Besluitenlijst B&W vergadering 18 oktober 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 18 oktober 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 11 oktober 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 11 oktober 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 3. Beslissingen op bezwaar naar aanleiding van twee bezwaarschriften gericht tegen een last onder dwangsom en de daarmee verband houdende invorderingsbes

  Het college besluit:
  1. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van 11 augustus 2016 het bezwaarschrift van 17 november 2015 tegen de last onder dwangsom op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) van 16 juli 2015:
  a) niet-ontvankelijk te verklaren;
  b) het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten;
  en:
  c) het verzoek tot toekenning van een vergoeding op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) af te wijzen;
  2. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van 15 augustus 2016 het bezwaarschrift van 4 maart 2016 tegen de invorderingsbeschikking van 27 januari 2016:
  a) ontvankelijk te verklaren;
  b) ongegrond te verklaren;
  en:
  c) het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van de motivering zoals genoemd in bijgevoegde beslissing op bezwaar;
  d) het verzoek tot toekenning van een vergoeding op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen.

  Op 17 november 2015 is een bezwaarschrift ingediend tegen de last onder dwangsom die aan bezwaarmaker is opgelegd wegens overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) van 16 juli 2015. Conform het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften besluit het college het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren in verband met overschrijding van de bezwarentermijn. Het bestreden besluit blijft ongewijzigd in stand. Verder diende de gemachtigde van bezwaarmaker op 4 maart 2016 een bezwaarschrift in tegen de invorderingsbeschikking van 27 januari 2016. Deze beslissing houdt verband met de last onder dwangsom van 16 juli 2015. Conform het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften verklaart het college het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond.
  Het college laat het bestreden besluit in stand met een aanvulling op de bestaande motivering. Het college is van mening dat de constateringen van de toezichthouders in samenhang met de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie en het ontbreken van bijzondere omstandigheden, een voldoende grondslag oplevert om tot invordering van de verbeurde dwangsommen over te gaan.

 4. Beslissing op bezwaar tegen de invorderingsbeschikking van 23 september 2015.

  Het college besluit:
  Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van 11 augustus 2016 het bezwaarschrift van 30 oktober 2015 tegen de invorderingsbeschikking van 23 september 2015:
  a) ontvankelijk te verklaren;
  b) ongegrond te verklaren;
  en:
  c) het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van de motivering zoals genoemd in de beslissing op bezwaar;
  d) het verzoek tot toekenning van een vergoeding op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) af te wijzen.

  De gemachtigde van bezwaarmaker diende op 30 oktober 2015 een bezwaarschrift in tegen de invorderingsbeschikking van 23 september 2015. Deze beschikking houdt verband met een last onder dwangsom van 11 maart 2015. Conform het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften verklaart het college het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond. Het college laat het bestreden besluit in stand met een aanvulling op de bestaande motivering. Het college is van mening dat de constateringen van de toezichthouders, in samenhang met de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie en het ontbreken van bijzondere omstandig-heden, een voldoende grondslag oplevert om tot invordering van de verbeurde dwangsommen over te gaan.

 5. Richtlijnen budgetcyclus 2018 Verbonden Partijen

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De regionaal opgestelde financiele richtlijnen voor de budgetcyclus 2018 vast te stellen en op te leggen aan alle 13 Gemeenschappelijke Regelingen.
  2. De beleidsinhoudelijke richtlijnen voor de budgetcyclus 2018 vast te stellen en op te leggen aan:
  - Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
  - Regio West-Brabant (RWB)
  - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR)
  - Werkplein Hart van West-Brabant
  - West Brabant Archief (WBA)
  - Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  - WVS Groep
  - GGD West-Brabant

  In 2015 heeft onder meer de gemeente Moerdijk de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarmee is op een aantal punten de bemoeienis van gemeenten met verbonden partijen toegenomen. Eén van de genoemde spelregels is dat elke gemeenteraad jaarlijks in de novembervergadering richtlijnen vaststelt. Het gaat om financiële en beleidsmatige richtlijnen, die voor de verbonden partijen een leidraad moeten zijn voor de budgetcyclus voor een volgen-de jaar. In dit geval gaat het om de budgetcyclus 2018. Ze worden vastgesteld voor de acht als meest risicovol gedefinieerde verbonden partijen. Voor de vijf overige gelden alleen de financiële richtlijnen. Daarnaast kunnen beleidsindicatoren worden aangegeven Maar in dit eerste jaar van het nieuwe proces zijn die in de meeste gevallen nog niet gedefinieerd.

 6. Havenbeheersverordening Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de havenbeheersverordening Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk vast te stellen.

