Besluitenlijst B&W vergadering 20 september 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 20 september 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 13 september 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 13 september 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Maatschappelijk participeren in het Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  1. Het plan van aanpak 'Maatschappelijk participeren in het Hart van West-Brabant' vast te stellen
  2. Het Werkplein Hart van West-Brabant opdracht te geven het maatschappelijk participeren vorm te geven binnen de regio 'Hart van West-Brabant'.
  3. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren.

  Er ligt vanuit de Bestuursopdracht Participatiewet 2016 een taak om over een aantal zaken in 2016 helderheid te creëren en met een voorstel te komen. Een onderdeel hiervan is de kaders voor de positionering en uitvoering van de lokale projecten en het maatschappelijk participeren. Het resultaat betreft een voorstel op welke manier de lokale projecten onder regie van het Werkplein in de toekomst ingezet gaan worden en vorm gaan krijgen. Het Werkplein heeft dit in afstemming met de zes gemeenten in het nu voorliggende plan van aanpak maatschappelijk participeren in het Hart van West-Brabant uitgewerkt. De doelstelling van het plan is dat een specifieke groep werkzoekenden, in het kader van maatschappelijk participeren, activiteiten gaan verrichten die bijdragen aan een prettige leef-, woon en werkomgeving.

 4. Definitieve vaststelling subsidie 2015 stichting Leergeld

  Het college besluit:
  1. De subsidie 2015 aan stichting Leergeld voor de reguliere ondersteuning lager vast te stellen dan verleend op een bedrag van € 3.334 en een bedrag van € 1.666 terugvorderen.
  2. De subsidie 2015 aan stichting Leergeld voor het uitvoeren van het schoolstartpakket lager  vast te stellen dan verleend op € 3.707 en een bedrag van € 4.143 terugvorderen.
  3. Stichting Leergeld hierover schriftelijk informeren door middel van een beschikking.
  4. Voor 2017 onderzoeken of wij de hoogte van het subsidiebedrag handhaven.

  Stichting leergeld ontving een subsidie van € 5.000 voor de ondersteuning van de doelgroep en
   € 7.850  voor de uitvoering van het schoolstartpakket conform de opgestelde procedure schoolstartpakket. De voorwaarden voor het verlenen van deze subsidie namen wij op in een uitvoeringsovereenkomst. De stichting Leergeld is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar en
  • waarvan de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 110% van het bijstandsniveau;
  • kinderen die woonachtig zijn in Moerdijk, Etten-leur, Halderberge, Rucphen en Zundert
  • kinderen die mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten en hieraan door onvoldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen.
  De afspraken die wij maakten met stichting Leergeld werden pas eind april 2015 geformaliseerd waardoor zij een deel van de activiteiten niet konden realiseren. Deze activiteiten hadden met name betrekking op het schoolstartpakket. In 2015 was dit immers een nieuwe voorziening. Door de late start en doordat de communicatie laat op gang kwam is de doelgroep onvoldoende bereikt. Voor het jaar 2015 werd het beschikte bedrag niet helemaal ingezet waardoor stichting Leergeld een overschot heeft. Het overschot van 2015 vorderen wij terug. Voor het jaar 2016 ontving de stichting Leergeld een nieuwe subsidiebeschikking. Dit bedrag is toereikend om voldoende ondersteuning te bieden en schoolstartpakketten aan te schaffen.

 5. Verlaging budget Wmo en Jeugd

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief 'Verlaging budget Wmo en Jeugd' en met deze brief de raad te informeren over de wijzigingen in het budget voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp.

  Het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn overeengekomen dat het budget voor Jeugdhulp en Wmo vanaf 2017 wordt verlaagd. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief. Daarin is een prognose opgenomen voor de financiële effecten voor de gemeente Moerdijk. Uit de septembercirculaire zal duidelijk worden wat de negatieve bijstelling van het budget inhoudt voor onze gemeente.