Besluitenlijst B&W vergadering 20 december 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 20 december 2016
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 13 december 2016

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 13 december 2016

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Dienstverleningsovereenkomst WVS-Groep 2017

  Het college besluit:
  1. Een dienstverleningsovereenkomst voor 2017 met de WVS-Groep aan te gaan ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
  2. Het vanuit het Rijk toegekende budget voor uitvoering van de Wsw, aan de WVS-Groep toe te kennen;
  3. De dienstverleningsovereenkomst, namens het college, door de burgemeester te laten ondertekenen.

  Sinds 1 januari 2008 is de verhouding tussen negen gemeenten in West-Brabant en de uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd: was er voorheen sprake van verlengd lokaal bestuur, nu bestaat er een relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Om het opdrachtgeverschap voor 2017 in te vullen wordt de dienstverleningsovereenkomst 2017 aangegaan. Hierin zijn de uitvoeringsafspraken tussen de gemeente Moerdijk en de WVS-Groep opgenomen. Met deze overeenkomst wordt een rechtmatige uitvoering van de Wsw in 2017 gewaarborgd.

 4. Ondersteunen van VVN afdeling Moerdijk met financiële middelen om mensgerichte verkeersmaatregelen uit te voeren in 2017 teneinde de verkeersveilighei

  Het college besluit:
  1. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;
  2. Een subsidiebedrag voor 2017 van in totaal € 17.000,00 voorlopig te verlenen en ten laste te brengen van de begrotingspost verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (prod.nr. 6210901, kostensoortnr. 44259). Voor een groot deel van deze kosten is inmiddels subsidie aangevraagd bij de provincie;
  3. De uitvoeringsovereenkomst 2017 vast te stellen en te ondertekenen waarin activiteiten zijn vastgelegd die VVN in 2017 gaat uitvoeren.

  VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor. In 2017 willen zij deze middelen en hun capaciteit besteden aan de organisatie van een BROEM-dag, het faciliteren van zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de basisschool leerlingen, het ondersteunen van acties gericht op verkeersgedrag van leerlingen van het voortgezet onderwijs en voorlichting via campagneborden en verschillende media. Het college heeft op basis van de begroting, projectplan 2017 en aanvullende afspraken besloten de subsidie aan VVN afdeling Moerdijk te verlenen.

 5. Dagdeelafname bij het Inkoopbureau West-Brabant in 2016 en 2017

  Het college besluit:
  1. De extra benodigde inkoopcapaciteit voor 2016 van 18 dagdelen af te nemen bij het Inkoopbureau West-Brabant.
  2. De extra kosten van € 6.200,- op gebied van inkoop voor 2016 te verwerken in de jaarrekening 2016.
  3. Het aantal dagdelen dat we per week bij het Inkoopbureau West-Brabant afnemen in 2017 uit te breiden van 10 naar 12 dagdelen per week.
  4. Extra budget van € 30.000,- aan te vragen via de 1e berap in 2017 voor de extra kosten op gebied van inkoop voor 2017.

  Het gemeentelijk inkoopproces staat momenteel volop in de belangstelling, zowel bestuurlijk als ambtelijk. In het onderzoeksrapport van Twynstra Gudde en project control 3e fase is een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan op het terrein van onder andere het inkoopproces. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze aanbevelingen integraal overgenomen. Een nieuw Inkoopbeleid, Inkoophandboek, Procesbeschrijving Inkoop en een cultuuromslag binnen de organisatie is benodigd om de gewenste resultaten te bereiken op gebied van Inkoop. Hiervoor is een conceptplan van aanpak gemaakt. Extra inkoopcapaciteit is benodigd  voor het begeleiden van mensen om zo de inkoop op de juiste wijze in te bedden in de organisatie.

 6. Subsidie aan Stichting Halt in 2017

  Het college besluit:
  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 12.506,25 toe te kennen aan Stichting Halt;
  2. In te stemmen met de uitvoeringsafspraken voor 2017 met Stichting Halt;
  3. De kosten ten laste te brengen van productnummer 6670400 kostensoort 44236.

