Besluitenlijst B&W vergadering 27 september 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 27 september 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 september 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 september 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Inkoopstrategie Jeugdzorg 2017 en verder

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de inkoopstrategie 2017 e.v.;
  2. Wethouder E. Schoneveld te mandateren om de inkoopcontracten Jeugdzorg 2017 niet vrij toegankelijke zorg en overige zorgvormen namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen nadat een (voor de negen gemeenten acceptabel) onderhandelingsresultaat is bereikt en nadat het college ingestemd heeft met de werkbegroting 2017.

  De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd, dit is een taak die zij overgekregen heeft van het Rijk en de provincie. Moerdijk werkt hierin samen met 8 omliggende gemeenten in regio West-Brabant West. Het college van B&W heeft de inkoopstrategie jeugdhulp 2017 e.v. vastgesteld waarin de kaders geschetst zijn die gehanteerd worden voor de inkoop van zorg voor het jaar 2017 bij de jeudhulpaanbieders. De verwachting is dat het gewenste onderhandelingsresultaat in het najaar van 2016 bereikt wordt en dat de contracten dan ondertekend kunnen worden.

 4. Meerjarenbegroting 2017-2020

  Het college besluit:
  1. Raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad voor de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020.

  Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In deze begroting zijn de activiteiten uit het door de gemeenteraad op 8 mei 2014 vastgestelde uitvoeringsprogramma geprioriteerd en verfijnd voor het jaar 2017. Ook zijn de activiteiten aangepast naar aanleiding van de kadervoorstellen gedaan bij de behandeling van de Kadernota 2017-2020 op 7 juli jl. Verder worden in de begroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten.

  Na behandeling van de Kadernota 2017-2020 zijn enkele, nog niet eerder benoemde, nieuwe ontwikkelingen naar voren gekomen, waarvoor het noodzakelijk is budget op te nemen in de meerjarenbegroting 2017-2020. Het betreft:
  • een structureel budget (rentelast) van € 21.000 voor een (aanvullend) budget om de continuering van de startersleningen mogelijk te maken (raad 13-10-2016);
  • een structureel budget (rentelast) van € 26.000 voor uitvoering te kunnen geven aan de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad (raad 13-10-2016);
  • een structureel budget van gesaldeerd € 2.400 in verband met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in de vorm van zonnepanelen op de lage daken van het gemeentehuis (raad 13-10-2016);
  • aanpassingen van diverse lasten en baten binnen het product 'afval' in verband met de uitgangspunten "Van Afval Naar Grondstoffen" (raad 13-10-2016). Voor de uitkomsten van de meerjarenbegroting heeft dit geen effect, omdat het product 'afval' budgettair neutraal wordt verwerkt;
  • een structureel budget van € 102.000 ten behoeve van de actie 'schoon door de poort';
  • een structureel budget van € 185.000 voor de uitvoering van taken op het gebied van het sociaal domein. Voor de uitkomsten van de meerjarenbegroting heeft dit geen effect, omdat het bedrag ten laste gebracht wordt van de stelpost 'sociaal domein'.

 5. Collegevergadering tijdens kerstperiode

  Het college besluit:
  • 27 december 2016 niet te vergaderen
  • 3 januari 2017 wel te vergaderen