Besluitenlijst B&W vergadering 22 januari 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 22 januari 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 januari 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 januari 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Overdracht geluidzonebeheer Haven- en Industrieterrein Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verzoek van GS van de provincie Noord-Brabant om het geluidzonebeheer van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk over te nemen van de provincie Noord-Brabant, overeenkomstig art. 163 lid 1 Wet geluidhinder.
  2. het eerdere besluit van 12 april 2011 in te trekken, waarbij op grond van art. 163 lid 3 Wet geluidhinder besloten is GS van de provincie Noord-Brabant aan te wijzen als zonebeheerder vooruitlopend aan de aanwijzing van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk als industrieterrein van ‘regionaal belang’.
  3. Per 1 februari 2019 het geluidzonebeheer van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk over te nemen van de GS van de provincie Noord-Brabant.
  4. In te stemmen met de reactiebrief aan GS van de provincie Noord-Brabant.

  In 2011 heeft het college van B&W aan GS van de provincie Noord-Brabant verzocht het geluidzonebeheer voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk op zich te nemen, vooruitlopend op de aanwijzing van dit terrein als industrieterrein van ‘regionaal belang’. Omdat deze aanwijzing feitelijk nooit heeft plaatsgevonden en omdat met het van kracht worden van de Omgevingswet de gemeente verantwoordelijk wordt voor het zonebeheer en er geen sprake meer is van het instrument 'industrieterrein van regionaal belang', heeft de provincie verzocht om de verantwoordelijkheid voor het zonebeheer voor dit terrein weer bij de gemeente terug te leggen. Voorstel is om hiermee in te stemmen.

 4. Project 008. Eindvoorstel Kop Roode Vaart Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het eindbod waarbij gemotiveerd concessies worden gedaan ten aanzien van de kwaliteitseisen, de opname van het woningbouwprogramma en de wijze waarop de civiele kosten worden verdeeld;
  2. Indien met Van Wanrooij geen overeenstemming wordt bereikt over dit finale bod de samenwerking te beëindigen;
  3. De verwerfbaarheid van de Westzijde verder te onderzoeken en hiervoor mogelijk gebruik te maken van het gemeentelijk grondinstrumentarium; 
  4. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

  De gemeente heeft in 2016 een intentieovereenkomst gesloten met Van Wanrooij
  Projectontwikkeling b.v. uit Veghel ten behoeve van het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van herontwikkeling van het gebied ‘Kop Roode Vaart’ tot woningbouwlocatie. De beoogde ontwikkeling wordt in principe haalbaar geacht. Om de voorwaarden voor de samenwerking en herontwikkeling te formaliseren, zal er een zogenaamde Locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten worden. Met deze overeenkomst worden de juridische rechten en plichten tussen ontwikkelaar en gemeente vastgelegd.
  Het college heeft besloten ten aanzien van de gemeentelijke randvoorwaarde concessies te doen teneinde de ontwikkeling tot een stap voorwaarts te brengen. Er wordt een eindbod gedaan ten aanzien van afwijking van de kwaliteitseisen en de opname van het woningbouwprogramma alsmede de wijze waarop de civiele kosten worden verdeeld. Dit finale bod wordt voorgelegd aan de ontwikkelaar met als doel te komen tot een gezamenlijke overeenkomst. Afhankelijk van het vervolgproces, zal de gemeenteraad medio zomer de Locatieontwikkelingsovereenkomst vaststellen. Op het moment dat er concreet zicht is op herontwikkeling zal er een inloopbijeenkomst worden georganiseerd.

 5. B-stuk Vestigingsverzoek BillyBird Recreatiepark

  Het college besluit:
  Akkoord te gaan met het versturen van de antwoordbrief met daarin een afronding van het vestigingsverzoek.

