wordt door middel van een container aan huis elke twee weken opgehaald;
  c. Plastic verpakkingen en drankenkartons worden door middel van een container of zakken aan huis elke twee weken opgehaald;
  d. De papierinzameling blijft hetzelfde;
  2. Voor de investeringen een krediet beschikbaar te stellen:
  a. Voor de aanschaf van nieuwe containers en het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers: € 2.062.000 (afschrijvingstermijn 15 jaar);
  b. Voor de communicatie en projectkosten : € 255.000 (afschrijvingstermijn 5 jaar);
          Dekking van de bijbehorende kapitaalslasten loopt via het kostendekkend tarief 
          Afvalstoffenheffing
  3. De eerder beschikbaar gestelde kredieten voor het afschaffen van de duobak in te trekken:
  a. voor het aanschaffen van de nieuwe containers en enkele ondergrondse containers:
  € 1.070.000;
  b. voor de communicatie en projectkosten (was € 111.000), het restant: € 99.000;
  4.     In te stemmen met het actualiseren van het afschrijvingsbeleid uit de Notitie waarderings- 
          en afschrijvingsbeleid gemeente Moerdijk 2014 naar de aangepaste afschrijvingstermijn
          van 15 jaar voor de afvalcontainers.

  Moerdijk streeft ernaar dat elke inwoner in 2020 nog maar 100 kilogram restafval per jaar weggooit. Nu is dat nog 252 kilogram. Uit analyses blijkt dat er in het restafval nog veel grondstoffen zitten. Om de doelstelling te halen zal Moerdijk gemiddeld per inwoner nog 152 kilogram restafval moeten ombuigen naar hergebruik. Dit is een fikse stap naar de doelstelling van de paraplunota Leefomgeving: "Afval is Grondstof". Dit betekent concreet het nog beter scheiden van alle herbruikbare grondstoffen zoals papier, plastic, drankpakken, glas, textiel enz. Om de inwoners van Moerdijk te stimuleren om hun afval beter te scheiden, zodat er alleen echt restafval wordt verbrand, is een nieuw inzamelsysteem nodig. Hierbij is het uitgangspunt dat inwoners het restafval zelf weg moeten brengen en dat herbruikbare grondstoffen aan huis worden opgehaald. De gemeenteraad wordt nu gevraagd in te stemmen met dit uitgangspunt en geld beschikbaar te stellen voor de investeringen (€ 2.062.000), communicatie en projectkosten (€ 255.000).
  Uitgangspunten keuzemenu

   

  Huidige inzamelsituatie

  Toekomstige inzamelsituatie

  Restafval

  Duobak wekelijks aan huis

  Brengen naar inzamelpunt of container 1 x 4 weken aan huis

  GFT-afval

  Duobak wekelijks aan huis

  Container 1 x 2 weken aan huis

  Papier

  Container 1 x per maand aan huis

  Container 1 x per maand aan huis

  Pd-afval (plastic en drankenkartons)

  Zak 2 x per maand aan huis (sinds augustus 2016)

  Container of zak 1 x 2 weken aan huis

  Afvalstoffenheffing
  De huidige afvalstoffenheffing 2016 bedraagt : € 258 voor een meerpersoons huishouden.
  Met de voorgestelde investeringen en een nieuw tarief voor het verwerken van rest- en GFT-afval zal de afvalstoffenheffing in 2017 dalen naar : € 217 voor een meerpersoons huishouden. Voor eenpersoonshuishoudens bedraagt de afvalstoffenheffing 75% van dit bedrag.