Besluitenlijst B&W vergadering 06 september 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 06 september 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. F.P. Fakkers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 augustus 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 augustus 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Moerdijk Marketing

  1. De visie op Moerdijk Marketing:
  Gemeente Moerdijk zien als ‘warenhuis’ met Willemstad en het Haven- en Industriegebied in de ‘etalage’ als poorten naar de rest van de gemeente/ ‘warenhuis’.
  a. De avontuurlijke aspecten van Willemstad belichten en Willemstad te positioneren als poort richting de hele gemeente. Met producten en activiteiten meer jonge gezinnen uitnodigen naar Willemstad te komen en via Willemstad de rest van de gemeente te bezoeken;
  b. Het Haven- en Industriegebied ook als de poort naar de rest van de gemeente positioneren. Zorgen dat meer werknemers van het Haven- en Industriegebied gemeente Moerdijk kiezen als woongemeente en dat bewoners trots zijn op de haven;
  c.  De 11 stadjes en dorpen én het buitengebied verbinden met elkaar als één aantrekkelijk ‘warenhuis’ ofwel aantrekkelijke gemeente om te blijven wonen en te komen wonen.
  2. Kennis te nemen van het plan van aanpak van Dietz.
  3. Het structureel beschikbaar stellen van 50.000 euro voor toeristische en marketingactiviteiten, zoals aangegeven in de Kadernota 2017-2020, o.a. gebaseerd op keuzes uit het plan van Dietz.
  4. In eerste instantie te focussen op 2017 en 2018 en de behaalde resultaten eind 2018 te evalueren.
  5. Het structurele bedrag van 40.000 euro voor ondersteuning promotionele evenementen onder te brengen bij de post Moerdijk Marketing om gericht, vanuit de visie, evenementen op te zetten of te ondersteunen.
  6. De financiële consequenties van dit besluit te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2017 (deze wordt vastgesteld op 10 nov.2016 tegelijk met de begroting 2017-2020).
  7. Een en ander uit te werken in een concept- uitvoeringsprogramma in samenspraak 
  met stakeholders.

  Gemeente Moerdijk wil een vitale gemeente blijven, waar het inwoneraantal en de
  bevolkingsopbouw op peil zijn. Dit is belangrijk om het voorzieningenniveau in de kernen te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Het college ziet Moerdijk Marketing hiervoor als een belangrijk instrument en wil dit inzetten om  nieuwe inwoners (met name jonge gezinnen) aan te trekken. We willen natuurlijk ook onze huidige inwoners behouden. Extern advies heeft tot het conceptuele model geleid van Gemeente Moerdijk als warenhuis, waar je prettig kan wonen, werken en op bezoek kan komen. Echter, nog niet iedereen kent dat warenhuis of kent het alleen van incidenten. Door de plekken waar veel mensen van buiten de gemeente komen, te weten Willemstad en het Haven- en Industriegebied in de etalage te zetten, kunnen mensen verleid worden het warenhuis binnen te komen en kennis te maken met de andere kernen en het buitengebied van de gemeente Moerdijk.
  Er wordt aangehaakt bij vele lopende initiatieven zoals de toekomst van het Mauritshuis en gezicht geven aan de Stelling van Willemstad. Verder wil het college samen met de betrokkenen inzetten op nieuwe activiteiten en initiatieven. Voor Willemstad willen we meer de avontuurlijke aspecten belichten, een positionering die uitstekend past bij het heroïsche militaire verleden. Maar Willemstad is meer dan alleen geschiedenis. Het avontuur is ook terug te vinden in het water en in Willemstad als trouwlocatie. De te ontwikkelen activiteiten en evenementen passen bij dit thema (zoals bijvoorbeeld avontuurlijke open haven dagen, familie-uitjes etc.).  Zakenmensen in het Haven- en Industriegebied worden geattendeerd op diner-, lunch- en overnachtingsmogelijkheden in de gemeente Moerdijk. Wonen in gemeente Moerdijk wordt gepromoot onder medewerkers van het Haven- en Industriegebied. Ook worden diverse producten en activiteiten ontwikkeld voor de eigen bewoners van de gemeente. Om de trots op de eigen kern te bevestigen, maar ook om dit voor de andere kernen, het buitengebied en het Haven- en Industriegebied te verstevigen. Dit moet leiden tot ambassadeurschap voor de gemeente Moerdijk bij de inwoners van onze gemeente. 