  Stichting Halt ontvangt jaarlijks subsidie voor preventieactiviteiten die te maken hebben met normoverschrijdend gedrag bij jongeren. Daarnaast participeert Halt in de netwerken rondom jongeren die zorg nodig hebben, zoals het Jeugd Preventie Overleg. Ook kan Halt jongeren doorverwijzen naar andere (zorg)instanties. Halt verzorgt jaarlijks gastlessen tijdens het Doe Effe Normaal project voor kinderen uit groep 8 op de basisscholen van gemeente Moerdijk. Het onderwerp van deze lessen is Online Veiligheid: social media en pesten. Ook op het Markland College worden door Stichting Halt gastlessen gegeven, over afwisselende onderwerpen die te maken hebben met groepsdruk, criminaliteit, digipesten, etc. Stichting Halt ontvangt dit jaar € 255,-- extra subsidie in verband met extra overleggen met politie en gemeente voor het uitwisselen van gegevens die zullen worden gebruikt voor eventuele nieuwe preventieve activiteiten.

 7. Vaststelling subsidie en frictiekosten aan De Roef in 2015

  Het college besluit:
  1. De subsidie 2015 aan Kindercentra De Roef voor de uitvoering van voorscholen in vijf kernen definitief vast te stellen op € 93.624;
  2. De vergoeding die Kindercentra De Roef heeft ontvangen voor de omvorming van voorscholen definitief vast te stellen op € 23.178.

  In 2015 ontving Kindercentra de Roef een budgetsubsidie voor de exploitatie van vijf voor-scholen in Moerdijk, Langeweg, Noordhoek, Heijningen en Helwijk. Op een voorschool vinden activiteiten plaats voor peuters en kleuters, zodat een doorgaande leerlijn wordt bevorderd. Door het college is in 2015  besloten deze voorscholen om te vormen tot peuteropvang. Daarom heeft De Roef een vergoeding ontvangen voor frictiekosten die gemaakt zijn voor de omvorming. Door deze omvorming voldoet de peuteropvang aan de eisen die door de Wet Kinderopvang worden gesteld en is de financiering voor alle ouders in gemeente Moerdijk hetzelfde. Over dit alles zijn afspraken gemaakt, welke door De Roef zijn nagekomen. De subsidie is besteed aan exploitatie van de voorscholen en de frictiekosten zijn besteed aan de omvorming van voorscholen naar peuteropvang. De subsidie en frictiekosten worden daarom vastgesteld op het eerder beschikbaar gestelde bedrag.

 8. Verlengen overeenkomst integrale Jeugdgezondheidszorg voor 2017 met Thuiszorg West-Brabant

  Het college besluit:
  1. De overeenkomst integrale Jeugdgezondheidszorg 2015-2016 tussen Thuiszorg West-Brabant en de gemeente Moerdijk met één jaar te verlengen.
  2. Op grond van deze overeenkomst Thuiszorg West-Brabant voor 2015 een bedrag van
  € 423.294 te betalen voor de uitvoering van het basistakenpakket  Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 t/m 3 jaar in de gemeente Moerdijk.
  3. De verhoging van de kosten van € 24.065 op te nemen in de 1e berap 2017.
  4. Thuiszorg West-Brabant per bijgaande brief op de hoogte te stellen van het besluit.

  De gemeente Moerdijk is verplicht om de taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg uit te voeren. Dit staat in de Wet publiek gezondheid. Hiermee wordt de ontwikkeling van kinderen gevolgd. Vanaf 2014 maakte de gemeente Moerdijk subsidieafspraken met Thuiszorg West-Brabant (TWB) om alle kinderen van 0 t/m 3 jaar te zien. Hiervoor is met TWB voor 2015 en 2016 een overeenkomst Integrale Jeugdgezondheidszorg gesloten. Besloten is deze overeenkomst met een jaar te continueren. Voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 t/m 3 jaar zal TWB in 2017 een bedrag van € 423.294 ontvangen. Hier is het bedrag voor de uitvoering van het elektronisch kind dossier in opgenomen. 

 9. Opzeggen Overheid Meerkeuzepolis

  Het college besluit:
  In te stemmen met het opzeggen van Overheid Meerkeuzepolis, omdat deze verzekering niet (voldoende) dekking biedt.

  De gemeente Moerdijk heeft al een aantal jaren een Overheid Meerkeuzepolis bij Centraal Beheer Achmea. Omdat deze verzekering niet de dekking levert die de gemeente wenst, wordt geadviseerd deze verzekering op te zeggen.

 10. Bewerkingsovereenkomst onderzoek Transformatiemonitor jeugd 2017

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de bewerkingsovereenkomst ten behoeve van het populatie-onderzoek 'opvoeden en opgroeien' voor de Transformatiemonitor jeugd 2017;
  2. De bewerkingsovereenkomst voor akkoord te ondertekenen.

