Besluitenlijst B&W vergadering 13 september 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 13 september 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 september 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 september 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Intentieovereenkomst 'Zuiderwaterlinie'

  Het college besluit:
  1. in te stemmen met de concept- intentieovereenkomst 'Zuiderwaterlinie' waarin het belang wordt vastgelegd van samenwerking 'over de hele linie' om kennis te delen, om promotie en lobby te coördineren en om cofinanciering aan te trekken voor uitvoering van projecten.
  2. de Burgemeester te verzoeken voor de ondertekening de heer T.H.R. Zwiers, op grond van artikel 171 van de gemeentewet een volmacht te geven de intentieovereenkomst 'Zuiderwaterlinie' namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.
  3. de Burgemeester te verzoeken voor de ondertekening, bij absentie van de heer T.H.R. Zwiers, de heer M.J.C. Braat, op grond van artikel 171 van de gemeentewet een volmacht te geven de intentieovereenkomst 'Zuiderwaterlinie' namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.
  4. Gekoppeld aan deze 'Brabantse" samenwerking, een bestuurlijk overleg organiseren met de gemeenten Goeree-Overflakkee en Cromstrijen voor afstemming over de wijze van vertegenwoordiging en aanhaking van deze Zuid Hollandse gemeenten in deze samenwerking.

  De Zuiderwaterlinie is een cultuurhistorisch fenomeen, dwars door Brabant, van Bergen op Zoom tot aan Grave. Het is de oudste, de langste en de meest benutte waterlinie van Nederland. De provincie Noord-Brabant, twee Brabantse Waterschappen en de Brabantse gemeenten gelegen in de Zuiderwaterlinie leggen in een intentieovereenkomst het belang vast van samenwerking 'over de hele linie' om kennis te delen, om promotie en lobby te coördineren en om cofinanciering aan te trekken voor uitvoering van projecten.

 4. Alternatieve besteding gelden voormalige premie cafetariamodel.

  Het college besluit:
  1. De gereserveerde gelden voormalige premie cafetariamodel inzetten voor besteding in het cafetariamodel 2016 door toekenning van een persoonlijke gratificatie van € 310,00 per medewerker.

  Bij de invoering van een nieuw beloningshoofdstuk in de rechtspositie voor gemeentepersoneel is bij collegebesluit van 22 december 2015 overgangsrecht afgesproken voor het budget premie cafetariamodel ad. € 81.840,00. Met instemming van de medezeggenschap is het beschikbare budget geoormerkt voor de uitrol van specifiek personeelsbeleid waarbij een relatie gelegd wordt met de invoering van het Individueel KeuzeBudget (IKB) per 1 januari 2016 en met de actualisatie van het cafetariamodel. Door besluitvorming op landelijk niveau is de invoeringsdatum IKB uitgesteld tot 1 januari 2017 en is duidelijk dat de cafetariaregeling per 1 januari 2017 komt te vervallen. Gelet op deze besluiten wordt voor het jaar 2016 voorgesteld om het geoormerkte budget ad. € 81.840,00 nog één maal in het cafetariamodel 2016 in te brengen door toekenning van een persoonlijke gratificatie van € 310,00 per medewerker.

 5. Subsidieverlening 2016 Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk

  Het college besluit:
  1. Op grond van de Overeenkomst Toeristisch Fonds Moerdijk 2016-2019 en de Algemene wet bestuursrecht Stichting Toeristisch Fonds in 2016 een voorlopige subsidie te verlenen van € 33.000.
  2. De subsidie van € 33.000 voor 2016 te dekken vanuit 6561101/44251 toerisme en recreatie.
  3. In te stemmen met de prestatie afspraken 2016 met de Stichting Toeristisch Fonds.

  Het college verleent voor het jaar 2016 een subsidie van € 33.000 aan Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor het stimuleren van het aantal toeristen en recreanten, het verlengen van de verblijfsduur en het verhogen van de bestedingen. De Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk voert in dit kader de volgende taken uit:
  - Vraagbaak voor lokale partners en de organisatie van overlegplatforms met deze partners
  - Boekbaar en vindbaar maken van het toeristisch aanbod
  - Het ontwikkelen van aantrekkelijk, vernieuwend en onderscheidend toeristisch aanbod en het versterken en verbinden van het aanbod
  - Het betrekken van toeristisch recreatieve ondernemers bij de activiteiten en besluitvorming van het Toeristisch Fonds

 6. Combinatiefuncties/ Buurtsportcoaches

  Het college besluit:
  1. In 2017 deel te nemen aan de gemeente-impuls in het kader van de Rijksregeling Brede impuls combinatiefuncties, deze op te hogen naar 140% en daarmee in te stemmen met de volgende voorwaarden:
  1a Gelet op de herkomst  en het daadwerkelijk ter beschikking komen van de middelen aan de gemeente in principe eind 2017 tenminste 140% (= 5.8 fte) combinatiefuncties inclusief buurtsportcoaches gerealiseerd hebben.
  1b Medewerking verlenen bij het leveren van gegevens die nodig zijn voor een landelijke monitoring van de output, zoals jaarlijks uitgevoerd door de Vereniging van Nederlands Gemeenten.
  2. De evaluatie buurtsportcoaches en halfjaar rapportage MoerdijkFit voor kennisgeving aan te nemen.
  3. De buurtsportcoaches in 2017 onder de aansturing van MoerdijkFit voort te zetten met daarbij de afspraak dit te doen aan de hand van een werkplan.
  4. De afdeling RMO in het tweede kwartaal van 2017 een plan van aanpak laten opstellen hoe vanaf 2018 invulling wordt gegeven aan de combinatiefuncties, te weten de buurtsportcoaches en combinatiefuncties Sport en Cultuur, gek aan de activiteitencoördinator  brede school en de jongerenwerkers.
  5. De raad informeren door middel van een RIB.

  De Rijksregeling brede impuls combinatiefuncties bestaat sinds  2012 en is een vervolg op de impuls brede school, sport en cultuur van 2008. In het kader van de impuls kunnen zowel combinatiefuncties voor onderwijs, sport en cultuur worden ingezet als specifieke combinaties, zoals de buursportcoaches. Deze buurtsportcoaches leggen  verbinding tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven.  Zij zijn een belangrijk onderdeel van het programma Sport en bewegen in de buurt, dat moet leiden tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl. De intentieverklaring die gemeente Moerdijk ondertekende loopt op 31 december 2016 af. Om door te gaan met de buurtsportcoaches, als onderdeel van de combinatiefuncties, moeten wij een nieuwe intentieverklaring ondertekenen. Omdat wij ruimschoots voldoen aan de door het rijk gevraagde bijdrage van 60% kunnen wij gebruik maken van de verhoging vanuit het rijk.