Besluitenlijst B&W vergadering 06 december 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 06 december 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 29 november 2016

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 29 november 2016

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Definitieve vaststelling subsidie 2015 Surplus Welzijn

  Het college besluit:
  1. De jaarlijkse subsidie aan Surplus Welzijn over 2015 definitief vast te stellen op een bedrag van € 767.000 conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot;
  2. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te infomeren via de beschikking.

  Via indiening van het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 heeft Surplus Welzijn verant-woording afgelegd over 2015. Deze zijn beoordeeld en er is nagegaan of de werkzaamheden zijn verricht, zoals deze zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 2015 heeft de subsidieaanvraag een andere opzet gekregen op basis van de thema's sociale structuur en ondersteuning uit de Paraplunota Maatschappij. De activiteiten van Surplus Welzijn bestaan uit de onderdelen gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, jongeren(werk) en (mantelzorg)onder-steuning. De verantwoording is in orde bevonden en op basis daarvan heeft het college besloten de verleende subsidie over 2015 definitief vast te stellen op een totaal bedrag van
  € 767.000.

 4. 2e Bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2016 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
  3. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage van € 7.074 voor de uitvoeringskosten van het Werkplein Hart van West-Brabant;
  4. De financiële gevolgen van deze bestuursrapportage te verwerken in de gemeentelijke jaarrekening 2016;
  5. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief.

  De gemeente Moerdijk is sinds 1 januari 2015 deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein). Door het Werkplein is de 2e bestuurs-rapportage 2016 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Er wordt verantwoording afge-legd over de activiteiten die tot en met eind juni van dit jaar zijn ondernomen. Er wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de Participatiewet en de ontwikkeling van de kosten van de bedrijfsvoering. In vergelijking met de  gewijzigde begroting 2016 (na de 1e Bestuursrapportage 2016) vallen de bedrijfsvoeringskosten in de voorliggende bestuursrapportage voor het gehele Werkplein € 57.815 hoger uit.

 5. Voorlopige subsidieverlening 2017 Stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

  Het college besluit:
  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Stoffer en Blik in 2017 een voorlopige subsidie van € 9.000,- te verlenen.
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2017 met Stichting Stoffer en Blik.
  3. Op grond van artikel 6 lid 4 en artikel 7 lid 2 af te wijken van artikel 6 lid 2 sub c en d (indienen begroting) en artikel 7 lid 1 (aanvraagtermijn) van de  Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk.

  Het college verleend voor het jaar 2017 een voorlopige subsidie van € 9.000,- aan Stichting Stoffer en Blik. Stoffer en Blik exploiteert Theater de Schuur in Zevenbergen. Jaarlijks ontvangt de stichting een subsidie voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. Voor de diverse amateurtheatergroepen ontvangt Stoffer en Blik een subsidiebedrag van € 1.500,- per jaar. Daarnaast wordt voor tien  professionele voorstellingen een subsidie verleend van € 7.500,- per jaar.

 6. Verlening subsidie Stichting behoud Watersnoodwoningen Fijnaart & Heijningen

  Het college besluit:
  1. De gewijzigde tarievenlijst 2017 behorende bij de uitvoeringsregeling eenmalige en jaarlijkse subsidies vast te stellen waarvan de wijzigingen zijn:
  a. Stichting behoud Watersnoodwoningen Fijnaart & Heijningen wordt opgenomen binnen de jaarlijkse basissubsidies
  b. Het tarief voor de in punt 1.a genoemde jaarlijkse basissubsidie vast te stellen op
  € 3.000,-
  2. Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart & Heijningen voor 2017 een Jaarlijkse basissubsidie te verlenen van € 3.000,- onder de genoemde voorwaarden.

  Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen (de Stichting) heeft één van de nog bestaande watersnoodwoningen in beheer. De Stichting heeft deze woning in beheer en opengesteld voor publiek. Om dit te kunnen blijven doen heeft de Stichting een jaarlijkse bijdrage van de gemeente nodig. De gemeente Moerdijk staat positief tegenover het behoud van de watersnoodwoning. Echter, de gemeente richt zich met haar subsidiebeleid niet op het compenseren van huurkosten maar op het uitvoeren van activiteiten. Het college verleend daarom, onder voorwaarde van activiteiten, voor 2017 een subsidie van € 3.000,-. Als activi-teiten verwacht de gemeente dat de Stichting educatieve- en toeristisch/recreatieve arrange-menten ontwikkelt en aanbiedt. Dit aanbod moet breed toegankelijk zijn maar tenminste voor de inwoners van de gemeente Moerdijk. Als de Stichting in 2017 voldoet aan de subsidievoor-waarden dan komt de Stichting vanaf 2018 in aanmerking voor een structurele bijdrage.

 7. Uitvoeringsplan RBOR 2017 en verder

  Het uitvoeringsplan RBOR 2017 en verder vast te stellen

  In 2011 heeft de gemeenteraad de beleidskaders beeldkwaliteit vastgesteld. Door het invoeren van beeldkwaliteit is het mogelijk worden om voor iedereen ( burgers, politiek en ambtelijke organisatie) in dezelfde taal te communiceren over de kwaliteit van de openbare ruimte. Aan de hand van dit kader is het uitvoeringsplan RBOR 2017 en verder opgesteld. Dit uitvoeringsplan bestaat uit diverse beheerplannen. Het is kern gericht opgesteld, zodanig dat gemakkelijk per kern te zien is welke straten onderhouden gaan worden. Het uitvoeringsplan geeft werken en projecten van RBOR weer met een eenmalig karakter en een werkgrens.