  In het kader van de Transformatiemonitor Jeugd wordt er in 2017 door de GGD een populatie-onderzoek en een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De gemeente Moerdijk stemt in met de bewerkingsovereenkomst voor het verwerken van de gegevens voor deze onderzoeken.

 11. Voorlopige subsidie 2017 aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 56.279 voor 2017 toe te kennen aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
  2. Af te wijken van artikel 16, lid 3b van de Algemene Subsidieverordening en geen accountantsverklaring te vragen. In plaats daarvan maakt de kinderboerderij gebruik van een kascontrolecommissie ondersteund door een externe deskundige.
  3. De kosten ten laste te leggen van productnummer 6670400/44259.

  De kinderboerderij ontvangt in 2017 een subsidie voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten in samenwerking met o.a. scholen. Het betreft een bedrag van € 56.279. Hiermee wordt afgeweken van het gevraagde subsidiebedrag. Stichting Kinderboerderij Zevenbergen zou graag € 57.450 ontvangen, hetgeen een verhoging is ten opzichte van 2016. In 2015 is de subsidie voor de kinderboerderij echter al verhoogd en daarbij is aangegeven dat er voor de jaren erna geen verhoging mogelijk is. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken tussen het bestuur van de kinderboerderij en de gemeente over de inzet van de subsidie vastgelegd. De kinderboerderij is in 2017 5 dagen in de week geopend, jong en oud kunnen dan kennismaken met de verschillende dieren. Daarnaast organiseert het Milieu Educatief Centrum (MEC) een tweetal natuur - en milieuprojecten, waaraan scholen een bezoek kunnen brengen.

 12. De gewijzigde redengevende omschrijving voor de klokkentoren aan de Steenweg 49 in Moerdijk

  Het college besluit:
  De gewijzigde redengevende omschrijving voor de klokkentoren aan de Steenweg 49 in Moerdijk vast te stellen.

  Op 13 augustus 2013 is door het college besloten om de klokkentoren aan de Steenweg 49 in Moerdijk aan te wijzen tot gemeentelijk monument en daarbij de kerk buiten beschouwing te laten. De redengevende omschrijving is hierop gewijzigd, zodat nu alleen de klokkentoren als gemeentelijk monument staat omschreven. Daarom heeft het college besloten de gewijzigde redengevende omschrijving vast te stellen. 

 13. Huishoudelijke Hulp Toelage-regeling vanaf 2017

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het inzetten van het HHT budget van 2017 via dienstencheques, volgens dezelfde voorwaarden als in 2015 en 2016;
  2. In te stemmen met het in 2017 nader onderzoeken van de inzet van het HHT budget in de toekomst (na 2017).
  3. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief

  Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor de jaren 2015 en 2016 extra budget beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). De HHT is aanvullend op de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (HO). Doel was de werkgelegenheid bij aanbieders van huishoudelijke hulp te stimuleren. In dat kader hebben de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert (D5) gezamenlijk de dienstencheque ontwikkeld. In 2015 werd er nog weinig gebruik gemaakt van de dienstencheque, maar onder andere door het verlagen van de bijdrage van cliënten naar €5,-- laat 2016 een stijging van het gebruik zien. Vanaf 2017 wordt het HHT-budget structureel. Gemeenten krijgen vanaf 2017 € 40 miljoen per jaar oplopend tot structureel € 100 miljoen per jaar in 2021. Het budget wordt toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke hulp. Dit zorgt ervoor dat de keuzemogelijkheid voor de inzet van de HHT wordt verbreed. Gemeenten krijgen de ruimte om lokaal en/of regionaal afspraken te maken die ten goede komen aan de continuïteit van de ondersteuning en om vernieuwing in gang te zetten. Omdat in 2017 de gemaakte afspraken met de huidige zorgaanbieders worden geëvalueerd zullen de nieuwe mogelijkheden in relatie met die evaluatie in de loop van 2017 worden onderzocht. In afwachting daarvan heeft het college besloten om de huidige HHT-regeling voor 2017 door te zetten.

 14. Renovatie van de mechanische riolering in de Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen

  Het college besluit:
  In te stemmen met het renoveren van de mechanische riolering in de Hazeldonkse Zandweg, waarbij het destijds door de perceeleigenaren aangelegde systeem voortijdig gedeeltelijk wordt gerenoveerd.

