Besluitenlijst B&W vergadering 13 december 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 13 december 2016
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 december 2016

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 december 2016

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Onderzoek draagvlak verruiming zondagsopenstelling

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar het draagvlak voor verruiming van zondagsopenstelling.
  2. De resultaten van het onderzoek genoemd onder 1. aan te bieden aan de gemeenteraad.
  3. In te stemmen met het concept Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk waarin op hoofdlijnen de volgende wijzigingen worden voorgesteld t.o.v. de nu geldende winkeltijdenverordening:
  a. Een uitbreiding van de toegestane openingstijden op zon- en feestdagen voor winkels van 08.00 uur tot 18.00 uur (openstelling op Nieuwjaarsdag, eerste paasdag en eerste kerstdag is ook mogelijk).
  b. Het realiseren van openstelling op zon- en feestdagen voor straatverkoop van goederen (standplaatsen): van 08.00 uur tot 18.00 uur.
  c. Het realiseren van openstelling op zon- en feestdagen voor een aantal winkelcategorieën die bij het per 1 januari 2013 grotendeels vervallen landelijke Vrijstellingenbesluit in een hiaat terecht zijn gekomen. 
  d. Het intrekken van de huidige verordening (door de gemeenteraad).
  4. De Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk vast te laten stellen door de gemeenteraad.

  Op 9 juni 2016 is in de gemeenteraad de motie winkeltijden aangenomen. Op grond van deze motie heeft het college een onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor verruiming van zondagsopenstelling. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt door het college voorgesteld om de volgende wijzigingen door te voeren in een nieuwe winkeltijdenverordening:
  a. Een uitbreiding van de toegestane openingstijden op zon- en feestdagen voor winkels van 08.00 uur tot 18.00 uur (openstelling op Nieuwjaarsdag, eerste paasdag en eerste kerstdag is ook mogelijk).
  b. Het realiseren van openstelling op zon- en feestdagen voor straatverkoop van goederen (standplaatsen): van 08.00 uur tot 18.00 uur.
  c. Het realiseren van openstelling op zon- en feestdagen voor een aantal winkelcategorieën die bij het per 1 januari 2013 grotendeels vervallen landelijke Vrijstellingenbesluit in een hiaat terecht zijn gekomen. 
  d. Het intrekken van de huidige verordening (door de gemeenteraad).
  Het college biedt de voorgestelde wijzigingen aan bij de commissie bestuur en middelen. De gemeenteraad kan tijdens haar vergadering van 16 februari 2017 een besluit nemen over het eventueel wijzigen van de winkeltijdenverordening.

 4. Subsidieverlening 2017 Surplus

  Het college besluit:
  1. Aan Surplus voor 2017 een budgetsubsidie te verlenen van € 900.644,=;
  2. De subsidie ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting, respectievelijk;
  - € 466.390,= op productnummer 6670100 Algemeen Maatschappelijk Werk
  - € 248.668,= op productnummer 6670400 Jeugdvoorzieningen
  - € 101.054,= op productnummer 6670201 Ondersteuning vrijwilligers
  - € 84.532,= op productnummer 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd
  3. De extra benodigde middelen van totaal € 132.700,= als volgt te dekken en te verwerken bij de 1e bestuursrapportage 2017;
  - € 96.990,= uit het WMO 2015 budget (Huizen van de Wijk en mantelzorgondersteuning);
  - € 10.000,= vanuit het restkrediet mantelzorgondersteuning 7620700/43710
  - € 25.710,= vanuit begrotingsresultaat bij de 1e berap 2017 (extra inzet jongerenwerk en applicatiekosten wehelpen.nl);
  4. Aan Surplus voor 2017 een eenmalige subsidie te verstrekken van € 6.000,= voor facilitering van vrijwilligers binnen informele (mantel)zorg en dit ten laste te brengen van WMO 2015 budget;
  5. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2017 Surplus;
  6. Surplus hierover schriftelijk te informeren via de beschikking

