Besluitenlijst B&W vergadering 11 oktober 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 11 oktober 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.J. Kamp loco-burgemeester / wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 4 oktober 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 4 oktober 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling belastingverordeningen 2017

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  de volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:
  • verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Moerdijk 2017;
  • verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Moerdijk 2017;
  • verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2017;
  • verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2017;
  • verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk ;2017
  • legesverordening gemeente Moerdijk 2017;
  • verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2017;
  • verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2017;
  • regeling kwijtschelding gemeentelijke belasting gemeente Moerdijk 2017.

  Voor het belastingjaar 2017 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit raadsvoorstel is tot stand gekomen met de begroting 2017 als uitgangspunt, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen.

 4. Samenwerkingsafspraken SWWB, Meten & Monitoren, gezamenlijk meet-databeheer binnen de (afval)waterketen

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de notitie "Samenwerkingsafspraken, Meten & Monitoren, gezamenlijk meet-databeheer" waarin binnen (afval)waterketen een regionale samenwerking wordt aangaan met waterschap Brabantse Delta en gemeenten uit de SWWB voor de periode 2017 t/m 2019 en met mogelijke verlenging tot en met 2023.
  2. Wethouder J.J. Kamp te volmachtigen om namens het college de samenwerkings-afspraken te ondertekenen op 13 oktober 2016 tijdens de SWWB drie-lagen bijeenkomst.

  Het realiseren van een samenwerking op het gebied van Meten & Monitoren in de waterketen is een belangrijke stap in de professionalisering van het beheer. In lijn met het Bestuursakkoord Water (april 2011) willen vijftien gemeenten met waterschap Brabantse Delta onder de paraplu van de SWWB (Samenwerking Water in Midden- en West Brabant) gaan samenwerken. De samenwerking omvat het beheren van een centrale database, het oprichten van een portaal voor meetgegevens, het organiseren van centrale validatie en het organiseren van centrale analyse en rapportage op objectniveau en/of ketenniveau door waterschap Brabantse Delta. Met de voorliggende samenwerkingsafspraken wordt invulling gegeven om het meten en monitoren binnen de waterketen (onderzoek), de validering en de verwerking van de gegevens (analyse) te borgen tegen de maatschappelijk laagste kosten. Kern van de voorliggende samenwerkingsafspraken is het vertrouwen dat partijen uitspreken in de onderlinge samenwerking en in de bereidheid van het Waterschap Brabantse Delta om dit binnen haar organisatie te faciliteren.

 5. Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  In te stemmen met de beantwoording van de ingebrachte zienswijze op het concept standplaatsenbeleid.
  1. Het Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk ongewijzigd vast te stellen
  2. Het Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.
  3. Een paraplubestemmingsplan uit te werken om standplaatslocaties, (horeca)terrassen en evenementenlocaties planologisch te borgen.

  Uw college heeft voorgenomen wijzigingen in het standplaatsenbeleid aangekondigd en het concept beleid ter inzage gelegd. Nu de periode van ter inzagelegging is verstreken dient uw college een besluit te nemen over het standplaatsenbeleid. Bij de besluitvorming wordt de ingebrachte zienswijze betrokken.

 6. Rapportage nazorgonderzoek "Rioleringsbeleid"

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de rapportage nazorgonderzoek "Rioleringsbeleid".
  2. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Rioleringsbeleid" uit 2012 als afgedaan te beschouwen.
  3. De resultaten van het nazorgonderzoek (via raadsinformatiebrief) ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.

  Conform het onderzoeksprogramma is een nazorgonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Rioleringsbeleid" uit 2012.
  Uit het nazorgonderzoek komt naar voren dat de uitvoering van de aanbevelingen is meegenomen bij het opstellen van het vGRP (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan). Een aanbeveling (het analyseren van het verschil in de tarieven een- en meerpersoonshuishoudens) is nog niet uitgevoerd, maar wordt betrokken bij de harmonisering van de verordening rioolheffing met de BWB (Belastingsamenwerking West-Brabant).
  Gelet hierop wordt geadviseerd de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Rioleringsbeleid" uit 2012 als afgerond te beschouwen.