  In 2003 is, in overeenstemming met de gemeente, de mechanische riolering in de Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen aangelegd door de perceeleigenaren. De gemeente heeft hieraan een financiële bijdrage geleverd. Het aangelegde systeem wijkt af van de door de gemeente gehanteerde standaard. In de praktijk komen hier meer storingen voor dan in andere gebieden en is het uitvoeren van onderhoud kostenverhogend. Op basis van deze aspecten wordt voorgesteld om de mechanische riolering voortijdig te vervangen.

 15. Ingediende aanvraag voor het omzetten van een voormalig bedrijfswoning naar plattelandswoning aan de Drogedijk 81 in Oudemolen

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad te informeren over het bouwplan, zoals verwoord in een raadsinformatie-brief
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen
  3. Indien geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het omzetten van een voormalig bedrijfswoning naar plattelandswoning aan de Drogedijk 81 in Oudemolen. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief, omdat de aangevraagde activiteit passend is binnen deze locatie.

 16. Jaarverslag leerplicht Moerdijk 2015-2016 en plan van aanpak voortijdig schoolverlaten 2017-2020 Moerdijk

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het jaarverslag leerplicht Moerdijk 2015-2016;
  2. In te stemmen met € 93.000,- van de bijdrage aan het RBL West-Brabant in 2016 eenmalig ten laste te brengen van de voorziening RMC voortijdig schoolverlaten;
  3. De raad te informeren om het saldo van de voorziening RMC voortijdig schoolverlaten op 31 december 2016 vrij te laten vallen en via het resultaat bij de jaarrekening 2016 te bestemmen (middelen vanuit specifieke rijksuitkering met een verplichte besteding) voor de bestemmingsreserve RMC voortijdig schoolverlaten;
  4. In te stemmen met het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten 2017-2020 Moerdijk;
  5. De raad te informeren over het jaarverslag, het plan van aanpak en de bestemmingsreserve RMC voortijdig schoolverlaten met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Jaarverslag leerplicht Moerdijk 2015-2016
  Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant heeft het jaarverslag leerplicht 2015-2016 van de 18 samenwerkende gemeenten (inclusief Moerdijk) vastgesteld en toegezonden. Op grond van de Leerplichtwet 1969 dient het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit te brengen aan de raad over het laatste schooljaar en het gevoerde beleid inzake handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Moerdijk zit met het verzuimpercentage van 3,86% voor het schooljaar 2015-2016 onder het gemiddelde van 4,37% van 18 gemeenten van de RMC regio West-Brabant. In dit jaarverslag is bovendien informatie opgenomen over de uitvoering van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten van het voorgaande schooljaar 2014-2015 en eerdere jaren. Voor het schooljaar 2014-2015 was sprake van 43 nieuwe voortijdig schoolverlaters in Moerdijk, waarvan er 8 afkomstig waren van het voorgezet onderwijs en 35 van het middelbaar beroepsonderwijs. Het aantal schoolverlaters is hiermee van het eerste peiljaar 2005-2006 met 105 voortijdig schoolverlaters (3,7%) gezakt naar 43 voortijdig schoolverlaters (1,4%) in 2014-2015.
  Plan van aanpak voortijdig schoolverlaten 2017-2020 Moerdijk
  Het blijft nodig om voortijdig schoolverlaten aan te pakken en hen een betere uitgangspositie in de maatschappij te geven. De aanpak van voortijdig schoolverlaten wordt gezamenlijk opgepakt door scholen en gemeenten en vanuit diverse financiële middelen bekostigd. In het plan van aanpak is inzicht gegeven in de aanpak en maatregelen van de scholen en de deelnemende gemeenten van de RMC regio West-Brabant, en de gemeente Moerdijk.

 17. Subsidieverlening 2017 Speeltuinvereniging Kindervreugd, Helwijk

  Het college besluit:
  1. Aan Speeltuinvereniging Kindervreugd voor 2017 een subsidie te verlenen van € 6.100,=;
  2. Dit bedrag ten laste te brengen van productnummer 66704700, jeugdvoorzieningen;
  3. Dit aan Speeltuinvereniging Kindervreugd schriftelijk kenbaar te maken via de beschikking.

  Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft subsidie aangevraagd voor haar jaarlijkse activiteiten zoals het onderhouden van de speeltuin, jeugd -en kindervakantiewerk en jeugdtoneel. Het subsidiebedrag is opgebouwd aan de hand van de diverse onderdelen die onder de speeltuinvereniging vallen. Vanwege het wegvallen van de regeling voor bekersubsidies is er een bedrag van € 100,= toegevoegd aan het vaste subsidiebedrag. Het college heeft besloten een subsidie van € 6.100,= te verlenen.

