Besluitenlijst B&W vergadering 22 november 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 22 november 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
B.G.M. Cornel loco-gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. F.P. Fakkers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 november 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. 175. Uitvoering Fiets- en wandelpadennetwerk gemeente Moerdijk.

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het voorkeurstracé voor de fietsverbinding Zevenbergen - Moerdijk aan de oostkant van de Roode Vaart op basis van het haalbaarheidsonderzoek 'Varianten-studie fietsverbinding Moerdijk - Zevenbergen' van Antea Group.
  2. Op basis van bijgaand raadsvoorstel, de gemeenteraad in de eerstvolgende raadsver-gadering te doen besluiten een bedrag van € 1.600.000 toe te voegen aan het in 2008 beschikbaar gestelde krediet ten behoeve van het fiets- en wandelpadennetwerk.
  3. In te stemmen met de verdere realisering van de fietsverbindingen binnen de beschikbare middelen en op basis van de afwegingen genoemd in deze notitie.

  In 2011 heeft de gemeenteraad de notitie Fasering fiets- en wandelpadennetwerk vastgesteld, waarin een globale fasering, financiering en onderverdeling is aangegeven van een aantal aan te leggen fietsverbindingen in de gemeente. Voor de nieuwe fietsverbinding Zevenbergen-Moerdijk heeft Antea Group in december 2015 opdracht gekregen voor een haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek is in september 2016 afgerond. Inwoners van het dorp Moerdijk en de werkgroep Fietsverbinding Moerdijk van de dorpstafel Moerdijk zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de 'Variantenstudie fietsverbinding Moerdijk-Zevenbergen'. Volgens die studie heeft een tracé ten oosten van de Roode Vaart duidelijk de voorkeur. Dit tracé wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, om na grondverwerving en planprocedure, aanbesteed te kunnen worden als werk. Volgens planning eind 2018. Om te kunnen starten met de vervolgfase(n) van dit tracé en het totale project fietsverbindingen Moerdijk wordt een aanvullend krediet van € 1.600.000 beschikbaar gesteld. Dekking wordt voorzien door de gereserveerde middelen binnen de reserve ruimtelijke ontwikkeling.
  Met de aanleg van de verbinding Zevenbergen-Moerdijk zijn meer middelen nodig dan eerder was voorzien. Hierdoor kunnen niet alle projecten die genoemd zijn in de notitie Fasering fiets- en wandelpadennetwerk worden uitgevoerd.

 3. Nadere regel Re-integratie Participatiewet gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  1. De nadere regel Re-integratie Participatiewet gemeente Moerdijk vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 december 2016;
  2. De nadere regel Re-integratie Participatiewet, welke op 30 juni 2015 door het college is vastgesteld, in te trekken per 1 december 2016.

  Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In het kader van de invoering van deze wet heeft de gemeenteraad in oktober 2014 en december 2014 diverse verordeningen, waaronder de Re-integratieverordening Participatiewet, vastgesteld. Deze verordening is inmiddels op basis van wijzigingen in de wetgeving en een evaluatie door gemeenten en het Werkplein Hart van West-Brabant aangepast en door de gemeenteraad van Moerdijk vast-gesteld op 13 oktober 2016. Deze aanpassingen zijn nu ook verwerkt in de voorliggende nadere regel Re-integratie Participatiewet. Hierdoor kan het Werkplein Hart van West-Brabant de Participatiewet op een zo goed mogelijke manier uitvoeren.

 4. Concept Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van bijgaand concept Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking
  2. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief (inclusief concept Herstructurerings-plan WVS en ketensamenwerking);
  3. Het concept Herstructureringsplan WVS-groep en ketensamenwerking door te laten geleiden naar OR WVS-groep, OR Werkplein en Cliëntenraden.

  Het college heeft kennisgenomen van het concept herstructureringsplan WVS en ketensamen-werking. In september 2015 hebben de colleges van de negen WVS-gemeenten ingestemd met het rapport herstructurering WVS-groep 'Werk in uitvoering'. Vervolgens is begin 2016 de agenda herstructurering WVS en ketensamenwerking vastgesteld. Het concept herstruc-tureringsplan is de eerste vervolgstap in deze agenda. Het plan is een nadere uitwerking van het visiedocument 'Werk in uitvoering'. Het concept herstructureringsplan wordt ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraden van de negen eigenaren van de WVS groep. Een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst vindt plaats op 7 december. Ook wordt het plan ter informatie/advisering doorgestuurd naar de cliëntraden en ondernemingsraden van de WVS groep en de ISD Brabantse Wal en Werkplein Hart van West-Brabant. Besluitvorming vindt vanaf begin 2017 plaats.

 5. 170. Oprichting havenbedrijf Moerdijk NV

  Het college besluit:
  In te stemmen met vervroegde oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV en de hiermee samen-hangende aanpassingen in de overeenkomst tot verzelfstandiging en bijbehorende bijlagen.

  Om de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van de GR Havenschap naar de Havenbedrijf Moerdijk NV per 1 januari 2017 praktisch mogelijk te maken, hebben B&W ermee ingestemd dat Havenschap Moerdijk overgaat tot vervroegde oprichting van Havenbedrijf Moerdijk NV. Tevens is ingestemd met de doorvoeren van de hiermee samenhangende aanpassingen in de overeenkomst tot verzelfstandiging en bijbehorende bijlagen.

 6. Nulmeting brandveiligheid gemeentelijk vastgoed

  Het college besluit:
  1.In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
  2.In te stemmen met de werkwijze dat overtredingen op de (bouwkundige) brandveiligheid worden meegenomen in het project, tenzij er uit inspecties of gemeentelijke controle-bezoeken acute aanpassingen nodig blijken te zijn, dan deze direct uit te voeren vooruitlopend op het krediet ten behoeve van de aanpassingen en dit te verwerken via bestuurs-rapportages.
   
   De Gemeente Moerdijk heeft aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de brandveiligheid van bestaande gebouwen binnen haar gemeente. Gemeente Moerdijk is zelf eigenaar van gebouwen, zoals gemeenschapshuizen en sporthallen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de bouwkundige aanpassingen ten behoeve van brandveiligheid voor basisscholen. Uit steekproeven in het kader van brandveiligheid door afdeling V&H is gebleken dat de brandveiligheid van het gemeentelijk vastgoed en schoolgebouwen niet geheel op orde is. De gemeente heeft als eigenaar een verantwoording inzake de brandveiligheid met betrekking tot deze panden. Een aantal panden is verhuurd aan derden. Het naleven van de voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van het pand is de verantwoordelijkheid van de exploitant. De gemeente is dan alleen verantwoordelijk voor de bouwkundige brandveiligheids-aspecten. Panden met de grootste risico's, o.a. scholen, gemeenschapshuizen, MFA's, worden geïnspecteerd om na te gaan wat er voor aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan het vastgestelde hogere brandveiligheidsniveau. De kosten van de inspecties bedragen € 87.000.