Besluitenlijst B&W vergadering 29 november 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 29 november 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 22 november 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Landschappelijke inpassing Windpark 'Oud Dintel'

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het landschappelijk inpassingsplan voor Windpark ‘Oud Dintel’;
  2. Kennis te nemen van het financieringsvoorstel en in te stemmen met het gemeentelijk aandeel van € 326.400;
  3. De raad voor te stellen in te stemmen met dekking van de kosten van het inpassingsplan, voor het bedrag van € 326.400, door:
  a. Een bedrag van € 326.400 bij te dragen aan de landschappelijke inpassing van wind-park ‘Oud Dintel’, uit te voeren in samenwerking met Brabants Landschap.
  b. Het bedrag van € 326.400 beschikbaar te stellen uit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling en in mindering te brengen op de middelen die zijn begroot voor landschapsontwikkelingen ad € 2.450.000
  c. De van de provincie te ontvangen bijdrage van € 140.363 in 2020 toe te voegen aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling.
  d. Bij de herziening van de Nota Grondbeleid in 2017 en de herziening van de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie de financiële middelen en deze voorzieningen opnieuw tegen het licht houden.
  4. In te stemmen met het uitvoeren van dit project met inzet van een externe projectleider namens Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord Brabant, Brabants Landschap en gemeente Moerdijk.

  In 2015 is gestart met de bouw van windturbines op windpark 'Oud Dintel' (project 155). Onderdeel van dit project is een investering in ruimtelijke kwaliteit. Dit voorstel dient om die landschappelijke inpassing financieel mogelijk te maken en te komen tot die ruimtelijke kwaliteitsinvestering. De middelen komen echter pas beschikbaar, eveneens als onderdeel van de provinciale afspraken, 5 jaar na bouwkundig opleveren van de eerste turbine, effectief oktober 2020. Daarom wordt voorgesteld de realisatie voor te financieren vanuit de algemene reserve om wel al nu het landschapsplan uit te kunnen voeren. Het plan is opgesteld in samenwerking met Brabants Landschap, het waterschap en belangrijker de buurtbewoners.

 3. Beantwoording B-stuk inzake verzoek burgerinitiatief extra hondenlosloopterrein Klundert

  Het college besluit:
  Het verzoek voor een burgerinitiatief voor een hondenlosloopterrein af te wijzen


  Er is een burgerinitiatief binnen gekomen voor de aanleg van een hondenlosloopterrein nabij 't Walletje/Stoofdijk, net buiten de bebouwde kom van Klundert. Enkele jaren geleden is hier al eerder een verzoek voor geweest. Het verzoek moet om een aantal redenen worden afgewezen. Bij een burgerinitiatief dienen de initiatiefnemers een duidelijk plan te hebben. Dit ontbreekt nu omdat niet duidelijk is wat de bijdrage is in het initiatief (sponsering of fysieke inzet).
  Het voetpad dat langs het terrein ligt waar het hondenlosloopterrein is gewenst, ligt buiten de bebouwde kom. Hier mag de hond los lopen. Daarnaast zijn er op circa 375 meter van de gewenste locatie twee hondenlosloopterreinen; nabij 't Ravelijn en nabij de Molenberglaan.
  In het hondenbeleid is gesteld dat er geen hondenlosloopterreinen buiten de bebouwde kom worden aangelegd. Het voorgestelde terrein ligt buiten de bebouwde kom.
  De bestemming van het door initiatiefnemers aangegeven perceel is "Agrarisch". Om een honden-losloopterrein te realiseren dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Met een bestemmings-planwijziging zijn de nodige kosten gemoeid. Eerder is al aangegeven dat hiervoor, vanuit het honden-beleid, geen financiële middelen beschikbaar zijn.

 4. Convenant tussen de gemeente Moerdijk en de Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM)

  Het college besluit:
  1. Het convenant tussen de gemeente Moerdijk en de Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM) vast te stellen
  2. De ondertekening van het convenant te laten plaatsvinden tijdens het e.v. bestuurlijk overleg met de Senioren Adviesraad Moerdijk

  In 2010 is tussen de gemeente en de Stichting Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM) voor de periode van 4 jaar een convenant afgesloten. Dit convenant is na afloop van de termijn van 4 jaar steeds stilzwijgend voor de periode van één jaar verlengd. Omdat het college van mening is dat het in 2010 afgesloten convenant niet langer past in 2016 is met de SAM overleg gevoerd en is in samenspraak gekomen tot de tekst van een nieuw convenant.
  In dit convenant wordt tot uitdrukking gebracht dat de rol van de SAM anders is geworden en dat de gemeente de SAM niet langer ziet als vertegenwoordiger van alle seniorenraden. De rol van de SAM is anders geworden omdat het college de handen vrij wil hebben om ook met andere partners in gesprek te gaan, advies te vragen en afspraken te maken en dit buiten de SAM om. De gemeente ziet de SAM niet langer als vertegenwoordiger van alle seniorenraden omdat niet alle plaatselijke seniorenraden zich vertegenwoordigd voelen door de SAM.

