Project 185. Vaststelling startdocument Woningbouwontwikkeling Blauwe Hoef

Het college besluit:
De raad voor te stellen om het startdocument voor project 185. Woningbouwontwikkeling Blauwe Hoef vast te stellen.

Er is behoefte aan uitbreiding van woningbouw in Klundert. In de gemeentelijke structuurvisie is de ‘uitbreiding Blauwe Hoef’ hiervoor aangewezen, in noordwestelijke richting. Het college heeft op 9 oktober 2018 besloten deze opgave actief op te pakken, het voorliggende startdocument is de eerste stap in het proces om te komen tot realisatie van de nieuwe woonwijk. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit document vast te stellen zodat de volgende fase van het project kan starten.
Met het startdocument worden de kaders van het project bepaald, bijvoorbeeld qua woningtypologie, duurzaamheidsambities enzovoort. Deze kaders vormen de basis voor de volgende fase van het project, namelijk het onderzoeken van de haalbaarheid. Hierin wordt de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid onderzocht.
In de voorlopige planning, en zonder tegenslagen, wordt ervan uitgegaan dat er 5 jaar voorbereidingstijd nodig is om te kunnen starten met de daadwerkelijk realiseren van de wijk.