Budget Woningbehoefteonderzoek 2019

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen een budget voor 2019 beschikbaar te stellen van € 50.000 ten behoeve van het uitvoeren van een woningbehoefteonderzoek. 
  2. De raad voor te stellen de beschikbaar gestelde middelen voor € 33.333 te dekken uit de algemene reserve en het restant van € 16.667 te dekken middels de bijdrage van Woonkwartier.

Iedere vier jaar meten de gemeente Moerdijk en woningcorporatie Woonkwartier gezamenlijk de ideeën, wensen en opvattingen over hoe bestaande en toekomstige inwoners (willen) wonen in de gemeente Moerdijk door middel van een grootschalige (woon)enquête. Dit onderzoek heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2015. In de tussenliggende periode hebben er heel wat veranderingen plaatsgevonden. De woningmarkt is weer vol op stoom. Vrijwel elk product is afzetbaar. Maar is dat alleen het product dat nu goed verkoopt, of is dat ook een product waar op termijn behoefte aan is?
Wat zijn de kansen voor huishoudens met een laag inkomen om in de gemeente Moerdijk een passende woning te vinden? Hoe kunnen wij de Moerdijkse woningmarkt goed voorbereiden op de toekomst (een kwalitatief goed woningbezit c.q. een toekomstbestendige woningvoorraad)? Tal van vragen om in de gemeente Moerdijk een actueel woningbehoefteonderzoek onder de inwoners van de gemeente Moerdijk te houden. Om o.a. op deze vragen duidelijkheid te krijgen stelt het college de gemeenteraad voor  om een budget van € 50.000 ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van een nieuw woningbehoefteonderzoek.