  In het kader van de verzelfstandiging van het havenschap moet een aantal verordeningen die voorheen door het havenschap zijn vastgesteld, nu door de gemeenteraad vastgesteld worden. De NV heeft immers geen verordenende bevoegdheid. Eén van deze verordeningen is de havenbeheersverordening. Deze verordening regelt het gebruik van de haven en de kaden en de wegen op het industrieterrein

 7. Invulling rioleringszorg haven- en industrieterrein Moerdijk

  Het college besluit:
  Aan de raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen om met ingang van 1 januari 2017 het vGRP Moerdijk 2014-2019 van toepassing te laten zijn voor het beheersgebied van het haven- en industrieterrein Moerdijk en waarmee invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten afval-, hemel- en grondwater;
  2. In te stemmen met de 'Roadmap Stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater, 2016 - 2020 Havenbedrijf Moerdijk', welke de inhoudelijke invulling vormt voor het beheer en onderhoud van de riolering door het Havenbedrijf voor het beheersgebied van het haven- en industrieterrein Moerdijk;
  3. De verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2017, inclusief het beheersgebied van het haven- en industrieterrein Moerdijk, vast te stellen;
  4. Deze besluiten te nemen onder de opschortende voorwaarde dat de belastingdienst goedkeuring geeft aan het verzoek dat het uitbesteden van werkzaamheden door de gemeente Moerdijk aan Havenbedrijf Moerdijk kwalificeert als een btw-belaste prestatie, dat de gemeente afnemer is van die prestatie en dat de gemeente de haar in rekening gebrachte btw volledig kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

  Op 1 januari 2017 zal naar verwachting het Havenschap Moerdijk verzelfstandigen en over-gaan in een Havenbedrijf Moerdijk NV. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de rioleringszorg voor het haven- en industrieterrein Moerdijk die aan de GR havenschap zijn gedelegeerd, terugkomen bij de gemeente. De gemeente is binnen de gemeentegrenzen namelijk het bevoegd gezag voor de wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater. Dit betekent ook dat de gemeente verantwoordelijk is voor het vaststellen van een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP), waarin ook het haven- en industrieterrein is meegenomen. Om hier de gemeentelijke zorgplichten te kunnen blijven bekostigen dient het beheersgebied van het haven- en industrieterrein Moerdijk in de verordening rioolheffing van de gemeente te worden opgenomen en vastgesteld door de gemeenteraad. Met het oog op de verzelfstandi-ging zijn de (wettelijke) taken, bevoegdheden en toekomstige uitdagingen voor de riolerings-zorg op het haven- en industrieterrein in een Roadmap stedelijk afvalwater, hemel- en grond-water weergegeven. Deze beschrijft op hoofdlijnen de huidige manier van werken en vormt inhoudelijk de uitwerking van de rioleringsovereenkomst (opdracht) tussen gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk.

 8. Definitief profiel vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur.

  Het college besluit:
  In te stemmen met het profiel met de status van definitief profiel.

  Het college heeft op 13 september jl. besloten om in te stemmen met het profiel met de status van concept profiel en de werkwijze om te komen tot een definitief profiel. Om te komen van concept naar een definitief profiel heeft werving- en selectiebureau Public Spirit op 27 septem-ber 2016 gesprekken gevoerd met de leden van de OR, het College, het Managementteam en de stafleden.

 9. Voorstel plaatsing 2 LED informatieborden met (crisis)communicatiemogelijkheden en aanschaf tekstkar

  Het college besluit:
  1. Akkoord te gaan met:
   a. Het plaatsen van 2 stuks LED calamiteitenmasten nabij de entrees van de kernen
    Klundert en Moerdijk;
   b. De aanschaf van een tekstkar.
  2. De totale kosten ad. € 27.000 die betrekking hebben onder 1 genoemde zaken als volgt te
   dekken:
   a. € 10.000 ten laste van budget fysieke veiligheid (6120600/43710;
    b. De raad voor te stellen een krediet ad. € 17.000 ter beschikking te stellen en toe te
     voegen aan bestaand krediet vervangingsinvestering 2016 (70599-0039) en dit
    financieel technisch te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2016  
  3. In te stemmen met aanschaf en plaatsing van 2 stuks LED calamiteitenborden en een
   tekstkar, vooruitlopend op goedkeuring raad en de raad door middel van een raads-
   informatiebrief hierover te informeren.

  De al aanwezige matrix tekstborden worden uitgebreid met een 2-tal LED calamiteitenborden die geactiveerd kunnen worden in geval van een calamiteit. Op deze wijze worden bewoners en overige belanghebbenden door middel van teksten en symbolen geïnformeerd. Deze calamiteitenborden zullen worden geplaatst nabij de entree van de kernen Klundert en Moerdijk. Daarnaast zal er een zogenaamde 'tekstkar' worden aangeschaft, die flexibel ingezet kan worden tijdens calamiteiten, gerichte veiligheidsacties en wegwerkzaamheden.