 18. Concept-bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek Armoedebeleid

  Het college besluit:
  De Rekenkamer West-Brabant te berichten conform concept-bestuurlijke reactie.

  De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp "Armoedebeleid". Op 24 november 2016 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aan uw college aangeboden in het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor. Op deze wijze wordt het college in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen. Na ontvangst van de bestuurlijke reactie stelt de Rekenkamer de eindrapportage op. De bestuurlijke reactie wordt hierin integraal opgenomen. De eindrapportage wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad.

 19. Subsidieverlening 2017, Stichting Multifunctioneel Centrum Irene, Willemstad

  Het college besluit:
  1. Aan Stichting Multifunctioneel Centrum Irene voor 2017 een subsidie te verlenen van € 23.620,=.
  2. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen uitvoeringsovereenkomst.
  3. De subsidie ten laste te brengen van productnummer 6670700 en in de eerste bestuurs-rapportage 2017 dit budget met een bedrag van € 12.620,= te verhogen.
  4. Stichting Multifunctioneel Centrum Irene hierover schriftelijk te infomeren via de beschikking.

  Stichting Multifunctioneel Centrum Irene ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeenschapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het dagelijks beheer is uitbesteed aan een exploitant. De stichting heeft een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld om inzichtelijk te maken wat de jaarlijkse kosten voor onderhoud zijn. Op basis van de gemiddelde uitgaven voor de komende 5 jaar heeft het college besloten om een subsidie te verlenen van € 23.620,=.

 20. Het Mauritshuis als uitvalsbasis voor de Stelling van Willemstad

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met de ontwikkelrichting van het Mauritshuis die in gaat op de volgende aspecten:
  - Het Mauritshuis als uitvalsbasis voor een bezoek aan de Stelling van Willemstad;
  - het Mauritshuis als culturele en zakelijke ontmoetingsplek;
  - het Mauritshuis als toegankelijk monument;
  - het Mauritshuis als verbinding met de regio.
  2. In te stemmen met de strategie om in te zetten op:
  - multifunctioneel gebruik;
  - een eigentijds, interactief, professioneel en vraaggericht aanbod.
  3. Het college opdracht te geven de ontwikkelrichting via een groeimodel uit te werken door:
  - Het Mauritshuis toegankelijk en gereed voor exploitatie te maken;
  - een kwartiermaker aan te stellen voor 0,4 fte voor 1 jaar;
  - een tijdelijke tentoonstelling als teaser te ontwikkelen;
  - een voorlopig ontwerp te maken voor de inrichting van de tentoonstellingen;
  - lokale horeca een kans te geven een plaats in te nemen in het Mauritshuis door middel van een concessieovereenkomst
  4. De volgende bedragen beschikbaar te stellen:
  - Een krediet van € 270.000 voor het aanbrengen van een (externe) lift, brandtrap en vloerisolatie en de jaarlijkse kapitaallasten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
  - Een budget van € 28.000 voor het aanstellen van een kwartiermaker in 2017 en deze ten laste te brengen van de stelpost nieuw beleid;
  - Een budget van € 25.000 als voorbereidingskrediet voor de herinrichting van het gebouw en dit ten laste te brengen van de stelpost nieuw beleid.

  Het Mauritshuis in Willemstad is een van de historische parels van de gemeente Moerdijk. Het Mauritshuis heeft de potentie Willemstad, de Stelling van Willemstad, de gemeente Moerdijk en West-Brabant op de kaart te zetten en bezoekers te verleiden het gebied te bezoeken. Op dit moment wordt deze potentie nog onvoldoende benut. In de afgelopen maanden is gekeken naar een nieuwe, meer passende invulling voor het Mauritshuis.
  Met de nieuwe invulling moet de cultuurhistorische waarde zichtbaar worden voor bezoekers, maar ook beschermd en behouden worden voor de toekomst. Daarnaast moeten de investeringen de gemeenschap meer gaan opleveren dan dat nu het geval is. De nieuwe functie moet bijdragen aan de toeristische en economische positionering van de gemeente en waar mogelijk ruimte bieden aan organisaties en bedrijven uit de gemeente.
  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om middels een groeimodel toe te werken naar een toegankelijk, multifunctioneel en informatief bezoekerscentrum met een breed publieksbereik.
  Om dit verder uit te werken is een voorbereidingskrediet nodig van € 25.000. Los van de uitwerking van dit groeimodel is in het kader van de toegankelijkheid van het Mauritshuis ook voor de huidige functie die het gebouw vervult noodzakelijk een lift, brandtrappen en vloerisolatie aan te brengen. De kosten voor deze investeringen bedragen € 270.0000.
  Het is van belang dat er 1 aanspreekpunt voor het Mauritshuis komt die de regie voert en de juiste partijen weet te betrekken. Voorgesteld wordt om voor een jaar een kwartiermaker met een formatieomvang van 0,4 Fte aan te stellen. Dit komt neer op een bedrag van € 28.000. Om snel invulling te geven aan de publieksfunctie en bezoekers te laten zien wat het Mauritshuis in de toekomst te bieden heeft wordt de gemeenteraad voorgesteld om een tijdelijke tentoonstelling te realiseren.