  Surplus heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2017. De aanvraag borduurt voort op de gewijzigde opzet die vanaf 2015 vorm heeft gekregen, waarbij is aangesloten op de thema's sociale structuur en ondersteuning uit de Paraplunota Maatschappij. De aanvraag is opge-bouwd aan de hand van de volgende speerpunten; gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, jongeren en informele zorg. Het college heeft besloten om voor 2017 een subsidie te verlenen van € 900.644. Voor 2016 zijn eenmalige subsidies verstrekt voor doorontwikkeling Huizen van de Wijk en intensivering mantelzorg. Met de subsidieverlening voor 2017 hebben deze subsidies een structureel karakter gekregen op basis waarvan de subsidie 2017 op een hoger bedrag uitkomt. Daarnaast wordt er extra inzet geleverd bij het jon¬gerenwerk en zijn er kosten opgenomen voor het digitale platform wehelpen.nl.

 5. CJG leerlingenzorg 2017

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de continuering van CJG leerlingenzorg in 2017
  2. Voor de pilot CJG leerlingenzorg 2017 dezelfde medewerkers in te zetten als in de periode september 2015-december 2016
  3. Af te wijken van het inkoopbeleid daar waar het gaat om de verlenging van de detacherings-overeenkomst met Stichting De Waarden voor de inzet van een orthopedagoog voor 18 uur per week in 2017
  4. Voor kosten (€ 84.000,-) het budget onderwijsbegeleiding 2017 ad. € 89.410,-   (6480200/44259) in te zetten

  Met de komst van Passend Onderwijs en de nieuwe Jeugdwet zijn de verantwoordelijkheden
  voor de taken in het kader van leerlingenzorg (diagnostiek, consultatie en begeleiding) toebedeeld aan schoolbesturen en gemeenten. Toch blijken er nog veel raakvlakken te zijn en is een investering in de aansluiting van beide verantwoordelijkheden voor een overgangsperiode wenselijk. De gemeente Moerdijk is daarom in september 2015 gestart met de pilot CJG leerlingenzorg om een brug te vormen tussen de onderwijstaken in het kader van passend onderwijs en de gemeentelijke taken op gebied van jeugdhulp binnen het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Deze pilot loopt 31 december 2016 af. Een onderzoek onder scholen, jeugdprofessionals en jeugdverpleegkundige wijst uit dat de pilot grote meerwaarde kent voor deze medewerkers binnen het onderwijs en het CJG. Deze meerwaarde blijkt onder andere uit de toenemende kennis over elkaars verantwoordelijkheden, het feit dat scholen aangeven leerlingen langer en beter te kunnen begeleiden op de eigen school met de ondersteuning van leerlingenzorg en een integrale aanpak ontstaat in de ondersteuning van leerlingen. Een grote meerderheid pleit voor een continuering van de pilot. Het college heeft besloten de pilot CJG leerlingenzorg in 2017 te continueren.

   

 6. Actieplan bestrijding onderwijsachterstanden 2017

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het actieplan bestrijding onderwijsachterstanden 2017, waarin door de gemeente Moerdijk binnen de wettelijke kaders wordt aangegeven hoe zij vorm geeft aan:
  - voor- en vroegschoolse educatie (vve);
  - aan vve coördinatie; en
  - systematische evaluatie en verbetering van vve.
  2. De uitvoering van het actieplan 2017, totaal kosten € 336.828 te dekken uit:
  2a. de specifieke uitkering onderwijsachterstanden 2017 (productnummer 6480600, kostensoort 44249) voor een bedrag van € € 228.870;
  2b. het budget peuterspeelzaalwerk (productnummer 6650200, kostensoort 43710) voor de inzet van een vve coördinator voor € 13.640.
  2c. het budget peuterspeelzaalwerk (productnummer 6650200, kostensoort 44259) voor de realisatie van extra vve plaatsen voor € 42.500
  2d € 51.068 voor de vve coördinatie , drie pilots ouderbetrokkenheid en ondersteuning van CJG team jonge kind vanuit de jaarlijkse subsidies
  3. De uitvoerende organisaties te informeren dat aan hen, onder voorbehoud van de toekenning van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden 2017 door het ministerie van OC&W, een vergoeding voor de uitvoering van activiteiten wordt verstrekt.

