Technische wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Het college besluit:
De verordening maatschappelijke ondersteuning aan de raad ter vaststelling aanbieden.

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de raad verplicht een Wmo verordening vast te stellen. De huidige verordening is op 31 mei 2018 door de raad vastgesteld. Doordat er op 1 januari als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo wijzigingen in de eigen bijdrage regeling optreden moet de verordening (technisch) worden aangepast. In 2019 houdt de gemeente in ieder geval nog het recht om afwijkingen naar beneden van dit abonnementstarief vast te stellen. Op 20 november 2018 heeft het College besloten om ook in 2019 voor de maatwerkvoorziening begeleiding geen eigen bijdrage te vragen. Dit besluit is nu in de verordening verwerkt.