Besluitenlijst B&W vergadering 04 oktober 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 04 oktober 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.J. Kamp loco-burgemeester / wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 27 september 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 27 september 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Beleidsuitgangspunten Wet Taaleis

  Het college besluit:
  1. De beleidsuitgangspunten voor de uitvoering van de Wet Taaleis vast te stellen.

  Op 1  januari 2016 is de Wet Taaleis in werking getreden. Hierin is geregeld dat aan bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden. Door het vaststellen van deze beleidsuitgangspunten kan het Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering geven aan de Wet Taaleis.

 4. Vaststelling bestemmingsplan Rijk Zwaan, locatie Eerste Kruisweg in Fijnaart

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. de ingekomen zienswijze ontvankelijk te verklaren;
  2. te besluiten in te stemmen met de Nota van vooroverleg en zienswijzen en tevens te besluiten dat de ingekomen zienswijze aanleiding geeft tot het opnemen van enkele ambtshalve wijzigingen in de Regels van het bestemmingsplan;
  3. het bestemmingsplan Rijk Zwaan, locatie Eerste Kruisweg in Fijnaart gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het GML-bestand NL.IMRO.1709.RZwaanEersteKruisw-BP40.

  Het geldende bestemmingsplan Rijk Zwaan, Eerste Kruisweg in Fijnaart bepaalt dat de bedrijfsgebouwen een maximale goothoogte van 8 meter en een maximale hoogte van 12 meter mogen hebben. Door Rijk Zwaan is verzocht om te komen tot een herziening van dat bestemmingsplan, in die zin dat er geen maximale goothoogte meer wordt opgenomen.
  Omdat het geldende bestemmingsplan Rijk Zwaan moet worden geactualiseerd is aan Rijk Zwaan verzocht het geldende bestemmingsplan te actualiseren, waarbij de huidige uitgangspunten blijven gehandhaafd. Het nieuwe bestemmingsplan biedt dan voor een planperiode van 10 jaar alle gewenste ontwikkelruimte die het bedrijf nodig heeft.
  Vanaf 2 juni t/m 13 juli 2016 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn bestond voor iedereen de gelegenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad. Er is een vooroverlegreactie van het Waterschap Brabantse Delta en één zienswijze ingekomen. In de bijgevoegde Nota van vooroverleg en  zienswijzen zijn deze reacties behandeld en voorzien van een beant¬woording en een conclusie. De zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingplan. Wel zijn er, naar aanleiding van die zienswijze, enkele begripsbepalingen gewijzigd, alsmede zijn de artikelen 3.2.1 (bouwregels voor gebouwen) en 3.5 (de wijzigingsbevoegdheid) tekstueel iets aangepast. Deze aanpassingen zijn  opgenomen in de Ambtshalve wijzigingen van de genoemde Nota van vooroverleg en zienswijzen. Het bestemmingsplan kan dan ook, naar aanleiding van die ambtelijke wijzigingen,  gewijzigd worden vastgesteld.

 5. Plan van Aanpak uitvoering motie winkeltijden

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het plan van aanpak voor uitvoering van de motie winkeltijden.
  Op 9 juni 2016 is in de gemeenteraad de motie winkeltijden aangenomen. Het college wordt  een plan van aanpak aangeboden om deze motie uit te voeren.

 6. Definitieve vaststelling subsidie 2015 Speeltuinvereniging Kindervreugd

  Het college besluit:
  1. De jaarlijkse subsidie aan Speeltuinvereniging Kindervreugd over 2015 definitief vast te stellen op een bedrag van € 6.000, - conform het reeds uitbetaalde voorschot.
  2. Speeltuinvereniging Kindervreugd hierover schriftelijk te informeren via de beschikking.

  Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft over 2015 een verantwoording ingediend voor de verleende subsidie voor de exploitatie van de speeltuin, het kinder- en vakantiewerk en het jeugdtoneel. De jaarrekening en het jaarverslag is beoordeeld en in orde bevonden. Op basis hiervan heeft het college besloten de verleende subsidie over 2015 definitief vast te stellen op € 6.000, -.