  Door het vaststellen van het actieplan bestrijding onderwijsachterstanden 2017 heeft het college inzichtelijk gemaakt hoe de voor- en vroegschoolse educatie (vve) voor kinderen van 2 t/m 6 jaar wordt vormgegeven in de gemeente Moerdijk. De voorschoolse educatie bestaat uit 10 uur opvang door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, die werken met een goed-gekeurd programma. De vroegschoolse educatie wordt vormgegeven in groep 1 en groep 2 van het primair onderwijs. Vve wordt aangeboden om kinderen een betere start te geven in groep 3. 2017 onderscheidt zich van 2016 doordat er wederom meer vve plaatsen worden gecreëerd. Daarnaast wordt het CJG team Jonge Kind versterkt met de jeugdarts 0-4 jaar. Nieuw is ook de inzet op ouderparticipatie anderstalige ouders in de voorschoolse voorzieningen.
  Tenslotte wordt de verbinding tussen voor- en vroegschoolse educatie verder ondersteund door de inzet van een tweetal vve coördinatoren, waarbij één het aandachtsveld voorschoolse educatie heeft en de ander het aandachtsveld vroegschoolse educatie. In 2017 krijgt de gemeente Moerdijk tevens de verplichting om in twee jaar (in 2019) alle pedagogisch medewerkers binnen de voorschoolse educatie naar het taalniveau 3F te brengen. De gemeente Moerdijk zet zich met het actieplan echter ook in voor kinderen zonder een ontwikkelingsachterstand. Alle jonge kinderen die gebruik maken van een vorm van opvang krijgen een leesbevorderings-programma aangeboden en alle kinderen worden ook in hun ontwikkeling gevolgd, als ouders hiervoor toestemming geven. Om de ontwikkelingen van kinderen te volgen is het van belang de zorgstructuur te versterken. Het CJG team jonge kind wordt hiervoor ingezet. Het college van de gemeente Moerdijk creëert hierdoor optimale kansen voor alle jonge kinderen bij de start van hun schoolcarrière.

 7. Subsidie voor- en vroegschoolse educatie Stichting De Waarden 2017

  Het college besluit:
  1. Aan Stichting De Waarden voor het jaar 2017 een subsidie van € 16.068,-- te verlenen voor de inzet van een pedagoog in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) en de inzet van een coördinator vroegschoolse educatie;
  2. De subsidie van € 16.068,-- ten laste te brengen van productnummer 6480600/ kostensoort 44259; en
  3. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2017.
  Het college verleent, op basis van de subsidieaanvraag, aan Stichting de Waarden voor het jaar 2017 een subsidie van € 16.068. Dit subsidiebedrag is enerzijds bedoeld voor de inzet van een pedagoog  in de voorschoolse voorzieningen waar kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Deze  medewerker opereert tot augustus 2017 als aanvullende deskundige in het CJG team jonge kind. Zij biedt  ondersteuning bij het gebruik van het kindvolgsysteem, bij vragen van pedagogisch medewerkers en ouders en bij dossierbesprekingen. Daarnaast voert zij op aanvraag observaties uit als er een vermoeden bestaat dat een jong kind een bepaalde achterstand in de ontwikkeling heeft. Haar handelen is er op gericht om vroegtijdig eventuele ontwikkelingsproblemen te signaleren en vervolgens handelingsadviezen aan pedagogisch medewerkers en ouders te geven. Het doel is om te voorkomen dat een kind start op de basisschool met een achterstand.
  Anderzijds wordt de subsidie aangewend voor de inzet van een vve coördinator met het aandachtsveld vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2). In het vve proces stelt de Inspectie van onderwijs de voorwaarde dat de vve coördinatie is ingevuld om vanuit het beleid de vertaalslag naar het werkveld te maken. De vve coördinator vroegschool, die een team vormt met de coördinator voorschool, ondersteunt scholen bij het vormgeven van beredeneerd aanbod voor vve doelgroepkinderen. Alleen bij een goed aaneensluitend traject van voor- en vroegschoolse educatie is een vve traject effectief voor deze doelgroepkinderen.

