Inzet reserve sociaal domein in 2019 voor acute personele ondersteuning Wmo en Jeugd

Het college besluit:

  1. In te stemmen met acute personele ondersteuning bij de teams Maatschappelijke ontwikkeling en Jeugd en voor de kosten hiervan een budgetclaim van €183.000 op de reserve sociaal domein te leggen, vooruitlopend op het uitgebreide raadsvoorstel ‘Een Toekomstbestendig Sociaal Domein’, dat zal worden voorgelegd ter besluitvorming aan de raad op 18 april 2019.
  2. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

De toename van het aantal aanvragen bij de WMO door onder andere recente, nieuwe wetgeving en de toenemende complexiteit vragen om extra personele inzet. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om – vooruitlopend op een raadsbesluit in april – de reserve sociaal domein aan te wenden ter dekking van de personele kosten voor de acute ondersteuning van de ambtelijke organisatie.