 5. Zienswijze op scheidingsvoorstel DAEB/ niet- DAEB van Woonstichting Etten-Leur

  Het college besluit:
  Als zienswijze op de keuze voor een administratieve scheiding en de keuze om een aantal DAEB-woningen over te hevelen naar het niet-DAEB-segment, het volgende naar voren te brengen:
  1. Een positieve zienswijze te geven op de keuze voor een administratieve scheiding, gelet op de lokale situatie, de strategie en de toekomstvisie van Woonstichting Etten-Leur;
  2. Een positieve zienswijze te geven op het overhevelen van 53 DAEB-woningen naar het niet-DAEB-segment, conform de in 2013 gemaakte afspraken bij de overname van het vastgoed van de noodlijdende Stichting Veron.

  Als gevolg van de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties hun woningbezit splitsen in een zogenaamd DAEB deel en een niet-DAEB deel. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het DAEB deel is het sociale deel waarmee ze hun kerntaak verrichten. Dit deel mag staatssteun ontvangen in de vorm van subsidies, fiscale voordelen, borging van leningen, rentekortingen e.d.. Het niet- DAEB deel is het marktdeel waar dit omwille van een gelijk speelveld met andere marktpartijen niet mag. Woningcorporaties dienen daarvoor een splitsingsvoorstel in wat moet worden goedgekeurd door de minister, c.q de toezichthouder van de corporatiesector, de Autoriteit Woningcorporaties. Woningcorporaties hebben bij de scheiding DAEB/ niet-DAEB hoofdzakelijk de keuze tussen een administratieve of juridische scheidingvariant. Woonstichting Etten-Leur kiest hierbij voor een administratieve scheiding. Gemeenten worden in dit proces om hun zienswijze gevraagd. Het college heeft besloten de volgende zienswijzen naar voren te brengen. De gemeente Moerdijk staat positief tegenover de keuze van Woonstichting Etten-Leur voor een administratieve scheiding en de keuze om een aantal DAEB-woningen over te hevelen naar het niet-DAEB-segment, gelet op de lokale situatie en de strategie en de toekomstvisie van Woonstichting Etten-Leur en de in 2013 gemaakte afspraken bij de overname van het vastgoed van Stichting Veron.

 6. Voorlopige subsidieverlening 2017 Stichting Cultuur Moerdijk (SCM)

  Het college besluit:
  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Cultuur Moerdijk in 2017 een voorlopige subsidie toe te kennen van € 28.250 voor de diverse culturele activiteiten.
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2017 met Stichting Cultuur Moerdijk.

  Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting, die diverse culturele activiteiten in de hele gemeente Moerdijk organiseert. Er is door de stichting een beleidsplan 2016-2019 opgesteld waarin terug wordt geblikt op de afgelopen jaren, de gerealiseerde en lopende culturele activiteiten. Voor de toekomst zijn er vijf beleidsspeerpunten bepaald die volledig aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maatschappij.  
  Voor de uitvoering van de diverse culturele activiteiten ontvangt de stichting in 2017 een voorlopige subsidie van € 28.250. Er staan de volgende activiteiten gepland:  klassieke- en jazzconcerten, exposities, filmvoorstellingen van het filmhuis Cine7 en het organiseren van de kunst en Cultuurroute.
  De banden in het culturele en maatschappelijke veld worden actief versterkt door het jaarlijks organiseren van een netwerkdag voor het culturele en maatschappelijke veld, de uitreiking van de Moerdijkse Cultuurprijs, het project Kunst op School en de "Uit-in-Moerdijk" culturele markt.
  SCM draait bij de uitvoering van deze activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

 7. Beslissing op bezwaar van SRK Rechtsbijstand, 2016, namens betrokkene, Blaaksedijk te Fijnaart.

  Het college besluit:
  Het bezwaarschriftontvankelijk en ongegrond te verklaren

  Op 13 mei 2016 besloot het college om het verzoek om handhaving van SRK Rechtsbijstand af te wijzen. Dat verzoek was gericht tegen het geluidniveau afkomstig van de ventilatoren van landbouwbedrijf de Pannehoeve, gevestigd aan Blaaksedijk 11 te Fijnaart.
  Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften verklaart de gemeentesecretaris namens het college het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond. Er is namelijk geen sprake van een overtreding, waartegen het college handhavend op kan treden.