 8. Voorlopige subsidieverlening 2017 bibliotheek VANnU

  Het college besluit:
  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk bibliotheek VANnU in 2017 een voorlopige subsidie toe te verlenen van € 829.848.
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2017 met de bibliotheek VANnU.
  3. De subsidie ten behoeve van bibliotheekwerk van € 787.036 ten laste te brengen van productnummer 6510000 Openbare bibliotheek Moerdijk/ kostensoort 
  44276 bijdrage aan bibliotheken.
  4. De subsidie ten behoeve van de Marktplaats Cultuureducatie van € 42.812 ten laste te brengen van  productnummer 6540000 Kunstbeoefening en bevordering/ kostensoort 43710 overige uitgaven

  Het college verleent de bibliotheek VANnU voor het jaar 2017 een voorlopige subsidie van
  € 829.848. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor de bibliotheekvestigingen en servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten, Zevenbergen en de afhaal en inleverlocatie in Willemstad.
  In de uitvoeringsovereenkomst 2017 met de bibliotheek VANnU staan de kerntaken van de bibliotheek opgenomen evenals de invulling van de kernfuncties Lezen en Leren, Informeren, Voorzieningen en Cultuur. Daarnaast voert de bibliotheek de volgende aanvullende activiteiten uit: zeventien schoolservicepunten, het Cultuur UITpunt Moerdijk, dienstverlening laaggeletterden, speel-o-theek Zevenbergen. Sinds het UITpunt Moerdijk, dienstverlening laaggeletterden, speel-o-theek Zevenbergen. Sinds 1 juli 2013 is ook de Marktplaats Cultuureducatie Halderberge-Moerdijk ondergebracht bij de bibliotheek.

 9. Invulling functie applicatiebeheer Gemeentewinkel: afwijking inkoop

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het afwijken van het inkoopbeleid voor wat betreft de (tijdelijk) invulling van de functie van applicatiebeheer Gemeentewinkel (Zorg & Jeugd) op basis van de volgende overwegingen:
  a. Continuering en afronding van ontwikkeling en borging van processen welke vorig jaar in gang zijn gezet (rechtmatigheid & doelmatigheid);
  b. Geen tijdrovende overdrachten, inwerktijden en onnodige belasting van de organisatie en dus een efficiënte inzet van mensuren;
  c. De dienstverlening wordt tegen een marktconform tarief geboden.
  2. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe overeenkomst met Emeni automatiseringsdiensten (in de persoon van Ingrid van der Heijden) voor de duur van één jaar (tot 1-1-2018);
  3. De kosten van deze dienst, zijnde € 68.800, ten laste te brengen van het P-budget met voeding vanuit:
  a. € 57.145 vacaturemiddelen, functie applicatiebeheer (max schaal 8);
  b. € 11.655 (extra) uitvoeringskosten sociaal domein, zoals opgenomen in de op 10 november vastgestelde begroting van 2017. Concreet is besloten voor uitvoeringskosten € 185.000 per jaar structureel toe te voegen aan het P-budget ten laste van de stelpost sociaal domein

