Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2018

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voorstellen:

  1. De uitgaven in 2018 in verband met het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen op € 736.905 exclusief btw;
  2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds  ter hoogte van 70% van € 736.905 = € 515.834.
  3. Na definitieve toekenning van de suppletie-uitkering de gelden die betrekking hebben op projecten van derden aan resp. LSNed en Bosselaar-Zuid beschikbaar te stellen.

De gemeente Moerdijk heeft in 2018 bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn door derden (LSNed en Bosselaar-Zuid B.V.) in dit kader kosten gemaakt bij projecten van hen. De werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk.
Alleen gemeenten kunnen door middel van een besluit van de gemeenteraad een beroep doen op het verkrijgen van een suppletie-uitkering (zgn. “bommenregeling”) uit het Gemeentefonds voor gemaakte kosten op het gebied van opsporing, benadering en ruiming van conventionele explosieven. Dit betekent dat ook bij onderzoek en ruiming op initiatief van commerciële partijen, de gemeente deze aanvraag moet indienen. De suppletie-uitkering bedraagt 70% van de gemaakte kosten. Hiervoor dient vóór 1 april 2019 een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.