 7. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kern Moerdijk’

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De ingekomen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk' ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de wijzigingen van het bestemmingsplan 'Kern Moerdijk' zoals voorgesteld in de Nota zienswijzen en deze vast te stellen;
  3. In te stemmen met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Kern Moerdijk' (NL.IMRO.1709.KernMoerdijk-BP40).
   


   
   Actualisatie
  Met het bestemmingsplan 'Kern Moerdijk' is er weer sprake van een moderne en actuele planologische regeling voor de kern Moerdijk in samenhang met de regelingen voor de andere kernen binnen de gemeente. Het bestemmingsplan betreft hoofdzakelijk een actualisatie van de bestaande regeling. Waar mogelijk is ingespeeld op verzoeken vanuit het dorp zelf, zoals met betrekking tot het groene dorpshart.

  Ontwerpbestemmingsplan
  Het ontwerp bestemmingsplan 'Kern Moerdijk'  heeft ter inzage gelegen van 23 juni 2016 tot en met 3 augustus 2016. Er is één zienswijze ingediend.

  Zienswijze
  De zienswijze betreft de locatie van de scheepslift aan de Havenkant 8. Op basis van een verleende omgevingsvergunning voor milieuneutraal veranderen is deze locatie in het ontwerpbestemmingsplan aangepast. Dit wordt nu terecht betwist. Er was geen vergunning verleend om daar ook daadwerkelijk te bouwen. De locatie wordt dan ook weer terug gebracht naar de vigerende situatie, zoals gevraagd in de zienswijze.

  Ambtshalve wijzigingen
  Op basis van een eerdere inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan is een specifieke aanduiding opgenomen op het perceel achter Julianastraat 62-74 ten behoeve van de verhuur of verkoop van deze gronden als erf aan de bewoners van aangrenzende percelen.
  Verder zijn in het plan enkele ontbrekende begrippen toegevoegd en enkele grammaticale onjuistheden in de regels aangepast.

  Vaststelling
  Bij vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend of degene die het niet eens is met de vaststelling van de in het bestemmingsplan gewijzigde onderdelen, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. De overige onderdelen treden na afloop van de beroepstermijn in werking. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State (binnen een jaar) is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.

 8. Definitieve vaststelling subsidie St. Kinderboerderij 2015

  Het college besluit:
  1. De jaarlijkse subsidie aan St. Kinderboerderij over 2015 definitief vast te stellen op een bedrag van € 56.279, conform het reeds uitbetaalde voorschot.
  2. In afwijking van de voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening aan de Stichting geen verplichting op te leggen tot het opstellen van een accountantsverklaring.
  3. St. Kinderboerderij hierover schriftelijk te informeren via de beschikking.

  De Stichting Kinderboerderij ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie voor de exploitatie van de kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en een bijdrage voor onderhoud. Daarnaast wordt de inzet van werknemers (vanuit het Werkgelegenheidsproject) vergoed. Over dit alles zijn met het bestuur van de kinderboerderij uitvoeringsafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn nagekomen. Zo is de kinderboerderij 5 dagen per week open geweest. Het MEC heeft o.a. de expositie ''Vijver vol geheimen'' gehouden en de 2e fase van de waterontdekplek gerealiseerd. Op basis hiervan heeft het college besloten om de subsidie voor Stichting Kinderboerderij over 2015 definitief vast te stellen op een bedrag van € 56.279.

 9. Zienswijze streekindeling van de lokale omroepinstelling RTVM

  Het college besluit:
  Als zienswijze bij de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) aan te geven dat ingestemd kan worden met de voorgestelde streekindeling van de lokale omroepinstelling RTVM.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om als zienswijze bij de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) aan te geven dat zij in kunnen stemmen met de aangegeven streekindeling van de lokale omroepinstelling RTVM. In het voorstel van de NLPO wordt RTVM ingedeeld in streek 51 West-Brabant Zuid, bij de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen en Zundert. RTVM is gevraagd om een reactie te geven en heeft bij de gemeente aangegeven "blij" te zijn met deze streekindeling en is van mening dat deze past in de habitat van de zes gemeenten. De zes lokale omroepen werken op dit moment al samen in de nieuwe Streekomroep West Brabant (SWOB), die op  23 maart 2016 is opgericht.