  Op 20 april 2015 is in het MT/DT het besluit genomen om de vacature van applicatiebeheerder Gemeentewinkel, voor de duur van 1,5 jaar (tot eind 2016), tijdelijk in te vullen. De reden voor deze tijdelijke invulling was dat er onderzocht moest worden of de functie van applicatiebeheer lokaal dan wel regionaal vormgegeven kon worden.
  Bij de vaststelling van het IBP 2016 (InformatieBeleidsPlan) is i.v.m. prioritering besloten dit onderzoek door te schuiven naar 2017. Consequentie van deze keuze is dat het applicatie-beheer, nog minimaal één jaar, lokaal georganiseerd dient te worden.
  De inzet van de huidige (externe) applicatiebeheerder is noodzakelijk vanwege nieuwe ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde procesoptimalisaties binnen de taakvelden Jeugd, Wmo en schuldhulpverlening. Het in deze (ontwikkelings)fase wisselen van applicatiebeheerder leidt tot onnodige en ongewenste vertragingen en brengt de continuïteit van een rechtmatige en doelmatige zorgverlening in gevaar.
  Het contract met de huidige applicatiebeheerder loopt af op 31 december 2016. In het contract is geen optie tot verlenging opgenomen. Vandaar dat besloten is af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en een nieuw contract met deze partij aan te gaan.

 10. Overgangsperiode Wmo-voorziening Begeleiding

  Het college besluit:
  In te stemmen met verlenging van de huidige overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding  tot 1 juli 2017 en kennis te nemen van de voorgestelde overgangsregeling gedurende deze overgangsperiode.

  Door het college is op 25 oktober 2016 besloten om een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding voor de duur van vijf jaar. Op 3 november 2016 is dit besluit feestelijk bekrachtigd met de ondertekening van dit contract samen met de aanbieders. Het nieuwe contract omvat een andere categorie-indeling. Dit betekent dat het huidige cliëntenbestand moet worden overgezet naar de categorieën van de nieuwe overeenkomst. Om dit contract per 1 januari 2017 zorgvuldig te implementeren is een overgangsperiode van maximaal een half jaar (tot 1 juli 2017) noodzakelijk gebleken.
  Dit na signalen van aanbieders en de professionals van de zes samenwerkende gemeenten die de overgang moeten realiseren. Tijdens de bestuurstafel van 3 november 2016 stemden de bestuurders van de zes samenwerkende gemeenten  in met een overgangsregeling.

 11. Project. 116. Vlinderbuurt Standdaarbuiten. Verkoop bouwgrond ten behoeve van realisatie starterswoningen


  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de grondverkoop aan Timek ten behoeve van de realisatie van starterswoningen in het deelgebied van de Zomervlinder
  2. Hiertoe met deze partij een Locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) en een (grond)verkoopovereenkomst te (gaan) sluiten

  Op 14 juni 2016 heeft u besloten om het bedrijf Ikwoonbetaalbaar in de gelegenheid te stellen op een bouwkavel in de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten een bouwplan voor starterswoningen te ontwikkelen. Inmiddels is gebleken, dat dit bedrijf niet in staat is gebleken om tot een haal-baar plan te komen. De gemeente is daarom op zoek gegaan naar een alternatieve kandidaat. Het bedrijf Timek uit Tholen is als meest geschikte partij naar voren gekomen. De gemeente gaat met deze partij nu nadere afspraken maken, waarbij door middel van een Locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) en een (grond)verkoopovereenkomst de uiteindelijke realisatie van goedkope starterswoningen hier mogelijk wordt gemaakt. De starterswoningen zullen ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kern Standdaarbuiten.

 12. Lokaal Educatieve Agenda (LEA), januari 2017 tot en met juli 2020

  Het college besluit:
  De gemeenteraad te vragen in te stemmen met de Lokaal Educatieve Agenda voor de periode januari 2017 tot en met juli 2020. Dit impliceert dat de gemeente, schoolbesturen, kinder-opvangorganisaties, organisaties in de jeugdgezondheidszorg en jeugdwelzijn, samenwerken aan de volgende agendapunten:
  - doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen ter voorkoming van onderwijsachterstanden;
  - zorg/ondersteuning aan kinderen en jongeren;
  - brede schoolontwikkeling;
  - opvang en onderwijs aan anderstalige kinderen en jongeren;
  - techniek in het onderwijs; en
  - monitoring.