 21. Goedkeuring begroting door de Provincie

  Het college besluit:
  In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief inzake het verkrijgen van repressief toezicht op de begroting 2017.

  De begroting 2017, vastgesteld door de gemeenteraad op 10 november 2016, is beoordeeld door gedeputeerde staten. GS concluderen dat de begroting 2017 structureel en reëel in evenwicht is. Op grond hiervan geldt voor 2017 het repressief toezicht. Begrotingswijzigingen over 2017 moet op grond hiervan ter kennisname worden ingestuurd en behoeven geen goedkeuring vanuit de provincie alvorens met de uitvoering van de betreffende activiteit(en) gestart wordt.

 22. Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

  Het college besluit:
  Het raadsvoorstel 'Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk' aan de raad ter besluitvorming aan te bieden.  

  De huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk is op 30 oktober 2014 door de raad vastgesteld. Hierdoor kon de gemeente Moerdijk op 1 januari 2015 uitvoering geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden uit de Wmo 2015. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. In deze periode heeft  de nieuwe Wmo verder vorm  gekregen: in beleid en uitvoering maar ook in jurisprudentie.  De verordening is zodoende aan onderhoud toe. De VNG heeft recent de modelverordening maatschappelijke ondersteuning naar aanleiding van de jurisprudentie over delegatie aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de nieuwe Wmo verordening Moerdijk. Daarnaast is de door het college vastgestelde beleidswijziging verwerkt om voor 2017 en 2018 de eigen bijdrage voor de begeleiding op € 0,- te stellen. Het vaststellen van de bepalingen voor de eigen bijdrage is een verantwoordelijkheid van de raad die tot uiting komt in de Wmo verordening. Tot slot is de verordening juridisch getoetst wat heeft geleid tot juridisch sterkere formuleringen. Door het vaststellen van de gewijzigde Wmo verordening is deze geactualiseerd en biedt deze duidelijkheid en kaders aan onze inwoners over de uitvoering van de Wmo.

 23. Individueel Keuzebudget

  Het college besluit:
  1. Om de gereserveerde gelden voormalige premie cafetariamodel als bron in het IKB in te brengen door toekenning van een persoonlijk IKB-budget ad. € 310,00 per medewerker;
  2. Om aan het IKB de volgende doelen toe te voegen: uitruil reiskosten woon-werkverkeer, uitruil vakbondscontributie, ABP ExtraPensioen;
  3. Om de lokale IKB-regeling gemeente Moerdijk vast te stellen met als ingangsdatum 1 januari 2017;
  4. Om in het jaar 2018 de IKB-regeling te evalueren waarna er opnieuw een voorstel volgt voor de periode vanaf 1 januari 2019;
  5. Om de besparingswaarde ad. € 16.466,= in te zetten voor personeelsactiviteiten op het thema Gezondheid en Vitaliteit;
  6. Om de van toepassing zijnde cafetariaregeling zoals vastgesteld in april 2001 per 1 januari 2017 in te trekken.
  7. Om na de besluitvorming het personeel via Intranet te informeren.

  Het IKB is een arbeidsvoorwaarde waarbij de individuele medewerker zeggenschap en keuzevrijheid heeft voor de besteding van zijn persoonlijke budget IKB. Iedere medewerker beschikt vanaf 1 januari 2017 naast zijn of haar salaris over een vrij besteedbaar budget. De volgende landelijke arbeidsvoorwaarden komen te vervallen: de eindejaarsuitkering, de vakantietoelage, de levensloopbijdrage en 14,4 uur landelijk bovenwettelijk verlof. De financiële waarde van deze arbeidsvoorwaarden vormen het IKB. De hoogte van het budget is afhankelijk van de functieschaal,  salaris en eventuele salaristoelagen van de medewerker. Voor de meeste medewerkers zal het IKB ongeveer 16,3 % van het salaris bedragen. Met het IKB krijgen medewerkers meer keuzevrijheid over de inhoud van hun arbeidsvoorwaardenpakket welke meer aansluiten bij hun werk- en privésituatie. Het IKB biedt de mogelijkheid om aanvullend lokale bronnen en doelen toe te voegen.

