Besluitenlijst BenW vergadering 15 maart 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst BenW vergadering
Datum: 15 maart 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 8 maart 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 8 maart 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Beleidsregels 'Brandpreventiebleid bestaande bouw gemeente Moerdijk 2016'

  Het college besluit:
  1. De beleidsregels 'Brandpreventiebeleid bestaande bouw gemeente Moerdijk 2016' vast te stellen met als belangrijke onderwerpen:
  (a) welke zijn de risicogebouwen, waarin personen een verhoogd risico lopen bij brand;
  (b) voor welke brandveiligheidsvoorzieningen is een hoger niveau noodzakelijk;
  (c) de afdelingen van het Bouwbesluit 2012 die dienen als basis voor de aanschrijving van de bouwkundige, installatietechnische en gebruiksvoorschriften op gebied van brandveiligheid.

  Alle gebouwen moeten voldoen aan de bouwkundige-, installatietechnische- en gebruiksvoorschriften van het Bouwbesluit 2012. Dit betreft ook de brandveiligheidsvoorschriften. De eisen uit het Bouwbesluit 2012 hebben rechtstreekse werking. Het brandveiligheidsniveau van bestaande gebouwen is een 'economisch niveau'. Er is niet zo zeer naar het beste brandveiligheidsniveau gekeken, maar naar het financiële plaatje, om met zo min mogelijk investeringen het best haalbare niveau te bereiken. De wetgever heeft nooit de intentie gehad om dit economisch niveau te handhaven bij vergunningverlening en behandelen van meldingen. De wetgever heeft de gemeente de vrijheid gegeven een eigen gemeentelijk beleid te maken. De eisen, op basis van het Bouwbesluit 2012, die hoger zijn dan voor het specifieke geval wettelijk vereist, moeten dan goed worden gemotiveerd. Er kan tot maximaal het niveau nieuwbouw worden aangeschreven. Om te borgen dat de werkwijze eenduidig wordt toegepast is in 2011 het 'Brandpreventiebeleid bestaande bouw gemeente Moerdijk 2010' vastgesteld. Dit beleid dient ter onderbouwing en motivering bij het gebruik van de gemeentelijke bevoegdheid. Alle bestaande risicogebouwen worden op basis van artikel 13 van de Woningwet aangeschreven, indien de brandveiligheid onvoldoende is gewaarborgd. Inmiddels is de betreffende wetgeving gewijzigd. Dit is aanleiding om het bestaande beleid aan de wetgeving aan te passen en waar nodig aan te vullen.

 4. Gemeentehuis nieuwe stijl

  Het college besluit:
  1. Het Pan van Aanpak vast te stellen.
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet economisch nut ter hoogte van € 1.168.000 ten behoeve van de aanpassingen aan het gemeentehuis. Het krediet te dekken uit de algemene reserve en hiertoe een bedrag ter hoogte van € 1.168.000 over te hevelen naar een bruto-reserve ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.

  Gemeente Moerdijk heeft het voornemen om de tegelvloer in de centrale hal te vervangen. Dit vanwege veiligheidsredenen; de vloer komt op verschillende plaatsen los. Enkele gedeelten zijn middels 'lapwerk' vervangen maar hiermee is het probleem niet opgelost.  Deze toch al ingrijpende werkzaamheden vormen een goede aanleiding om enkele andere onderhouds- en reparatiewerken aan het gemeentehuis te doen en om met de publieke ruimten in het gemeentehuis in te spelen op de maatschappelijke ontwikkeling naar participatiemaatschappij en daarmee aan te sluiten op de eisen van de huidige tijd. Dienstverlening door gemeenten maakt grote veranderingen door, de eisen aan dienstverlening veranderen en de gemeente wil (en moet wel) meegaan in deze ontwikkelingen. Digitalisering, veiligheid, privacy, laagdrempelig en uiteraard zich welkom voelen moeten kernbegrippen zijn in onze dienstverlening. Of mensen nu kort (baliebezoek, wachten) of wat langer in de centrale hal verblijven (bezoek aan bestuur, lezen, overleg burgerinitiatieven, tentoonstellingen bezoeken). Bovendien moeten werknemers hun werk effectief, efficiënt en uiteraard volgens arbo-eisen kunnen doen. De aanpassingen moeten leiden tot een technisch gezonde en sfeervolle publieksruimten met een toekomstbestendige inrichting die eenheid en het 'Moerdijk-gevoel' uitstraalt en waar inwoners en bezoekers zich welkom voelen, veilig en comfortabel kunnen verblijven en die ruimte biedt voor efficiënte, moderne dienstverlening en faciliteiten.
  Het aanpassen van de centrale hal heeft direct gevolgen voor de werkplekken van de front- & backoffice op de begane grond,  de politiepost, de leeskamer van de raad, het restaurant met haar ontspanningsruimte en voor de bestuursvleugel, die ook een publieke functie dient. De kosten gemoeid met deze aanpassing bedragen € 1.480.000. Tot een bedrag van € 312.000 is in de dekking voorzien. Het restant van € 1.168.000 wordt gedekt door inzet van de algemene reserve.

