Besluitenlijst B&W vergadering 08 november 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 08 november 2016
Aanwezig:
 
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 1 november 2016

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 1 november 2016

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Zienswijze op scheidingsvoorstel DAEB/ niet- DAEB van woningcorporatie Vestia

  Het college besluit:
  Als zienswijze op de keuze voor een administratieve scheiding en de keuze om een beperkt aantal DAEB-woningen over te hevelen naar het niet-DAEB-segment, het volgende naar voren te brengen:
  1. Een positieve zienswijze te geven op de keuze voor een administratieve scheiding, omdat andere vormen voor een saneringscorporatie niet zijn toegestaan;
  2. Een positieve zienswijze te geven op het overhevelen van een 9-tal DAEB-woningen naar het niet-DAEB-segment, omdat het zorgvastgoed betreft en het gaat om een beperkt aantal huurwoningen dat wordt overgeheveld.

  Als gevolg van de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties hun woningbezit splitsen in een zogenaamd DAEB deel en een niet-DAEB deel. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het DAEB deel is het sociale deel waarmee ze hun kerntaak verrichten. Dit deel mag staatssteun ontvangen in de vorm van subsidies, fiscale voordelen, borging van leningen, rentekortingen e.d.. Het niet- DAEB deel is het marktdeel waar dit omwille van een gelijk speelveld met andere marktpartijen niet mag. Woningcorporaties dienen daarvoor een splitsingsvoorstel in wat moet worden goedgekeurd door de minister, c.q de toezichthouder van de corporatiesector, de Autoriteit Woningcorporaties. Woningcorporaties hebben bij de scheiding DAEB/ niet-DAEB hoofdzakelijk de keuze tussen een administratieve of juridische scheidingvariant. Het scheidingsvoorstel van Vestia betreft een administratieve scheiding. Andere vormen zijn voor een saneringscorporatie niet toegestaan. Vestia voldoet hiervoor niet aan de financiële vereisten. Gemeenten worden in dit proces om hun zienswijze gevraagd. Het college heeft besloten de volgende zienswijzen naar voren te brengen. De gemeente Moerdijk staat positief tegenover de keuze van Woonkwartier voor een administratieve scheiding en de keuze om een 9-tal DAEB-woningen over te hevelen naar het niet-DAEB-segment, gelet op het feit dat andere vormen voor een saneringscorporatie niet zijn toegestaan.

 4. Procesvoorstel vervolg actualisatie bestemmingsplan buitengebied

  Het college besluit:
  1. Een globaal bestemmingsplan buitengebied op te stellen dat aansluit op de Visie Buitengebied met als voornamelijk doel het vastleggen van de bestaande situatie;
  2. In dit bestemmingsplan enkel nieuwe ontwikkelingen meenemen voor zover zij slechts een beperkte invloed hebben op de directe omgeving;
  3. Alle andere nieuwe ontwikkelingen via separate procedures te faciliteren met als basis het in de Visie buitengebied opgenomen ‘dynamisch afwegingskader’;
  4. De Raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  Vanuit wettelijk oogpunt dient het geldende bestemmingsplan buitengebied geactualiseerd te worden. Dit proces is gestart met het in coproductie opstellen van de Visie buitengebied. Deze is in juli 2016 vastgesteld in de raadsvergadering. Het doel is om te komen tot een maatschappelijk gedragen bestemmingsplan buitengebied met een juridisch planologisch kader waarin de Visie buitengebied is doorvertaald. In het proces van het bestemmingsplan is ook sprake van een hoog participatieniveau. Zo is in het recent gehouden 4e Arenadebat gesproken met de Raad en klankbordgroep over de systematiek van het bestemmingsplan. Op korte termijn wordt overleg gestart met alle grondeigenaren in het buitengebied. Voor een goed verloop van dit proces is helderheid in de bestemmingsplansystematiek van belang. Door voor het vervolg-proces vooraf een systematiek te bepalen kan het doel met draagvlak worden gehaald en kan er volgens de opgestelde planning in maart 2018 een nieuw gedragen bestemmingsplan buitengebied worden vastgesteld. Het college besluit om in de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied zich te richten op het juridisch vastleggen van de bestaande situatie met het meenemen van enkel kleinschalige ontwikkelingen met beperkte invloed op de omgeving. Denk hierbij aan het (onder voorwaarden) omzetten van voormalige agrarische bedrijfslocaties naar wonen of het omzetten van agrarische grond naar een tuinbestemming. Overige ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt via separate procedures, met als inhoudelijke basis het vastgestelde 'dynamisch afwegingskader' zoals opgenomen in de Visie buitengebied. Dit is in lijn met de systematiek zoals beschreven in de Visie buitengebied en met de reguliere insteek van een actualisatie.