  De educatieve agenda fungeert als inhoudelijke onderlegger voor de samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen en andere partners die ieder een schakel vormen in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Sinds 2007 hebben de partners in het beleidsveld jeugd en onderwijs en de gemeente Moerdijk een Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Deze partijen, verenigd in de stuurgroep jeugd en educatie, hebben besloten een vierde LEA op te stellen voor de periode januari 2017 tot en met juli 2020. In de nieuwe LEA periode continueren we de samenwerking op het (wettelijk verplicht) thema bestrijding van onderwijsachterstanden. Binnen dit agendapunt wordt ingezet op vroegsignalering, stimulering van het gebruik van reguliere opvangvoorzieningen, voor- en vroegschoolse educatie en een goede overdracht van kinderen/leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
  Ook de agendapunten zorg, waarin de aansluiting tussen passend onderwijs en de gemeentelijke jeugdtaken wordt gezocht, en de brede schoolontwikkeling, gericht op behoud en doorontwikkeling van de brede school Moerdijk, komen terug op de nieuwe agenda.
  Er staan daarnaast twee nieuwe agendapunten op de samenwerkingsagenda. De eerste is de opvang en het onderwijs aan anderstalige kinderen en jongeren, ingegeven door signalen uit de opvang en het onderwijs dat de aantallen toenemen en daarmee de druk op de voorzieningen. Tenslotte is het agendapunt techniek in het onderwijs toegevoegd, vanuit het belang dat kinderen op jonge leeftijd moeten kunnen kennismaken met techniek, zodat in de schoolcarrière vaker de keuze komt voor technische vakken en uiteindelijk de keuze voor een technisch beroep wordt gemaakt. Om de effecten van de activiteiten rondom deze agendapunten in kaart te brengen wordt tenslotte voorgesteld om naast de jaarlijkse LEA monitor een onderzoeksopdracht uit te zetten. De Lokaal Educatieve agenda is een dynamische agenda, waarvan is ervaren dat het een goed instrument is om het groot aantal betrokken partijen een duidelijk kader voor de samenwerking mee te geven. Ruim 90% van de gemeenten heeft een Lokaal Educatieve Agenda.

 13. Subsidiering en aansturing Veilig Thuis 2017

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de vorming van een Stuurgroep voor Veilig Thuis West-Brabant;
  2. Het "bestuurlijk kader" (de opdracht) voor Veilig Thuis West-Brabant vast te stellen als toets voor het werkplan en de begroting 2017;
  3. In te stemmen met verlenging van de looptijd van de huidige Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis West-Brabant met één jaar, tot 31-12-2017 en de stuurgroep voor Veilig Thuis West-Brabant opdragen een voorstel uit te werken voor het vernieuwen van de bestuurlijk-juridische samenwerkingsafspraken voor Veilig Thuis West-Brabant;
  4. Burgemeester en wethouders van Breda mandaat te verlenen voor het nemen van beslissingen zoals genoemd in artikel 5, a t/m d van de huidige Dienstverleningsovereenkomst, omtrent de verlening van de subsidie aan Veilig Thuis West- Brabant; 
  5. In te stemmen met het voorstel van de gemeente Breda: handhaven van het financiële niveau van 2016 met een bijdrage van elke gemeente à  € 5,28 per inwoner. Voor de gemeente Moerdijk komt dit op € 194.074,45 . Deze kosten te dekken vanuit de aanwezige dekking op product Jeugdhulp 6683000/44259.

  Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld zijn samengegaan in een nieuwe organisatie: Veilig Thuis. De samenvoeging moet voor meer samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgen. Het kader wordt gevormd door de nieuwe Wmo, de nieuwe Jeugdwet en de Wet op de Meldcode. Veilig Thuis werkt in opdracht van de 18 West-Brabantse gemeenten.