 5. P174-A. Eindevaluatie project 174. Brandweerkazerne industrieterrein Moerdijk

  Het college besluit:
  1. De eindevaluatie van het project vast te stellen;
  2. Project 174 af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

  Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in januari 2012 heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid de gemeente aanbevolen de basisbrandweerzorg op het haven- en industrieterrein Moerdijk op orde te brengen. De gemeente, de veiligheidsregio, het Havenschap en de gezamenlijke BRZO-bedrijven hebben hierop de handen ineen geslagen. om te komen tot professionele brandweerzorg op het industrieterrein Moerdijk. De gemeente stond hierbij aan de lat voor het verwerven en verbouwen van een bestaand pand op het terrein tot brandweerkazerne. Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 2.365.000 voor dit doel. Op 1 november 2012 werd een kantoor met loods aan de Plaza 21 door de gemeente verworven. In de periode tot aan januari 2013 werden een aantal bouwkundige en installatietechnische maatregelen getroffen in combinatie met de plaatsing van een aantal tijdelijke units op het buitenterrein, zodat de brandweer met ingang van 2013 zou kunnen uitrukken ter plekke. Per februari 2013 werd vanuit de kazerne 24-uurs brandweerzorg geleverd door 3 ploegen van 6 professionele krachten. Door middel van het 'open winkel'-principe is de rest van de verbouwing in de periode april tot september verwezenlijkt. Op 20 september 2013 werd de kazerne feestelijk geopend. Naast de brandweer is er ook het Port Health Center (specialistische gezondheidszorg) en het haventeam van de politie gehuisvest. Uiteindelijk heeft de verwerving en verbouwing de gemeente € 2.167.333 gekost.  In de eindevaluatie wordt gedetailleerd verslag uitgebracht van het verloop van het traject.

 6. P138-A. Eindevaluatie project 138. Herontwikkeling Kompas e.o.

  Het college besluit:
  1. De eindevaluatie van het project vast te stellen;
  2. Project 138 af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

  In 2007 kwam het schoolgebouw het Kompas leeg te staan, nadat deze een aantal jaren in gebruik was bij het ROC (ouderenonderwijs). Dit gaf aanleiding om, samen met woningbouwvereniging Stichting Woningbouw Zevenbergen, de locatie alsmede de omliggende panden te bezien op de mogelijkheden tot herontwikkeling. In de periode 2007 tot 2009 is de haalbaarheid van verscheidene varianten onderzocht. In de meest uitgebreide variant was ook een rij woningen aan de Willem III-straat, de dansschool van Koevoet, de duivenvereniging "Ons Genoegen', biljartvereniging "Amorti" en de voormalige boksschool Friends Gym betrokken. Voor geen van de varianten konden partijen overeenstemming bereiken over een haalbare casus. In november 2011 besloot de gemeenteraad om de casus te verengen tot louter de locaties Kompas en Willem III-straat. Inmiddels was de wereld echter voor de  corporatie dusdanig veranderd, door onder andere de recessie in de woningmarkt alsmede de kerntakendiscussie vanuit het Rijk, dat participatie aan een herontwikkeling van het Kompas voor hen niet langer meer aan de orde was. Wel wilde men nog werk maken van de sloop van de bestaande 8 grote woningen aan de Willem III-straat en de vervanging ervan door 9 grondgebonden woningen. Parallel hieraan bleek er vanuit onderwijshuisvesting behoefte aan een opvanglocatie voor de extra leerlingaantallen voor het Markland College, in afwachting van de uitbreiding van de school. In het herbenutten van het Kompas werd een goede tussenoplossing gevonden. Het eindresultaat van het project betreft derhalve de oplevering van de 9 woningen aan de Willem III-straat.  In de eindevaluatie van het project wordt uitgebreider verslag uitgebracht van het verloop van het gehele traject.