Besluitenlijst B&W vergadering 01 november 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 01 november 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.J. Kamp locoburgemeester / wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 25 oktober 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Project 153d. Voorontwerp bestemmingsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen (NL.IMRO.1709.MarktMolenstraatZB-BP20);
  2. het voorontwerp ter kennis te brengen van de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. het voorontwerp na instemming door uw college in te zenden voor het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro en gedurende 6 weken ter inzage te leggen ten behoeve van de inspraak.

  Met de vaststelling van het Masterplan Centrum Zevenbergen door de gemeenteraad in juni 2011 is de koers voor de noodzakelijke revitalisering van het centrum van Zevenbergen uitgestippeld. De ontwikkeling van de deellocatie Molenstraat maakt hiervan onderdeel uit. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met de ontwikkeling van deze locatie. Met ontwikkelaar Synchroon is in januari van dit jaar een locatieontwikkelings-overeenkomst gesloten om de realisatie van hun plan met supermarkt, parkeergarage,17 stadswoningen en appartementen en overige commerciële ruimten mogelijk te maken. Met het aangaan van deze overeenkomst heeft de gemeente de rol op zich genomen om de in het gebied aanwezige panden te verwerven en het bestemmingsplan voor de locatie te wijzigen zodat de beoogde ontwikkeling daadwerkelijk plaats kan vinden. In november/december 2016 wordt het opgestelde voorontwerp bestemmingsplan voor dit gebied ter inzage gelegd. Tijdens die periode wordt ook een inspraakavond gehouden voor omwonenden en belangstellenden.

 3. Ontwerpbestemmingsplan Langenoordstraat 56 in Zevenbergen

  Het college besluit:
  In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Langenoordstraat 56 in Zevenbergen (NL.IMRO.1709.Langenoordstraat56-BP30) en het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

  Het bestemmingsplan Centrum Zevenbergen is door de raad vastgesteld op 8 oktober 2015 en is inmiddels onherroepelijk. In dat bestemmingsplan heeft het perceel Langenoordstraat 56 de bestemming Bedrijf (tot en met categorie 2), waarbij de huidige woning is bestemd als bedrijfs-woning. Het perceel is echter al geruime tijd niet meer in gebruik als bedrijf. Om die reden is destijds met de eigenaar afgesproken om in het te actualiseren bestemmingsplan Centrum Zevenbergen voor het perceel een woonbestemming op te nemen. Per abuis is die toezegging niet nagekomen
  Door de eigenaar is een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Centrum Zevenbergen. Vanwege het tijdverlies dat zou ontstaan voor de procedure van het bestem-mingsplan Centrum Zevenbergen is destijds met de eigenaar overeengekomen dat de bestemmingswijziging via een partiële herziening van het bestemmingsplan alsnog zou worden opgenomen. Inmiddels is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college heeft ingestemd met dit ontwerpbestemmingsplan en besloten dit gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Gedurende deze termijn bestaat voor iedereen de gelegenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad.

 4. Zienswijze op scheidingsvoorstel DAEB/ niet- DAEB van woningcorporatie Woonkwartier

  Het college besluit:
  Als zienswijze op de keuze voor een administratieve scheiding en de keuze om een beperkt aantal DAEB-woningen over te hevelen naar het niet-DAEB-segment, het volgende naar voren te brengen:
  1. Een positieve zienswijze te geven op de keuze voor een administratieve scheiding, gelet op de lokale situatie en de visie op de toekomstige ambities van Woonkwartier;
  2. Een positieve zienswijze te geven op het beperkt overhevelen van DAEB-woningen naar het niet-DAEB-segment, mits het aanbod sociale huurwoningen in de gemeente Moerdijk op peil blijft.

  Als gevolg van de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties hun woningbezit splitsen in een zogenaamd DAEB deel en een niet-DAEB deel. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het DAEB deel is het sociale deel waarmee ze hun kerntaak verrichten. Dit deel mag staatssteun ontvangen in de vorm van subsidies, fiscale voordelen, borging van leningen, rentekortingen e.d.. Het niet- DAEB deel is het marktdeel waar dit omwille van een gelijk speelveld met andere marktpartijen niet mag. Woningcorporaties dienen daarvoor een splitsingsvoorstel in wat moet worden goedgekeurd door de minister, c.q de toezichthouder van de corporatiesector, de Autoriteit Woningcorporaties. Woningcorporaties hebben bij de scheiding DAEB/ niet-DAEB hoofdzakelijk de keuze tussen een administratieve of juridische scheidingvariant. Woonkwartier kiest hierbij voor een administratieve scheiding. Gemeenten worden in dit proces om hun zienswijze gevraagd.
  Het college heeft besloten de volgende zienswijzen naar voren te brengen. De gemeente Moerdijk staat positief tegenover de keuze van Woonkwartier voor een administratieve scheiding en de keuze om een beperkt aantal DAEB-woningen over te hevelen naar het niet-DAEB-segment, gelet op de lokale situatie en de visie op de toekomstige ambities van Woonkwartier.

 5. Europese aanbesteding kwaliteitsmonitor Jeugd

  Het college besluit:
  1. Aan het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal mandaat en volmacht te verlenen tot het Europees aanbesteden van de kwaliteitsmonitor Jeugd, inclusief het nemen van de bij de aanbesteding behorende besluiten waaronder het besluiten tot de voorlopige  en definitieve gunning.
  2. Het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal aan medewerkers van de gemeente Roosendaal toe te staan.
  3. 9,74% van de kosten voor de uitvoering van de opdracht te voldoen aan de gemeente Roosendaal. Dit bedraagt € 24.350 voor 4 jaar.
  4. De kosten ad € 24.350 te dekken vanuit de stelpost sociaal domein 2017.