 10. Project 121. Financiële afwikkeling deelgebied 3 Centrumontwikkeling Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de vergoeding van aankoop- en sloopkosten van het voormalige kruisgebouw Timberwolfstraat 3a en 3b);
  2. In te stemmen met de verkoop van Timberwolfstraat 1 overeenkomstig de concept verkoopovereenkomst en daarin neergelegde randvoorwaarden;
  3. Raad voor te stellen de projectexploitatie voor deelgebied III vast te stellen conform de daaraan ten grondslag gelegde uitgangspunten.

  Na de realisatie van de brede school en m.f.a. in Standdaarbuiten (deelgebied I) is gestart met de herontwikkeling in de vorm van woningbouw op de voormalige schoollocatie aan de St. Janstraat (deelgebied II).Resteert nog de afwikkeling in ruimtelijk en financieel opzicht van deelgebied III: het gebied tussen Timberwolfstaat - Antoniusstraat - evenemententerrein en Dr. Poelsstraat.

 11. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk’

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De ingekomen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de wijzigingen van het bestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' zoals voorgesteld in de Nota zienswijzen en deze vast te stellen;
  3. In te stemmen met de gewijzigde vaststelling van de bestemmingsplannen 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' (NL.IMRO.1709.KleinschaligBouwen-BP40).

  Het ontwerp bestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk'  heeft ter inzage gelegen van 2 juni 2016 tot en met 13 juli 2016. Met dit plan wordt invulling gegeven aan de pilot om kleinschalige bouwinitiatieven binnen de gemeente te stimuleren. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor zeven initiatiefnemers om in totaal maximaal 11 woningen te bouwen. Deze woningen zijn verspreid over zeven locaties binnen vijf verschillende kernen (Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten, Langeweg en Noordhoek). Er zijn vijf zienswijzen ingediend. Vier zienswijzen zijn door omwonenden ingediend en hebben betrekking op de locatie aan de Kadedijk in Fijnaart. Dit betreft met name de locatie van de woningen in relatie tot de hoogte en doorzichten in het bebouwingslint. Ook is er zorg in relatie met het verkeer over de Kadedijk, mede in relatie met het verkeer tot de supermarkt. Dit heeft geleid tot enkele verduidelijkingen in de toelichting. De provincie heeft een zienswijze ingediend tegen de locatie Oude Kerkstraat in Standdaarbuiten. Dit betreft het ruimtelijk kwaliteitskader uit de Verordening Ruimte. Om dit goed te regelen is een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend of degene die het niet eens is met de vaststelling van de in het bestemmingsplan gewijzigde onderdelen, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. De overige onderdelen treden na afloop van de beroepstermijn in werking. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State (binnen een jaar) is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.

 12. Ontwikkeling tankstation Standdaarbuiten; overdracht gemeentelijke grond

  Het college besluit:
  1. De grond benodigd voor de realisatie van een tankstation te verkopen aan Sakko Commercial, onder de volgende voorwaarden:
  a. De marktconforme waarde van de grond te bepalen wordt bepaald door een nader aan te wijzen onafhankelijk taxateur;
  b. Dat grond pas te verkopen  aan Sakko Commercial na instemming van de gemeenteraad met de LOO voor de ontwikkeling van het tankstation, doch uiterlijk op de dag voordat een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het tankstation wordt verkregen door Sakko Commercial.
  2. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief informeren over dit besluit en het vervolgproces richting de LOO.

  Sakko Commercial (Sakko) heeft de gemeente verzocht om medewerking voor vestiging van een tankstation nabij de afrit van de A17 bij Standdaarbuiten op grond van de gemeente. Met de instemming van gemeenteraad met het startdocument voor dit project (februari 2016), is de haalbaarheidsfase voor het project gestart. Belangrijk onderdeel hiervan, zoals benoemd in het startdocument, is duidelijkheid over de wijze van overdragen van de gemeentegrond aan Sakko. Er is na onderzoek geconcludeerd  dat rechtstreekse verkoop van de grond aan Sakko rechtmatig mogelijk is binnen geldende wetgeving. De (marktconforme) waarde van de grond wordt bepaald door een nader aan te wijzen onafhankelijk taxateur. Naast deze verkoop loopt er een traject met Sakko om te komen tot publiekrechtelijke afspraken, de LOO. Deze afspraken worden  naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over deze verkoop en voortgang van het project via een raadsinformatiebrief.