 5. Interne controleplan 2016

  Het college besluit:
  1. Het interne controleplan 2016 vast te stellen;
  2. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief;
  3. Via de 2e bestuursrapportage 2016 incidenteel € 25.000 bij te ramen.

  Op grond van de financiële verordening moet elk jaar door het college een intern controleplan worden vastgesteld. In deze verordening is geregeld dat er jaarlijks een interne toetsing plaatsvindt van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelingen. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van een intern controleplan. In het intern controleplan worden de ontwikkelingen die van belang zijn voor de interne controle 2016 geschetst en de diepgang en de planning van de interne controle van de diverse processen vastgelegd. De planning is erop gericht dat de interne controles tijdig voor de accountantscontrole zijn uitgevoerd. Om deze planning te kunnen halen zal er extra ingehuurd moeten worden. De accountant kan deze werkzaamheden meenemen met zijn interim-controle. Het voordeel van deze aanpak is dat er een snelle inhaalslag gemaakt kan worden zodat we voor december weer in de pas lopen en dat voorkomen wordt dat de accountant in de managementletter aan moet geven dat er vanwege achterstand in de interne controle nog onvoldoende inzicht is in de beheersing van een aantal processen. Om de ervaringen ten aanzien van de interne controle over 2015 mee te nemen in het interne controleplan 2016 is in afwijking van vorig jaar het intern controleplan nu gericht op het verantwoordingsjaar in plaats van het kalenderjaar. Het gevolg van deze keuze is dat het intern controleplan pas na augustus kon worden afgerond omdat de verantwoording over 2015 niet eerder was afgerond.

 6. Afwijking inkoopbeleid in verband met ontwerpen en begeleiden van de aanleg van een Vuilfuik in de Witte Weideweg te Noordhoek

  Het college besluit:
  In afwijking van het inkoopbeleid opdracht te verstrekken aan Sweco Nederland B.V. voor het ontwerpen en begeleiden van de aanleg van een Vuilfuik in de Witte Weideweg te Noordhoek, inclusief het onderhoud in het eerste jaar.

  De riolering in de Witte Weideweg in Noordhoek voldoet niet meer aan de eisen. Er moeten maatregelen worden getroffen tegen wateroverlast en maatregelen i.h.k.v. het waterkwaliteitsspoor (WKS). De situatie in de Witte Weideweg leent zich er uitstekend voor om de door Sweco ontwikkelde Vuilfuik als pilot toe te passen als vuilreducerende maatregel. De totale kosten overschrijden de grens van het lokale inkoopbeleid voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding. Aangezien de Vuilfuik gepatenteerd is en de alternatieven aanzienlijk duurder zijn, wordt verzocht om af te wijken van het inkoopbeleid.

