Project 008. Eindvoorstel Kop Roode Vaart Zevenbergen

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het eindbod waarbij gemotiveerd concessies worden gedaan ten aanzien van de kwaliteitseisen, de opname van het woningbouwprogramma en de wijze waarop de civiele kosten worden verdeeld;
  2. Indien met Van Wanrooij geen overeenstemming wordt bereikt over dit finale bod de samenwerking te beëindigen;
  3. De verwerfbaarheid van de Westzijde verder te onderzoeken en hiervoor mogelijk gebruik te maken van het gemeentelijk grondinstrumentarium; 
  4. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

De gemeente heeft in 2016 een intentieovereenkomst gesloten met Van Wanrooij
Projectontwikkeling b.v. uit Veghel ten behoeve van het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van herontwikkeling van het gebied ‘Kop Roode Vaart’ tot woningbouwlocatie. De beoogde ontwikkeling wordt in principe haalbaar geacht. Om de voorwaarden voor de samenwerking en herontwikkeling te formaliseren, zal er een zogenaamde Locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten worden. Met deze overeenkomst worden de juridische rechten en plichten tussen ontwikkelaar en gemeente vastgelegd.
Het college heeft besloten ten aanzien van de gemeentelijke randvoorwaarde concessies te doen teneinde de ontwikkeling tot een stap voorwaarts te brengen. Er wordt een eindbod gedaan ten aanzien van afwijking van de kwaliteitseisen en de opname van het woningbouwprogramma alsmede de wijze waarop de civiele kosten worden verdeeld. Dit finale bod wordt voorgelegd aan de ontwikkelaar met als doel te komen tot een gezamenlijke overeenkomst. Afhankelijk van het vervolgproces, zal de gemeenteraad medio zomer de Locatieontwikkelingsovereenkomst vaststellen. Op het moment dat er concreet zicht is op herontwikkeling zal er een inloopbijeenkomst worden georganiseerd.