 14. Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het concept ‘Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk 2016’ waarin op hoofdlijnen de volgende wijzigingen worden voorgesteld:
  a. Het wijzigen van ‘beleidsregels’ naar ‘nadere regels’
  b. Verduidelijking van regels over (maximale) maatvoering van terras met onderscheid tussen ‘gevelterras’ en ‘eilandterras’
  c. Gelijke mogelijkheden voor exploitatie terras gedurende het gehele kalenderjaar en het hiermee het schrappen van begrippen ‘tijdelijke terras’ en ‘permanent terras’
  d. Het schrappen van de kaart Willemstad waarop gearceerd is aangegeven waar terrassen gevestigd mogen zijn (i.v.m. doorkruising bestemmingsplan)
  e. Het opnemen van redelijke eisen van welstand aan terrasmeubilair
  f. Het doorvoeren van enkele technisch-juridische wijzigingen
  2. Het concept ‘Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk 2016’ voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
  3. Het concept ‘Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk 2016’ ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

  In 2010 is het terrassenbeleid voor de laatst geactualiseerd. De burgemeester c.q. het college wordt nu voorgesteld een aantal nieuwe noodzakelijke aanpassingen door te voeren.

 15. Regionale Ondernemersdienstverlening vanaf 2017

  Het college besluit:
  1. Ondernemersklankbord (OKB) per 1 januari 2017 in te zetten als centraal aanspreekpunt voor (startende) bedrijven op het gebied van ondersteuning en advisering in de bedrijfsvoering
  2. De overeenkomst met Brainz, in het kader van startersdienstverlening tijdelijk te verlengen tot 1 april 2017 bij wijze van overgangsperiode.

  Sinds 2014 werken we met vier andere gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert) samen op het gebied van de advisering en ondersteuning van (startende) ondernemers. Deze dienstverlening wordt tot op heden door  Brainz uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2017 wensen de gemeenten de dienstverlening aan (startende) ondernemers te laten uitvoeren door de landelijke opererende organisatie Ondernemersklankbord (OKB).
  Deze organisatie wordt onder andere gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en ondersteund door ondernemersorganisatie VNO-NCW en opereert in heel Nederland, onderverdeeld in regio's, met lokale netwerken en adviseurs

 16. Regionale werkbegroting Jeugdhulp 2017, Financiële bijsturing en Overeenkomst jeugdhulp Niet vrij toegankelijke zorg 2017

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de regionale werkbegroting Jeugdhulp 2017;
  2. In te stemmen met het voorstel financiële bijsturing arrangementsystematiek;
  3. In te stemmen met overeenkomst Jeugdhulp Niet vrij toegankelijke zorg 2017 regio West-Brabant West;
  4. De raad te informeren door middel van de een raadsinformatiebrief.

  Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. De gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Op het gebied van jeugdzorg wordt samengewerkt met acht omliggende gemeenten in West-Brabant West (WBW). Dat wil zeggen dat er een gezamenlijke visie, beleidsplan en verordening opgesteld is en dat er ook een regionale werkbegroting is. 
  De budgetten van alle gemeenten worden opgeteld om op basis daarvan de inkoopafspraken te maken voor het komende jaar, daarnaast is er in het jaar 2015 en 2016 een vorm van solidariteit afgesproken. Het college heeft ingestemd met de regionale werkbegroting 2017, de notitie bijsturing financiën arrangementsystematiek en de nieuwe overeenkomst jeugdhulp NVTZ 2017 West-Brabant West.

 17. Zienswijze op scheidingsvoorstel DAEB/ niet-DAEB van CorporatieX (fusiecorporatie Woningstichting Goed Wonen en Volksbelang)

  Het college besluit:
  Als zienswijze op de keuze voor een administratieve scheiding en de keuze om een aantal DAEB-woningen over te hevelen naar het niet-DAEB-segment, het volgende naar voren te brengen:
  1. Een positieve zienswijze te geven op de keuze voor een administratieve scheiding, gelet op de lokale situatie, de strategie en de toekomstvisie van CorporatieX;
  2. Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van het geen gebruik maken van de mogelijkheid tot het overhevelen van DAEB-woningen naar het niet-DAEB-segment, waardoor het aanbod sociale huurwoningen van CorporatieX in de kern Moerdijk gelijk blijft.