 24. 170. Verzelfstandiging Havenbedrijf Moerdijk NV - riolering en mandaat

  Het college besluit:
  1. Aangaan van de rioleringsovereenkomst met het Havenbedrijf Moerdijk NV ten behoeve van beheer en onderhoud van riolering binnen het beheergebied;
  2. Besluit tot aanwijzing havenmeester en mandaat, volmacht, machtiging aan havenmeester zeehaven- en industrieterrein Moerdijk;
  3. Besluit de portefeuillehouder economische zaken aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger in het Havenbedrijf Moerdijk N.V.;
  4. Besluit de portefeuillehouders financiën en economische zaken aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regeling voor de bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk;
  5. Besluit de heer B.G.M. Cornel aan te wijzen als secretaris van deze gemeenschappelijke regeling, en de heer I.J. Walpot aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris.

  Per 1 januari 2017 verzelfstandigt het Havenschap Moerdijk, en gaat het over in Havenbedrijf Moerdijk NV. In dat kader heeft de gemeenteraad op 24 november 2016 besluiten genomen over de invulling van de rioleringszorg op het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Het college heeft besloten ter uitvoering van dit besluit een rioleringsovereenkomst aan te gaan met het havenbedrijf ten behoeve van het beheer en onderhoud van de riolering binnen het beheergebied. Tevens heeft de gemeenteraad op 24 november 2016 de Havenbeheersver-ordening vastgesteld. Het college wijst ter uitvoering hiervan de havenmeester aan en mandateert hem om hieruit voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen. Ook heeft het college een besluit genomen over de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging in de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2017.

 25. Aanvraag voor bekostiging van een onafhankelijke regionale procesbegeleider leerlingendaling PO

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de ingediende aanvraag bij het ministerie van OCW door de drie schoolbesturen De Waarden - Stichting voor confessioneel basisonderwijs, Borgesius-stichting en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.
  2. De Burgemeester te verzoeken voor de ondertekening de heer T.H.R. Zwiers, op grond van artikel 171 van de gemeentewet een volmacht te geven de aanvraag bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.

  De drie schoolbesturen De Waarden- Stichting voor confessioneel basisonderwijs, Borgesius-stichting en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant hebben een aanvraag ingediend bij het ministerie van OCW voor bekostiging van een onafhankelijke regionale procesbegeleider leerlingendaling PO. De aanvraag gaat om maximaal € 80.000,-.
  Op 13 december jl. is verzocht aan de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Rucphen om deze aanvraag te ondersteunen en te completeren met ondertekening door de gemeenten. Het realiseren van samenwerking van de besturen met de verschillende denominaties is de beoogde opbrengt voor het creëren van toekomstbestendige scholen.

 26. Bijdrage voor speeltuin van Speeltuinvereniging Kindervreugd Helwijk

  Het college besluit:
  1. De speeltuinvereniging Kindervreugd in Helwijk vanuit de regeling openbare schoolspeelpleinen een eenmalige bijdrage van € 25.000,- te verlenen;
  2. Vanuit de intentie van de regeling en gezien de bijzondere situatie in Helwijk, waarbij de eigen inzet van de Speeltuinvereniging groot is in combinatie met de intentie tot vertrek van de enige school in de kern, af te wijken van de voorwaarden dat er sprake moet zijn van een speelplein van een school en de verplichting van een uitvoeringsovereenkomst;
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het totale bedrag van € 25.000 en dit te dekken vanuit het product 6580000/44255.