 7. Principebesluit voor de vestiging van een leer-werkplek-locatie voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt aan De Langeweg 22 te Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het verzoek voor de vestiging van een leer-werkplek-locatie voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt aan De Langeweg 22 te Zevenbergen;
  2. In principe met een uitgebreide procedure (omgevingsvergunning 'handelen in strijd met regels "Ruimtelijke ordening") medewerking te verlenen aan deze vestiging, op voorwaarde dat de initiatiefnemer in een ruimtelijke onderbouwing aantoont:
  a. te passen binnen de visie buitengebied;
  b. dat de ontwikkeling geen onaanvaardbare extra druk op de ontsluitingswegen met zich meebrengt;
  c. de landschappelijke kwaliteitsverbetering verder wordt uitgewerkt;
  d. dat goedkeuring wordt gegeven door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en de provincie, vanwege de monumentale status van de panden;
  e. een dialoog is gevoerd met de omgeving, waarvan de resultaten in de onderbouwing worden opgenomen.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico's voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  Aan de De Langeweg 22 staat de Hoeve Cecilia. De schuur bij deze hoeve wordt gebruikt als zelfstandige verhuurbare kantoorruimten.  De eigenaren van de Hoeve hebben de wens de nog resterende ruimten in de landbouwschuur en een aantal andere gebouwen op het perceel te gebruiken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via een leerwerktraject voor te bereiden op en begeleiden naar reguliere arbeidsplaatsen. Het is de bedoeling tot maximaal 24 deelnemers per dag op deze locatie te begeleiden. Samenwerking wordt gezocht met onder andere zorgboerderij de Zwanenhoeve, maar ook met andere bedrijven uit de gemeente. Voor de cliënten van het leerwerktraject kan juist de locatie in het buitengebied een ondersteunende factor zijn, vanwege de landelijke en rustige ligging.

 8. Onderhoud damwand haven Moerdijk

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden voor het herstel van de onderwaterbodem in de haven van Moerdijk. De kosten ter hoogte van € 60.000 te verantwoorden in de jaarrekening 2016.
  2. De Raad te informeren hierover middels een raadsinformatiebrief.

  In de haven van Moerdijk is ter plaatse van de auto afzetplaats geconstateerd dat de onderwaterbodem zodanig is verdwenen dat de stijfheid  van  constructie van de aanwezige damwand zodanig is verzwakt dat de openbare ruimte rondom de afzetplaats kan komen te verzakken. Door de onderwaterbodem te voorzien van stortsteen wordt de stijfheid van de constructie hersteld.

 9. Principe-besluit voor de vestiging van een kleinschalige hondenopvang aan de Steiledijk 3 Fijnaart

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het verzoek voor de vestiging van een kleinschalige hondenopvang aan de Steiledijk 3 te Fijnaart;
  2. In principe middels een uitgebreide procedure (omgevingsvergunning 'handelen in strijd met regels "Ruimtelijke ordening") medewerking te verlenen aan deze vestiging, op voorwaarde dat de initiatiefnemer in een ruimtelijke onderbouwing aan toont
   a. te passen binnen de visie buitengebied;
   b. dat het bedrijf vanwege o.a. de kleinschaligheid aan te merken is als een categorie 2 bedrijf;
   c. de landschappelijke kwaliteitsverbetering verder wordt uitgewerkt;
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico's voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  Initiatiefnemer heeft interesse de Steiledijk 3 te Fijnaart aan te kopen en hier, naast de bestaande caravanstalling, een kleinschalige hondenopvang te realiseren. De locatie is in het geldende bestemmingsplan aangewezen als Wonen met de aanduiding 'caravanstalling'.
  Initiatiefnemer wil één van de bestaande schuren op het perceel inrichten als afgesloten en geïsoleerde 'huiskamer' voor de honden. Hierin zal zowel dag- als vakantieopvang plaatsvinden voor maximaal 15 honden. Door een speelweide met snuffelbos te realiseren waarop de honden uitgelaten worden, wordt een groene buffer gerealiseerd tussen de locatie en omliggende woningen aan de overzijde van de Dintel. Deze groene buffer vormt tevens een deel van de invulling van de vereiste landschappelijke kwaliteitsverbetering. In de op te stellen ruimtelijke onderbouwing zal de exacte invulling van de weide en snuffelbos en de effecten voor omwonenden, met name het geluidsaspect, verder worden uitgewerkt. 

 10. Wmo Overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding 2017 Zorg in Natura

  Besluit d.d. 25 oktober 2016, vanaf heden openbaar.
  Wethouder Zwiers heeft tegen gestemd.