  Als gevolg van de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties hun woningbezit splitsen in een zogenaamd DAEB deel en een niet-DAEB deel. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het DAEB deel is het sociale deel waarmee ze hun kerntaak verrichten. Dit deel mag staatssteun ontvangen in de vorm van subsidies, fiscale voordelen, borging van leningen, rentekortingen e.d.. Het niet- DAEB deel is het marktdeel waar dit omwille van een gelijk speelveld met andere marktpartijen niet mag. Woningcorporaties dienen daarvoor een splitsingsvoorstel in wat moet worden goedgekeurd door de minister, c.q de toezichthouder van de corporatiesector, de Autoriteit Woningcorporaties. Woningcorporaties hebben bij de scheiding DAEB/ niet-DAEB hoofdzakelijk de keuze tussen een administratieve of juridische scheidingvariant. CorporatieX kiest hierbij voor een administratieve scheiding. Gemeenten worden in dit proces om hun zienswijze gevraagd. Het college heeft besloten de volgende zienswijzen naar voren te brengen. De gemeente Moerdijk staat positief tegenover de keuze van CorporatieX voor een administratieve scheiding en de keuze om geen DAEB-woningen over te hevelen naar het niet-DAEB-segment, gelet op de lokale situatie, de strategie en de toekomstvisie van CorporatieX.

 18. Jaarlijkse subsidie Kellebeek College 2017

  Het college besluit:
  1. Aan Kellebeek College, onderdeel van het ROC West-Brabant, voor het jaar 2017 een subsidie van in totaal € 39.000,-- te verlenen voor de opzet van een drietal ouderbetrokken-heidsprojecten voor anderstalige ouders en inzet in het kader van de bestrijding van laag-geletterdheid in de gemeente Moerdijk;
  2. De subsidie van € 39.000,-- ten laste te brengen van productnummer 6482000/kostensoort 44259; en
  3. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2017.

  In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid heeft de gemeente Moerdijk al jaren een subsidierelatie met Kellebeek College, dat  als onderdeel van het ROC West-Brabant zorg draagt voor volwasseneneducatie. In het landelijk actieplan 'Tel mee met Taal' wordt ingezet op drie thema's, te weten: opvoeding/gezin, werk en gezondheid. De middelen die vanuit de specifieke uitkering naar de contactgemeente binnen de arbeidsmarktregio (Breda) gaan, worden met name ingezet op het thema werken en het scholen van inwoners met een uitkering. In de lokale aanpak van laaggeletterdheid ligt de nadruk daarom meer op de thema's gezin/opvoeding en gezondheid. In 2017 wordt ingezet op gezin/opvoeding door de opzet van drie pilots om de ouderbetrokkenheid van anderstalige ouders in de peuteropvang te stimuleren. In het traject van voor- en vroegschoolse educatie (vve) wordt het belang van ouderbetrokkenheid steeds meer onderkend. Bewezen is dat ouders een belangrijke bijdrage leveren in het voorkomen dat kinderen met een achterstand op gebied van taalontwikkeling naar school gaan. Het doel van de pilot is ook dat ouders veel meer betrokken raken bij het vve traject dat hun kinderen volgen en hierin actiever gaan participeren. De taalschat van ouders wordt vergroot. 
  Naast de inzet op ouderbetrokkenheid blijft een klein deel van de subsidie gereserveerd voor de inzet van een netwerkdocent, die ondersteunt in de week van de alfabetisering. In deze week vraagt de gemeente Moerdijk aandacht voor de problematiek van laaggeletterdheid, worden activiteiten opzet om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en het cursusaanbod wordt onder de aandacht gebracht.

 19. Begeleiding fiscale dossiervorming en aangifte vennootschapsbelasting

  Het college besluit:
  In te stemmen met afwijken van de inkoop- en aanbestedingsprocedure begeleiding fiscale dossiervorming en aangifte vennootschapsbelasting.

  Om geen verdere vertraging op te lopen in het proces van implementatie van de vennootschapsbelastingplicht en om de borging van het aangifteproces voortvarend ter hand te kunnen nemen besluit het college, in afwijking van de inkoop- en aanbestedingsprocedure te volstaan met twee uitgebrachte offertes.