  De gemeente Moerdijk stelt via een subsidieregeling een bijdrage ter beschikking aan basisscholen in wijken/kernen waar speelvoorzieningen voor deze leeftijdsgroep nagenoeg ontbreken en die hun schoolplein openbaar toegankelijk willen maken zodat deze als wijkvoorziening kan dienen. Basisschool de Ruigenhil is de enige school in Helwijk. Het schoolbestuur heeft de intentie voor een fusie van de Ruigenhil met basisschool de Singel per augustus 2017 uitgesproken. Realisatie van deze fusie betekent het vertrek van de Ruigenhil uit de kern Hel-wijk. Het belang van een sterke wijkvoorziening in Helwijk wordt met daarmee nog verder versterkt. Met de speeltuinvoorziening van Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft Helwijk een belangrijke toegankelijke wijkvoorziening. De vereniging beheert, onderhoudt en reserveert voor vervanging van de speeltuin en de toestellen. De huidige speeltoestellen zijn aan vervanging toe. In samenwerking met de wijk heeft de vereniging een plan gemaakt voor de renovatie van de speeltuin en nieuwe speeltoestellen. De vereniging heeft voldoende gereserveerd om het grootste deel van het plan te realiseren maar komt nog een deel te kort. Hiervoor heeft de vereniging de hulp van de gemeente gevraagd.
  Met het oog op het versterken van de wijkvoorziening in combinatie met de eigen inzet die de vereniging levert, heeft het college besloten vanuit de doelstelling van de subsidieregeling een bijdrage van € 25.000,- ter beschikking te stellen voor de speeltuin. Het college wijkt hiermee af van de subsidievoorwaarde dat er sprake moet zijn van een schoolplein. Het college stelt dat het hier gaat om een unieke situatie waarbij de wens voor een sterke toegankelijke wijkvoorziening van doorslaggevend belang is.

 27. Benoeming gemeentesecretaris/algemeen directeur

  Het college besluit:
  Mevrouw P.A.M. van Bavel met ingang van 1 maart 2017 te benoemen in de functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur conform bijgaand benoemingsbesluit.

  Per 1 februari 2017 ontstaat de vacature van gemeentesecretaris/algemeen directeur. Aan adviesbureau PublicSpirit is de opdracht verstrekt tot werving van kandidaten. Uit een door het bureau aangeleverde lijst met profielen van 11 kandidaten zijn door de selectiecommissie 5 kandidaten geselecteerd. Met deze kandidaten zijn door de selectiecommissie en een adviescommissie oriënterende gesprekken gevoerd. De procedure is vervolgens voortgezet met 2 kandidaten. De selectiecommissie heeft, na overleg met de adviescommissie, besloten mevrouw Van Bavel als kandidaat aan het college voor te dragen. Na het assessment en gelet op het advies van de Ondernemingsraad wordt mevrouw P.A.M. van Bavel voorgedragen voor benoeming.

 28. Samenwerkingsplan De6 VTH-Wabo

  Het college besluit:
  1. Het samenwerkingsplan d.d. 25 juni 2016 definitief vast te stellen
  2. De laatste noodzakelijke implementatieprocessen doorlopen en de implementatieresultaten van de werkgroepen te operationaliseren zodat de samenwerking kan starten
  3. De conceptverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgevings-recht in het kader van de hoorplicht, conform artikel 5.4, eerste lid, sub b van de Wabo, ter kennis te brengen van Gedeputeerde Staten
  4. De gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.

  Sinds 2014 wordt in regionaal De6-verband uitvoering gegeven aan het verbeterplan ingevolge het implementatietraject VTH kwaliteitscriteria 2.1. Op 29 september 2015 heeft het college hierover een voorgenomen besluit genomen op het samenwerkingsplan. In het samenwerkingsplan zijn alle overwegingen met betrekking tot de gemaakte keuzes opgenomen. Dit samenwerkingsplan is in alle 6 gemeenten voor advies voorgelegd aan de OR-en. In opdracht van het bestuurlijk overleg is een start gemaakt met de voorbereiding op de implementatie. Om hier invulling aan te geven zijn verschillende werkgroepen geformeerd, met medewerkers van alle De6 gemeenten. Door de werkgroepen zijn de onderwerpen voorbereid die minimaal noodzakelijk zijn om de samenwerking te kunnen starten. De eindproduct(en) zijn opgeleverd en in maart 2016 gepresenteerd aan het bestuurlijk overleg. Conform afspraak met de OR-en wordt pas gestart met de feitelijke implementatie nadat de 6 colleges definitief over het samenwerkingsplan hebben besloten. Een van de onderwerpen die is uitgewerkt door een werkgroep betreft de Verordening Kwaliteit. In de Wabo is namelijk de verplichting opgenomen dat iedere gemeente een verordening kwaliteit  vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevings-recht moet vaststellen. De opgestelde conceptverordening regelt de gemeentelijke zorg voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor zover die gestalte krijgt in de kwaliteit van uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Door vaststelling van de verordening geeft de gemeente uitvoering aan de Wabo. Voordat de verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht wordt vastgesteld door de gemeenteraad dient het college van Gedeputeerde Staten te worden gehoord.