  12 Juli 2018 is een brief gekomen waarin BillyBird aangeeft ook in Moerdijk te willen gaan kijken om zich te vestigen. Gemeente Moerdijk heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk een bezoek gebracht aan een van de bestaande parken van BillyBird. Naar aanleiding van dit bezoek is gekeken naar een geschikte locatie in de gemeente Moerdijk. Deze zoektocht zullen we gaan beëindigen omdat er geen locatie voldoet aan de vereiste.

 6. Technische wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

  Het college besluit:
  De verordening maatschappelijke ondersteuning aan de raad ter vaststelling aanbieden.

  Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de raad verplicht een Wmo verordening vast te stellen. De huidige verordening is op 31 mei 2018 door de raad vastgesteld. Doordat er op 1 januari als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo wijzigingen in de eigen bijdrage regeling optreden moet de verordening (technisch) worden aangepast. In 2019 houdt de gemeente in ieder geval nog het recht om afwijkingen naar beneden van dit abonnementstarief vast te stellen. Op 20 november 2018 heeft het College besloten om ook in 2019 voor de maatwerkvoorziening begeleiding geen eigen bijdrage te vragen. Dit besluit is nu in de verordening verwerkt.

 7. Dienstverleningsovereenkomst WVS-groep 2019

  Het college besluit:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst voor 2019 met de WVS-Groep aan te gaan ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
  2. Het vanuit het Rijk toegekende budget voor uitvoering van de Wsw, aan de WVS-Groep toe te kennen;
  3. De dienstverleningsovereenkomst, namens het college, door de burgemeester te laten ondertekenen.

  Sinds 1 januari 2008 is de verhouding tussen negen gemeenten in West-Brabant en de uitvoeringsorganisatie  van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd: was er voorheen sprake van verlengd lokaal bestuur, nu bestaat er een relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Om het opdrachtgeverschap voor 2019 in te vullen wordt de dienstverleningsovereenkomst 2019 aangegaan. Hierin zijn de
  uitvoeringsafspraken tussen de gemeente Moerdijk en de WVS-Groep opgenomen. Met deze overeenkomst wordt een rechtmatige uitvoering van de Wsw in 2019 gewaarborgd.

 8. Budget Woningbehoefteonderzoek 2019

  Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen een budget voor 2019 beschikbaar te stellen van € 50.000 ten behoeve van het uitvoeren van een woningbehoefteonderzoek. 
  2. De raad voor te stellen de beschikbaar gestelde middelen voor € 33.333 te dekken uit de algemene reserve en het restant van € 16.667 te dekken middels de bijdrage van Woonkwartier.

  Iedere vier jaar meten de gemeente Moerdijk en woningcorporatie Woonkwartier gezamenlijk de ideeën, wensen en opvattingen over hoe bestaande en toekomstige inwoners (willen) wonen in de gemeente Moerdijk door middel van een grootschalige (woon)enquête. Dit onderzoek heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2015. In de tussenliggende periode hebben er heel wat veranderingen plaatsgevonden. De woningmarkt is weer vol op stoom. Vrijwel elk product is afzetbaar. Maar is dat alleen het product dat nu goed verkoopt, of is dat ook een product waar op termijn behoefte aan is?
  Wat zijn de kansen voor huishoudens met een laag inkomen om in de gemeente Moerdijk een passende woning te vinden? Hoe kunnen wij de Moerdijkse woningmarkt goed voorbereiden op de toekomst (een kwalitatief goed woningbezit c.q. een toekomstbestendige woningvoorraad)? Tal van vragen om in de gemeente Moerdijk een actueel woningbehoefteonderzoek onder de inwoners van de gemeente Moerdijk te houden. Om o.a. op deze vragen duidelijkheid te krijgen stelt het college de gemeenteraad voor  om een budget van € 50.000 ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van een nieuw woningbehoefteonderzoek.

 9. Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2018

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voorstellen:

  1. De uitgaven in 2018 in verband met het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen op € 736.905 exclusief btw;
  2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds  ter hoogte van 70% van € 736.905 = € 515.834.
  3. Na definitieve toekenning van de suppletie-uitkering de gelden die betrekking hebben op projecten van derden aan resp. LSNed en Bosselaar-Zuid beschikbaar te stellen.