 13. Vangnetregeling 2016

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  1. De landelijke opgestelde en regionaal besproken procedure vangnetregeling 2016 in ver-band met tekort op BUIG-middelen onderschrijven conform bijlage van het raadsvoorstel; 
  2. Het vertrouwen uit te spreken in de opgestelde maatregelen die gericht zijn op reductie van het uitkeringsbestand en de uitkeringslasten. Derhalve geen wensen en bedenkingen te uiten over de voorgestelde maatregelen zoals beschreven in de bijlage van het raadsvoorstel.

  Indien een gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet in een kalenderjaar een tekort van meer dan 5% heeft op het budget 'Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten' (afgekort BUIG), is het mogelijk om een aanvullende vangnetuitkering aan te vragen. Naar verwachting sluit de gemeente Moerdijk, net als  vier andere gemeenten binnen het Werkplein Hart van West-Brabant, het jaar af met een tekort van meer dan 5% op het BUIG-budget. Dat betekent dat een aanvullend budget op grond van de vangnetregeling 2016 kan worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiervoor dient de raad tijdig te worden geïnformeerd over de mogelijke oorzaken van dit tekort en de maatregelen die worden genomen om tot reductie van dit tekort te komen.
  aanvullend budget op grond van de vangnetregeling 2016 kan worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiervoor dient de raad tijdig te worden geïnformeerd over de mogelijke oorzaken van dit tekort en de maatregelen die worden genomen om tot reductie van dit tekort te komen.

 14. 2e bestuursrapportage 2016

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2016;
  2. De 2e bestuursrapportage 2016 via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2016 op basis van de 2e bestuursrapportage 2016 via een begrotingswijziging te verwerken.

  De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad over de uitvoering van de diverse activiteiten uit de van de programma's zoals opgenomen in de (beleids)begro-ting 2016, informatie over nieuwe ontwikkelingen en het verloop van de diverse budgetten.
  De gemeenteraad krijgt hiermee niet alleen zicht op de realisatie van de doelen op de korte termijn, maar ook op de realisatie op de middellange en lange termijn. De opbouw van de beleidsbegroting is leidend geweest voor de opbouw van de bestuursrapportage.
  Indien het financiële effect, voordeel € 649.000, uit de 2e bestuursrapportage in de begroting 2016 wordt verwerkt, komt het geraamde voorlopige rekeningresultaat voor 2016 uit op € 326.000 voordeling.

 15. Vaststelling Besluit Hogere waarde bestemmingsplan ‘Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk’.

  Het college besluit:
  Een hogere waarde vast te stellen voor de woningen aan de Kadedijk te Fijnaart en aan de Oude Kerkstraat te Standdaarbuiten in het vast te stellen bestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk'.

  Voor drie te realiseren woningen aan de Kadedijk naast nummer 120 in Fijnaart en voor twee te realiseren woningen aan de Oude Kerkstraat naast nummer 36 in Standdaarbuiten is verzocht ontheffing te verlenen van de hoogst toelaatbare geluidbelasting. Ingevolge de Wet geluidhin-der (Wgh) geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor het aspect wegverkeerslawaai. De Wgh biedt de mogelijkheid om voor wegverkeer een hogere waarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 63 dB in binnenstedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde wordt voor de 3 woningen aan de Kadedijk in Fijnaart overschreden door het geluid van het wegverkeer op de Kadedijk (met maximaal 6 dB). De voorkeursgrenswaarde wordt voor de 2 woningen aan de Oude Kerkstraat in Standdaarbuiten overschreden door het geluid van het wegverkeer op de rijksweg A17 (met maximaal 7 dB).
  Het vaststellen van een hogere waarde is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Het verzoek en het ontwerpbesluit Hogere waarde hebben gedurende 6 weken tot en met 13 juli 2016 ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ingekomen. Deze zienswijze heeft betrekking op de woningen aan de Kadedijk in Fijnaart en wordt in de Nota zienswijzen Hogere waarde behandeld en voorzien van een beant¬woording en een conclusie. De conclusie is dat er geen aanleiding bestaat om het besluit te heroverwegen. Voorgesteld wordt om over te gaan tot het vaststellen van een hogere waarde voor deze vijf woningen in het door de raad vast te stellen bestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk'.