Besluitenlijst B&W vergadering 15 januari 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 15 januari 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 8 januari 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 8 januari 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Inzet reserve sociaal domein in 2019 voor acute personele ondersteuning Wmo en Jeugd

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met acute personele ondersteuning bij de teams Maatschappelijke ontwikkeling en Jeugd en voor de kosten hiervan een budgetclaim van €183.000 op de reserve sociaal domein te leggen, vooruitlopend op het uitgebreide raadsvoorstel ‘Een Toekomstbestendig Sociaal Domein’, dat zal worden voorgelegd ter besluitvorming aan de raad op 18 april 2019.
  2. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  De toename van het aantal aanvragen bij de WMO door onder andere recente, nieuwe wetgeving en de toenemende complexiteit vragen om extra personele inzet. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om – vooruitlopend op een raadsbesluit in april – de reserve sociaal domein aan te wenden ter dekking van de personele kosten voor de acute ondersteuning van de ambtelijke organisatie.

 4. Financiële bijdrage voor 2019 aan basisscholen die deelnemen aan het project Brabants Verkeers-veiligheids Label (BVL)

  Het college besluit:

  1. 19 basisscholen, die deelnemen aan Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL), te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente Moerdijk;
  2. De financiële bijdragen voor 2019 voor de deelnemende scholen van het project voorlopig te verlenen;
  3. De bedragen van in totaal € 33.945,00 ten laste te brengen van de begrotingspost Verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (productnr. 6210901, kostensoortnr. 44249).

  In de paraplunota Maatschappij wordt de veilige bereikbaarheid van de woning en voorzieningen genoemd als doelstelling. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de bewustwording van inwoners,
  met betrekking tot het verkeersgedrag. Zogenaamde mensgerichte maatregelen (educatie en voorlichting) zijn hiervoor uitermate geschikt. Eén van de projecten in het kader van mensgerichte maatregelen is het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Al diverse jaren werken veel gemeenten aan het provinciale scholenproject BVL. Momenteel nemen in de gemeente Moerdijk 19 basisscholen deel aan dit project.  Het college heeft besloten de scholen een bijdrage van in totaal  € 33.945,00 te geven voor de uitvoering van verkeersactiviteiten. Net als voorgaande jaren is voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aangevraagd.

 5. Begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023 en jaarstukken 2017 Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023 en de jaarstukken 2017 (jaarrekening, bestuursverslag en accountantsverslag);
  2. Deze stukken ter inzage te leggen voor de raad middels een raadsinformatiebrief.

  De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft de begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023 en de jaarstukken 2017 (jaarrekening, bestuursverslag en accountantsverslag) overlegd, die goedgekeurd zijn door de raad van toezicht. De vermogenspositie van de stichting is voldoende groot om risico's op te vangen.
  De raad van toezicht bestaat uit de vijf wethouders van de vijf deelnemende gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Drimmelen. Portefeuillehouder onderwijs de heer E. Schoneveld, is door de raad aangewezen als lid van deze raad van toezicht. Hij dient de raad te informeren over het gevoerde beleid en het gevoerde financieel beheer in de raad van toezicht. De begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023 en de jaarstukken 2017, worden daarom ter inzage gelegd.