  De gemeente Moerdijk heeft in 2018 bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn door derden (LSNed en Bosselaar-Zuid B.V.) in dit kader kosten gemaakt bij projecten van hen. De werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk.
  Alleen gemeenten kunnen door middel van een besluit van de gemeenteraad een beroep doen op het verkrijgen van een suppletie-uitkering (zgn. “bommenregeling”) uit het Gemeentefonds voor gemaakte kosten op het gebied van opsporing, benadering en ruiming van conventionele explosieven. Dit betekent dat ook bij onderzoek en ruiming op initiatief van commerciële partijen, de gemeente deze aanvraag moet indienen. De suppletie-uitkering bedraagt 70% van de gemaakte kosten. Hiervoor dient vóór 1 april 2019 een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 10. DVO ondersteuning jeugdhulpregio West-Brabant-West – Gemeente Roosendaal

  Het college besluit:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst over de ondersteunende diensten van de gemeente Roosendaal aan de jeugdhulpregio West-Brabant-West aan te gaan;
  2. De gemeente Roosendaal te machtigen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 3 van de Dienstverleningsovereenkomst ondersteuning jeugdhulpregio West-Brabant West – gemeente Roosendaal.
  3. De opdracht aan het Zorg informatie en inkoop Team met 1 jaar te verlengen.
  4. Een opdracht te verstrekken met betrekking tot structuur en sturing samenwerking vanaf 2020 en de bijbehorende ondersteuning inclusief de taken van het zorg informatie en inkoop team opnieuw te bepalen.

  Burgemeestersbesluit

  1. De Wethouder jeugd te machtigen voor de ondertekening en verdere afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten aan de jeugdzorgregio West-Brabant-West.
 11. Project 185. Vaststelling startdocument Woningbouwontwikkeling Blauwe Hoef

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om het startdocument voor project 185. Woningbouwontwikkeling Blauwe Hoef vast te stellen.

  Er is behoefte aan uitbreiding van woningbouw in Klundert. In de gemeentelijke structuurvisie is de ‘uitbreiding Blauwe Hoef’ hiervoor aangewezen, in noordwestelijke richting. Het college heeft op 9 oktober 2018 besloten deze opgave actief op te pakken, het voorliggende startdocument is de eerste stap in het proces om te komen tot realisatie van de nieuwe woonwijk. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit document vast te stellen zodat de volgende fase van het project kan starten.
  Met het startdocument worden de kaders van het project bepaald, bijvoorbeeld qua woningtypologie, duurzaamheidsambities enzovoort. Deze kaders vormen de basis voor de volgende fase van het project, namelijk het onderzoeken van de haalbaarheid. Hierin wordt de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid onderzocht.
  In de voorlopige planning, en zonder tegenslagen, wordt ervan uitgegaan dat er 5 jaar voorbereidingstijd nodig is om te kunnen starten met de daadwerkelijk realiseren van de wijk.

 12. Aanvraag aanvullend krediet herstelwerkzaamheden stadhuis Klundert

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. Een aanvullend krediet economisch nut van € 125.000 beschikbaar te stellen voor de herstelwerkzaamheden aan het voormalig stadhuis Klundert;
  2. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 7.450 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2019.

  In 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herstelwerkzaamheden aan het voormalige stadhuis Klundert. De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van de glas-in-loodbeglazing en het aanbrengen van achterzetbeglazing als duurzaamheidsmaatregel. Bij de aanbesteding is duidelijk geworden dat de kosten voor deze verbouwing hoger uitvallen dan verwacht. Er is bij de aanvraag van het krediet geen rekening gehouden met stijgende bouwkosten en leges. Om uitvoering te kunnen geven aan de herstelwerkzaamheden zijn extra middelen nodig van € 125.000.