 4. Aanleg zes toegankelijke bushaltes Zevenbergen en uitbreiding busstation Fijnaart

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. Voor de aanleg van zes toegankelijke bushaltes een krediet maatschappelijk nut van
  € 320.000,- ter beschikking te stellen en te dekken uit de algemene reserve en provinciale subsidiebijdrage van maximaal € 160.000,--
  2. Voor de uitbreiding van het busstation in Fijnaart een krediet maatschappelijk nut van
  € 30.000,--  ter beschikking te stellen en te dekken uit de algemene reserve.

  Eind 2015 heeft busmaatschappij Arriva voorgesteld om de route van de doorgaande buslijn 117 tussen Fijnaart en het NS station in Zevenbergen aan te passen zodat deze beter aansluit op buslijn 103 naar Willemstad en de treinverbinding van/naar Dordrecht. De gemeente Moerdijk is hiermee akkoord gegaan omdat hierdoor ook de woonwijken Lindonk en Molengors beter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, terwijl de rest van de kern Zevenbergen goed bereikbaar blijft met de buslijn 119 naar Breda. Vanwege de routewijziging komt een bushalte in de Lindonk te vervallen en worden zes nieuwe bushaltes aangelegd aan de Westrand en Kristallaan. De nieuwe bushaltes worden aangelegd volgens de landelijke richtlijnen met betrekking de toegankelijkheid voor mindervaliden en de noodzakelijke voorzieningen zoals een abri, bankje en fietsenrekken. Hiermee wordt het gebruik van het openbaar vervoer door deze doelgroep in Zevenbergen gestimuleerd. Op verzoek van de busmaatschappij Arriva wordt gelijktijdig met de aanleg van zes toegankelijke bushaltes in Zevenbergen ook het busstation in Fijnaart uitgebreid met een extra toegankelijke bushalte en buurtbushalte.

 5. Benoeming mevrouw mr. M.W.J.G.M. Mutsaers-Swinkels

  Het college besluit:
  1. Mevrouw mr. M.W.J.G.M. Mutsaers-Swinkels te herbenoemen als lid van de
  bezwaarschriftencommissie voor de periode 1 september 2016 tot 1 september 2020

  Het college wordt voorgesteld mevrouw mr. M.W.J.G.M. Mutsaers-Swinkels te herbenoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie voor de periode 1 september 2016 tot 1 september 2020.

 6. Clientervaringsonderzoek Wmo 2015

  Het college besluit:
  1. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 voor kennisgeving aan te nemen
  2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 vrij te geven voor publicatie op 'Waar staat je gemeente'
  3. De Raad te informeren via een raadsinformatiebrief

  Op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 is de gemeente verplicht om jaarlijks te
  onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning ervaren. De D6 gemeenten hebben een gezamenlijke opdracht aan onderzoeksbureau Companen verstrekt voor het uitvoeren van het onderzoek over het jaar 2015. Daarbij is uitgegaan van de wettelijke set basisvragen. Het College wordt gevraagd kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek en deze resultaten vrij te geven om deze conform wettelijke verplichting te publiceren op ‘Waar staat je gemeente.nl’.

 7. Voortzetting werkzaamheden leerlingenvervoer schooljaar 2016-2017

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het voortzetten van het schoolvervoer met J.D. den Dunnen B.V. – “Dutax Reizen”. van 5 september 2016 t/m 18 september 2016 conform dezelfde voorwaarden als de overeenkomsten (percelen 1, 2, 3, 4 en 6) d.d. 25 juli 2011.
  2. In te stemmen met overname van de huidige overeenkomsten (percelen 1, 2, 3, 4 en 6) d.d. 25 juli 2011 onder dezelfde voorwaarden met de doorstart door R.D. den Dunnen B.V.  voor het schoolvervoer met ingang van 19 september tot einde schooljaar 2016-2017.

  Op 23 augustus jl. is het faillissement uitgesproken van J.D. den Dunnen B.V. – “Dutax Reizen”. Vanaf de eerste schooldag 5 september dient het leerlingenvervoer voor 190 leerlingen van de gemeente Moerdijk uitgevoerd te worden. De curator heeft daarom in overleg met de gemeente vanwege dit korte tijdsbestek ingezet op het regelen van het schoolvervoer door J.D. den Dunnen B.V. – “Dutax Reizen”. van 5 september tot en met 18 september 2016 en vanaf 19 september tot einde van het schooljaar 2016-2017 met een doorstart door R.D. den Dunnen B.V. met overname van de huidige contracten en personeel. Hiermee kan het vervoer in de praktijk plaatsvinden met weinig veranderingen voor de leerlingen. Op 31 augustus is de rechtbank akkoord gegaan met de doorstart met R.D. den Dunnen B.V.