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding (zorg in natura) en deze namens het college te sluiten met alle aanbieders die voldoen aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden.
  2. In te stemmen met een eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening begeleiding van
  € 0,-- voor 2017 en 2018 onder voorbehoud van instemming van de Raad met de wijziging van de verordening Wmo die hiervoor nodig is.
  3. Middels een begrotingswijziging bij de 1e bestuursrapportage van 2017 de raming voor de maatwerkvoorziening begeleiding van € 2.036.710 te verhogen met € 138.353 tot een bedrag van € 2.175.063.
  4. Mandaat te verlenen aan wethouder Schoneveld om de definitieve uitvoeringscontracten maatwerkvoorzieningen Wmo te ondertekenen.
  5. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.
  6. De communicatie over dit onderwerp extern tot de ondertekening op 3 november a.s. op te schorten.

  Vanaf maart 2016 zijn de D6-gemeenten bezig met de gezamenlijke inkoop van de Wmo-taken op het gebied van begeleiding (zorg in natura) met als doel te komen tot een nieuwe overeenkomst vanaf 1 januari 2017. Tijdens overlegtafels is gesproken met aanbieders (grote aanbieders en koepels van kleine aanbieders) en digitaal met de overige aanbieders. Dit bestuurlijk aanbestedingstraject heeft geresulteerd in een nieuwe overeenkomst voor de maatwerkvoorziening begeleiding met ingang van 2017. Net als de overeenkomst die in 2015 en 2016 van kracht was, is ook deze nieuwe overeenkomst gebaseerd op resultaatfinanciering. Met de voorliggende overeenkomst is de inkoop van de maatwerkvoorziening begeleiding Wmo vanaf 2017 voor de D6-gemeenten juridisch verankerd voor een periode van vijf jaar en zijn er afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Op 29 september jl. heeft de bestuurstafel sociaal domein van de D6 unaniem besloten om voor de komende 2 jaar de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening begeleiding op € 0,-- te stellen. Dit om zorgmijding en het op termijn inzetten van zwaardere zorg te voorkomen.

 11. Rapportage nazorgonderzoek "Kwaliteit managementinformatie inhuur externe adviseurs"

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de rapportage nazorgonderzoek "Kwaliteit managementinformatie inhuur externe adviseurs".
  2. Het art. 213a-onderzoek "Kwaliteit managementinformatie inhuur externe adviseurs" 2012 af te sluiten en het verbeteren van het proces Inhuur derden en het verkrijgen van juiste en volledige managementinformatie te monitoren via het Project Control 3e fase.
  3. De resultaten van het nazorgonderzoek (via raadsinformatiebrief) ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.

  Conform het onderzoeksprogramma is een nazorgonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de aanbevelingen uit het art. 213a-onderzoek "Kwaliteit managementinformatie inhuur externe adviseurs" uit 2012. Uit het nazorgonderzoek komt naar voren dat enkele verbeterpunten zijn opgepakt, maar dat de aanbevelingen nog niet (optimaal) zijn uitgevoerd. Een en ander heeft tot gevolg dat de managementinformatie m.b.t. inhuur derden nog niet van voldoende kwaliteit is om te kunnen (bij)sturen en de kosten te beheersen. Gelet hierop is het van belang het gehele proces rondom inhuur verder te verbeteren. Dit verbetertraject is inmiddels via het Project Control 3e fase opgestart, omdat uit de IC 2015 nagenoeg dezelfde aanbevelingen voortvloeiden als uit het nu voorliggende nazorgonderzoek. Aangezien het niet gewenst is om zowel vanuit het Project Control 3e fase als vanuit dit nazorgonderzoek, hetzelfde proces en nagenoeg dezelfde aanbevelingen te blijven volgen, wordt voorgesteld om een punt te zetten achter dit nazorgonderzoek. Het verbeteren van het proces Inhuur derden en het verkrijgen van juiste en volledige managementinformatie zullen via het Project Control 3e fase worden gemonitord. Het college wordt  op de hoogte gehouden van de resultaten hiervan.