Besluitenlijst B&W vergadering 25 oktober 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 25 oktober 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 oktober 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 oktober 2016

  Het college besluit:
  1.  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Zienswijze op scheidingsvoorstel DAEB niet- DAEB van woningcorporatie Mooiland

  Het college besluit:
  Als zienswijze op de keuze voor een administratieve scheiding en het geen gebruik maken van de mogelijkheid het overhevelen van DAEB-woningen naar het niet-DAEB-segment, het volgende naar voren te brengen:
  1. Een positieve zienswijze te geven op de keuze voor een administratieve scheiding, gelet op de lokale situatie en de visie op de toekomstige ambities van Mooiland
  2. Een positieve zienswijze geven ten aanzien van het geen gebruik maken van de mogelijkheid tot overhevelen van DAEB-woningen naar het niet-DAEB-segment, waardoor het aanbod sociale huurwoningen door Mooiland in de gemeente Moerdijk gelijk blijft

  Als gevolg van de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties hun woningbezit splitsen in een zogenaamd DAEB deel en een niet-DAEB deel. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het DAEB deel is het sociale deel waarmee ze hun kerntaak verrichten. Dit deel mag staatssteun ontvangen in de vorm van subsidies fiscale voordelen, borging van leningen, rentekortingen e.d.. Het niet- DAEB deel is het marktdeel waar dit omwille van een gelijk speelveld met andere marktpartijen niet mag. Woningcorporaties dienen daarvoor een splitsingsvoorstel in wat moet worden goedgekeurd door de minister, c.q de toezichthouder van de corporatiesector, de Autoriteit Woningcorporaties. Woningcorporaties hebben bij de scheiding DAEB/ niet-DAEB hoofdzakelijk de keuze tussen een administratieve of juridische scheidingvariant. Mooiland kiest hierbij voor een administratieve scheiding. Gemeenten worden in dit proces om hun zienswijze gevraagd. Het college heeft besloten de volgende zienswijzen naar voren te brengen. De gemeente Moerdijk staat positief tegenover de keuze van Mooiland voor een administratieve scheiding en de keuze om geen gebruik te maken van de mogelijk-heid om DAEB-woningen over te hevelen naar het niet-DAEB-segment, gelet op de lokale situatie en de visie op de toekomstige ambities van Mooiland.

 4. Resultaten Zelfevaluaties BRP en Paspoorten en NIK 2016

  Het college besluit:
  1.  Kennis te nemen van:
   a. uittreksel en managementrapportage zelfevaluatie Paspoorten en NIK 2016
   b. uittreksel en managementrapportage zelfevaluatie BRP 2016
   c. rapportage evaluatie Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten
  2.  De uittreksels te ondertekenen en vóór 1 november 2016 te versturen naar de minister van
   BZK en (voor wat betreft de BRP) de Autoriteit persoonsgegevens

  Sinds enkele jaren is voor de uitvoering van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) en voor de wet Basisregistratie personen (BRP) de Kwaliteitsmonitor in gebruik. De Kwaliteits-monitor ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van de kwaliteitszorg van de gegevens en processen rond de Basisregistratie Personen (BRP) en het reisdocumentenproces. Vóór 1 oktober van elk jaar moet de gemeente via de Kwaliteitsmonitor een digitale vragenlijst invullen voor zowel de uitvoering van de PUN als voor de BRP. Er wordt niet alleen op de toepassing van beveiligingsmaatregelen getoetst, maar ook op andere kwaliteitsaspecten van de betref-fende processen. Vervolgens moeten de met de Kwaliteitsmonitor vastgestelde uitkomsten, vóór 1 november van elk jaar, aan de minister van BZK en (voor wat betreft de BRP ook) aan de Autoriteit persoonsgegevens (AP) worden meegedeeld. Daarnaast is - conform wettelijke vereisten - een evaluatie uitgevoerd naar het Informatie-beveiligings-plan BRP en Waardedocu-menten. De aanbevelingen die uit deze evaluatie naar voren komen worden/zijn meegenomen bij het opstellen van het gemeentelijk Informatiebeveiligingsplan 2016.

