Besluitenlijst B&W-vergadering 15 november 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 15 november 2016
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 8 november 2016

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 8 november 2016

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Gedeeld gebruik van clubgebouwen op sportaccommodaties

  Het college besluit:
  Het meervoudig gebruik van clubgebouwen op sportaccommodaties onder voorwaarden toe te staan.

  Er is een aantal verzoeken binnen gekomen voor het gedeeld gebruik van clubgebouwen op sportaccommodaties. Op het eerste gezicht zijn het twee concrete vragen die met een "ja, tenzij" zouden kunnen worden beantwoord. De achterliggende beleidsterreinen zijn echter heel divers en raakt bijna alle portefeuilles. Binnen de kaders is meervoudig gebruik van clubgebouwen op sportcomplexen toe te staan. Belangrijkste voorwaarden hierbij zijn dat het gaat om sportverenigingen en hun reguliere activiteiten moeten passen in het bestemmingsplan. Bij reguliere activiteiten is er immers geen sprake van oneerlijke mededinging ten opzichte van de reguliere horeca .

 4. Principe-verzoek vestiging hoveniersbedrijf Hazeldonkse Zandweg 107 te Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het verzoek voor de vestiging van een kleinschalig hoveniersbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 107 te Zevenbergen,
  2. In principe middels een uitgebreide procedure (omgevingsvergunning 'handelen in strijd met regels "Ruimtelijke ordening"') medewerking te verlenen aan deze vestiging, op voorwaarde dat
  a. De bestaande woning (Hazeldonkse Zandweg 107) wordt gebruikt als dienstwoning, oftewel het gehele perceel moet ten behoeve van het hoveniersbedrijf in gebruik genomen worden;
  b. verbouw of herbouw van de bestaande woning op de huidige locatie tot de mogelijkheden behoort, zolang voldaan wordt aan de richtafstanden tot de naastgelegen glastuinbouwfunctie
  c. er voldoende aandacht is voor eigendom en recht van overpad voor de naastgelegen woning;
  d. de initiatiefnemer in een ruimtelijke onderbouwing:
  i. aantoont te passen binnen de visie buitengebied;
  ii. aantoont dat het bedrijf vanwege de kleinschaligheid (< 500 m2) aan te merken is als een categorie 2 bedrijf en daarmee kan voldoen aan de richtafstanden tot omwonenden;
  iii. een voldoende plan voor voldoende landschappelijke kwaliteitsverbetering toevoegt;
  iv. de nieuwe ontsluiting op de Zuiddijk verder uitwerkt;
  3. een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico's voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  Initiatiefnemer heeft interesse aan de Hazeldonkse Zandweg 107 te Zevenbergen een kleinschalig hoveniersbedrijf te vestigen. De locatie is in het geldende bestemmingplan bestemd als 'Wonen -1 opslag, specifieke vorm voormalig agrarisch bedrijf'. Het is de bedoeling de bestaande loods te gebruiken voor het hoveniersbedrijf en daarnaast het omliggende erf te gebruiken voor opslag ten behoeve van het bedrijf. Initiatiefnemer wil tevens bij het bedrijf gaan wonen. Het plan zal verder uitgewerkt moeten worden, waarbij voldoende aandacht is voor de afstanden tot de omliggende woningen en (glastuinbouw)bedrijven en voor landschappelijke kwaliteitsverbetering. In de op te stellen ruimtelijke onderbouwing zal verder worden uitgewerkt hoe de ontsluiting van het perceel wordt geregeld, hoe de ontwikkeling past binnen de visie buitengebied en het resultaat van de dialoog met omwonenden.