  De gemeente Roosendaal zal als aanbestedende dienst optreden namens de negen gemeenten uit de Regio West-Brabant West. Om dit mogelijk te maken dient het college formeel te besluiten om de kwaliteitsmonitor aan te besteden en hiervoor het college van B&W van de gemeente Roosendaal de benodigde mandaten en volmachten te verlenen.

 6. Gebiedscontract Groenblauwe Diensten Brabantse Delta e.o. 2016-2020

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met deelname aan het 'Gebiedscontract Groenblauwe Diensten Brabantse Delta e.o. 2016-2020' met een jaarlijks bedrag € 20.000;
  2. De deelname te financieren vanuit de Paraplunota Leefbaarheid en hiervoor bij de eerst berap 2017, € 20.000 bij te ramen bij het product Uitvoering Landschapsbeleid (6560500-43520)
  3. De Burgemeester te verzoeken voor de ondertekening wethouder J.J. Kamp, op grond van artikel 171 van de gemeentewet de volmacht te geven het Gebiedscontract namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.

  Op 30 juni eindigde het tweede 'gebiedscontract Brabantse Delta e.o. voor het Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant'. Het gebiedscontract is van 2012 t/m 2016 van kracht geweest. Op basis van dit contract zijn subsidies beschikbaar gesteld voor de aanleg en onderhoud van nieuwe en bestaande landschaps- en natuurelementen.
  De samenwerkende partijen binnen het contract zien het Stimuleringskader Groenblauwe Diensten als een passende regeling welke bijdraagt aan de duurzame instandhouding en ontwikkeling van het West-Brabantse Platteland, het agrarisch buitengebied in het bijzonder.
  De gebiedspartijen streven naar continuïteit van het beleid en daarbij is het van belang dat er budget beschikbaar is voor het (indien van toepassing) verlengen van bestaande overeenkom-sten en het kunnen aangaan van nieuwe overeenkomsten.
  Moerdijk zal voor de periode 2016-2020 opnieuw participeren met een bedrag van € 20.000 per jaar. De provincie verdubbeld de gemeentelijke bijdrage, hiermee is er voor deze periode voor Moerdijk € 160.000 beschikbaar. Het gebiedscontract gaat in op 17-11-2016 en loopt tot en met 16-11-2020.

 7. Doorontwikkeling Fort Sabina

  Besluit d.d. 25 oktober 2016, vanaf heden openbaar.
  Het college besluit:
  1. Het Ontwikkelplan Fort Sabina, naar een duurzame ontwikkeling en instandhouding van Fort Sabina, opgesteld in een samenwerking met Provincie Noord Brabant, Stichting Fort Sabina.nl en de gemeente Moerdijk vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de totale investering van € 4,0 miljoen die de realisatie van het ontwikkelplan en het beheer en onderhoud van het fort in de eerste 10 jaar omvat.
  3. Het bijbehorende financiële raamwerk vast te stellen waarbinnen:
  a. de provincie een niet revolverende investering (subsidie) van € 1.5 mln. reserveert voor de gemeente Moerdijk om bij te dragen aan de herontwikkeling van Fort Sabina.
  i. Een bedrag van €1,3 mln. beschikbaar te stellen als investeringsimpuls voor de basisonderdelen uit het ontwikkelplan.
  ii. Een bedrag van € 0,2 mln. beschikbaar te stellen als aan de geldende voorwaarden, waaronder de realisatie van de basisonderdelen en een evenredige bijdrage van gemeente en stichting in de herontwikkeling, wordt voldaan.
  b. de gemeente Moerdijk, over een periode van 10 jaar, investeert:
  i. door het beschikbaar houden van het huidige budget van € 50.000 (6561200) in overeenstemming met het raadsbesluit van 20 juni 2013 voor het beheer en onderhoud van het fort en daarmee conform de huidige begroting.
  ii. door het inzetten van personele capaciteit, gelijk aan huidige inzet, voor de overall projectleiding (RMO advies) en de bouwkundige begeleiding (RBOR) begroot op € 30.000,- per jaar eveneens voor 10 jaar.
  c. Stichting Fort Sabina.nl over een periode van 10 jaar, € 1,7 miljoen investeert vanuit haar omzet dan wel via subsidies, sponsoring en met behulp van inzet van vrijwilligers en arbeidsparticipatie.
  4. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief te versturen, nadat de partners in de ontwikkeling van
  het fort bovenstaande besluiten gezamenlijk hebben bekendgemaakt aan de pers.

  Het ontwikkelplan voor Fort Sabina is het resultaat van de verkenning ten behoeve van het duurzaam beheer en instandhouding van Fort Sabina, ontwikkeld op basis van de intentie-overeenkomst die provincie, Stichting Fort Sabina.nl en gemeente op 17 november 2015 hebben ondertekend. Het ontwikkelplan betreft een visie voor de herontwikkeling van het fort inclusief de bijbehorende investeringsbehoefte, exploitatieopzet en een organisatiemodel voor het fort /Stichting Fort Sabina.nl.
  Het ontwikkelplan zet in op het herstel van het fort als casco met basisvoorzieningen wat op verschillende manieren en flexibel gebruikt kan worden, o.a. voor horeca, workshops, evenementen, kleinschalige werkruimte en als informatiecentrum voor de Stelling van Willemstad/ Zuiderwaterlinie. De totale investering de komende 10 jaar bedraagt € 4,0 miljoen.