 8. Besluitvormingsnotitie Werkplein Hart van West-Brabant m.b.t. nieuwe taken Participa-tiewet, rekenregel formatie, taakstelling en evaluatie ondersteunende diensten

  Het college besluit:
  1. De door het Werkplein Hart van West-Brabant gevraagde formatie-uitbreiding voor 2017 op basis van de rekenregel (één formatieplaats toe- of afnemen bij mutatie van 67 cliënten) en het Werkplein Hart van West-Brabant de opdracht te geven in overleg met de deelnemen-de gemeenten te komen tot een definitieve rekenregel voor de periode na 2017;
  2. Een tijdelijke formatieverhoging van het Werkplein Hart van West-Brabant van 4,89 FTE, met inachtneming van het besluit onder 1;
  3. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten voor 2017, in verband met de tijdelijke uitbreiding, voor de gemeente Moerdijk van € 43.081, met inachtneming van het besluit onder 1;
  4. Een geleidelijke verhoging van de romporganisatie Werkplein in verband met de nieuwe taken Participatiewet met 7,1 fte tot 111,5 fte waarbij de financiële consequentie reeds in de vastgestelde begroting 2017 Werkplein beschikbaar zijn gesteld;
  5. Het vaststellen van de te behalen taakstelling door efficiencymaatregelen voor 2017 op 2 FTE en de te behalen taakstelling door klantaantallen via toepassing rekenregel te laten verlopen, met inachtneming van het besluit onder 1;
  6. De formatie van de ondersteunende diensten met 2,69 FTE uit te breiden (hiervan 2,12 FTE structureel) en de gemeentelijke bijdrage hiervoor te verhogen voor de gemeente Moerdijk met € 11.510 in 2016, € 33.191 in 2017 en € 27.455 structureel vanaf 2018;
  7. De verwerking van de financiële gevolgen van deze besluiten voor 2016 (ad € 11.510) worden meegenomen in de gemeentelijke jaarrekening 2016;
  8. De financiële gevolgen voor 2017 voor in totaal € 76.272 mee te nemen via een begrotingswijziging bij de 1e bestuursrapportage 2017 van de gemeente Moerdijk.

  Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft een notitie opgesteld met een reeks van voorstellen tot uitbreiding van personele formatie en daaraan gerelateerd de invulling van de taakstelling, zoals die bij de besluitvorming rond de oprichting van de gemeenschappelijke regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant is vastgesteld. In de notitie wordt een onderbouwing gegeven van de behoefte aan formatie-uitbreiding van het Werkplein Hart van West-Brabant, o.a. door de nieuwe taken die de uitvoering van de Participatiewet met zich meebrengt en de forse stijging van het klantenbestand de afgelopen jaren. Deze notitie ligt nu ter besluitvorming voor.

 9. Voorbereidingskrediet gemeentehuis nieuwe stijl

  Het college besluit:
  1. De raad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidings-krediet meerjarige investeringen van incidentele aard van € 107.000 ten behoeve van de voorbereidingswerkzaamheden om te komen tot een ontwerp voor noodzakelijke en gewenste aanpassingen aan het gemeentehuis.
  2. Het voorbereidingskrediet te dekken uit de algemene reserve en hiertoe een bedrag ter hoogte van € 107.000 over te hevelen naar de reserve maatschappelijk nut.
  3. De raad voor te stellen het krediet aanpassingen gemeentehuis 2013 te verlagen met
   € 120.000 in verband met het niet meer aanbrengen van een gevelhijsinstallatie en de hiervoor afgezonderde gelden in de reserve bruto-methode vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

  Gemeente Moerdijk heeft het voornemen om de tegelvloer in de centrale hal te vervangen. Dit vanwege veiligheidsredenen; de vloer komt op verschillende plaatsen los. Enkele gedeelten zijn middels 'lapwerk' vervangen maar hiermee is het probleem niet opgelost. Deze toch al ingrijpende werkzaamheden vormen een goede aanleiding om enkele andere onderhouds- en reparatiewerken aan het gemeentehuis te doen en om te onderzoeken in hoeverre de centrale hal nog voldoet aan de eisen van huidige en toekomstige tijd als het gaat om dienstverlening, informatievoorziening en het "Moerdijk gevoel".
  Middels dit raadsvoorstel wordt een voorbereidingskrediet gevraagd om de noodzakelijke en gewenste aanpassingen aan het gemeentehuis inzichtelijk te maken en hiervoor een uitgewerkt plan op te stellen.
  De kosten gemoeid met de voorbereidingen en het komen tot een ontwerp met een overzicht van de investering, inclusief de interne personeelslasten, bedragen € 107.000. Het bedrag van € 107.000 wordt gedekt door inzet van de algemene reserve.