 5. Omgevingsvergunning voor het veranderen van het gebruik van het perceel Kastanjelaan 2a in Fijnaart

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad te informeren over de aangevraagde activiteit, zoals verwoord in de raadsinformatiebrief
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is een aanvraag ingediend voor het veranderen van het gebruik van het perceel aan de Kastanjelaan 2a in Fijnaart. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan deze aangevraagde activiteit, omdat de aanvraag passend is binnen de locatie.

 6. Ingediende aanvraag voor het realiseren van een woning aan de Herfstvlinder 7 in Standdaarbuiten.

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad te informeren over het bouwplan
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is een aanvraag ingediend voor het realiseren van een woning aan de Herfstvlinder 7 in Standdaarbuiten. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit bouwplan, omdat de aangevraagde activiteit passend is binnen deze locatie.

 7. Startdocument project 182. Suikerentrepot Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om het startdocument voor project 182. Suikerentrepot Stand-daarbuiten vast te stellen, waarin wordt ingezet op de ontwikkeling van de Rijksmonumentale loods tot een locatie waarin ruimte is voor appartementen, een supermarkt, horeca en andere gerelateerde voorzieningen.

  In Standdaarbuiten is een Rijksmonumentaal suikerentrepot gelegen, die tot 2000 als zodanig in gebruik was. Sindsdien is de locatie bestemd voor en in gebruik door bedrijven tot en met milieucategorie 2. Initiatiefnemer Suikerentrepot B.V. uit Roosendaal is voornemens het pand toegankelijk te maken voor een breder publiek, door er een combinatie van voorzieningen in onder te brengen. Hierbij wordt gedacht aan een aantal appartementen, een horecapunt en diverse commerciële ruimten. Een belangrijk element in dit programma is het onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing van de bestaande buurtsuper op de Markt naar de suiker-entrepot. Dit onder-zoek wordt in gezamenlijkheid met de overkoepelende Spar-keten en de exploitant van Attent uitgevoerd. Het startdocument bevat de kaders waarbinnen de ontwikke-ling op haalbaarheid wordt onderzocht. Met de vaststelling van het startdocument start officieel het project.

 8. Gladheidbestrijdingsplan 2016 - 2017

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het gladheidbestrijdingsplan 2016-2017
  2. Het gladheidbestrijdingsplan 2016-2017 te communiceren en ter inzage te leggen.

  Jaarlijks wordt het gladheidbestrijdingsplan geactualiseerd zodat er ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Via de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen 2015-2016 worden een aantal verbeteringen voorgesteld. Deze zijn verwerkt in het gladheidbestrijdings-plan 2016 - 2017.

 9. Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder t.b.v. voor de locatie aan de Herfstvlinder 7 in Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  Een hogere waarde vast te stellen voor de woning aan de Herfstvlinder 7 in Standdaarbuiten.

  Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor het aspect wegverkeerslawaai. De Wgh biedt de mogelijkheid om voor wegverkeer een hogere waarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 53 dB in buitenstedelijk gebied.
  De voorkeursgrenswaarde wordt voor de woning aan de Herfstvlinder 7 in Standdaarbuiten overschreden door het geluid van het wegverkeer op de rijksweg A17 (met maximaal 5 dB). Het college heeft besloten tot vaststelling van een hogere voorkeurwaarde.

 10. Beantwoording (technische) vragen meerjarenbegroting 2017-2020

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met beantwoording (technische) vragen meerjarenbegroting 2017-2020 van de verschillende raadsfracties.
  2. De beantwoording via de griffie te zenden aan de raadsfracties

  In het proces van behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 is ruimte gemaakt voor het stellen van vragen door de raadsfracties ter voorbereiding op de behandeling in de gemeenteraad. Diverse fracties hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Het college heeft deze vragen voorzien van een reactie. Deze reactie wordt aan de diverse fracties aangeboden.