Besluitenlijst B&W vergadering 29 januari 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 29 januari 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 22 januari 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 22 januari 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aanpassing beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

  Het college besluit:
  Aan de raad voor te stellen:

  1. De Verordening beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen met bijbehorende toelichting vast te stellen.
  2. Met ingang van 1 april 2019 geen nieuwe graven meer uit te geven op de begraafplaats aan de Galgenweg te Zevenbergen.
  3. Met ingang van 1 april 2019 geen nieuwe algemene graven en geen nieuwe urnengraven meer uit te geven op de begraafplaats aan de Schanspoort te Klundert.

  Met de realisatie van de nieuwe begraafplaats Noordtoren aan de Klundertseweg te Zevenbergen wordt de raad geadviseerd de beheerverordening voor gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen aan te passen. In deze verordening is opgenomen wat nabestaanden van de gemeente kunnen verwachten en wat hun rechten en plichten als rechthebbenden zijn. Op de nieuwe begraafplaats zijn een aantal nieuwe voorzieningen gerealiseerd, waardoor de keuzemogelijkheden voor een laatste rustplaats of asbestemming zijn verruimd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om natuurgraven, urnenzuilen, waterurnen, drijvende urnen en een verstrooiingsplaats voor as. Daarnaast wordt de raad geadviseerd om het gebruik van de huidige begraafplaatsen in Zevenbergen en Klundert deels te beperken, omdat daar onvoldoende ruimte beschikbaar is en om optimaal gebruik te maken van de ruimte en mogelijkheden die de nieuwe begraafplaats biedt. Op de huidige begraafplaats in Zevenbergen wordt alleen nog uitvoering gegeven aan bestaande reserveringen en op de begraafplaats in Klundert worden alleen nog particuliere (kind)graven uitgegeven. Voor urnengraven en algemene graven kan men terecht op de nieuwe begraafplaats. 

 4. Beleidsregel Schuldhulpverlening

  Het college besluit:

  1. De beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Moerdijk, vastgesteld op, 18 april 2017, in te trekken met ingang van inwerkingtreding van deze beleidsregel.
  2. In te stemmen met de nieuwe beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Moerdijk  en deze op de dag van bekenmaking in werking laten treden. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Moerdijk.

  Schuldhulpverlening is een werkvorm die flink in beweging is. Steeds meer inwoners hebben te maken met problematische schulden. Voorheen behoorden enkel de lage inkomens of personen met een uitkering tot de risicogroep. Inmiddels is er een verschuiving naar ook hogere inkomensgroepen. Sinds 1 juli 2012 is de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) van kracht. In deze Wet staat summier beschreven hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren. Door actuele en toekomstige ontwikkelingen is het van belang om de nieuwe beleidsregel vast te stellen.

 5. Evaluatie GR ICT WBW

  Het college besluit:
  In te stemmen met de opdrachtformulering “Evaluatie GR ICT WBW”.

  De ICT Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) is op 1-8-2015 als Gemeenschappelijke regeling formeel ontstaan. ICT WBW is de bedrijfsvoeringsorganisatie die diensten en producten levert aan de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal, Tholen en Moerdijk op het gebied van ICT. In de Gemeenschappelijke regeling staat dat het bestuur van ICTWBW eens in de vier jaar een uitgebreidere evaluatie verstrekt aan de Colleges, waarbij naast de doelgerichtheid van de samenwerking ook de vorm kritisch wordt bekeken. De opdrachtformulering voor deze evaluatie wordt nu ter goedkeuring aan de Colleges voorgelegd.

 6. Uitvoeringsprogramma VTH Moerdijk 2019

  Het college besluit:

  1. Uitvoeringsprogramma 2019 VTH vast te stellen.
  2. In te stemmen met de urgent noodzakelijke extra personele ondersteuning bij  team VTH voor de afhandeling van bouwvergunningen (omgevingsvergunning, activiteit bouwen) en uitvoeren bouwtoezicht
  3. De benodigde € 120.000,- te dekken uit de te verwachten hogere legesopbrengsten 2019, vooruitlopend op besluitvorming over de eerste bestuursrapportage
  4. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief. 
  5. Werkplan 2019 VTH Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen
  6. Het besluit van het algemeen bestuur van de OMWB van 12 oktober 2018 tot vaststelling van het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader te bekrachtigen. Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant verzoeken de uitvoering van het GUK (continu) te monitoren en periodiek te evalueren en de resultaten aan de deelnemers terug te koppelen
  7. Uitvoeringsprogramma 2019 VTH via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  8. Uitvoeringsprogramma 2019 VTH in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2019 naar gedeputeerde staten sturen.

  Op grond artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college van burgemeester en
  wethouders verplicht jaarlijks aan de hand van een vastgesteld vergunningen-, toezicht- en handhavingsprogramma een uitvoeringsprogramma op te stellen waarin wordt aangegeven welke activiteiten in 2019 in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma VTH 2019 is een uitwerking van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk (VTH-programma)dat op 24 januari 2017 is vastgesteld. Het  uitvoeringsprogramma bevat de planning van taken die het team VTH in 2019 uitvoert.

 7. Ledenraadpleging Cao Gemeenten – afspraken Wnra

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de gemaakte afspraken over de genormaliseerde concept Cao Gemeenten onder vermelding van het genoemde aandachtspunt over het overleg met de vakbonden (GO);
  2. De gemeentesecretaris namens het college laten instemmen en bij de opmerkingen het volgende te vermelden: ‘Na inwerkingtreding van de Wnra kent de ambtenarenwet niet langer de  overlegverplichting met de vakbonden (GO). De verwachting was dat gemeentelijke werkgevers de lokale arbeidsvoorwaarden voortaan met de ondernemingsraad zouden afspreken.
   Uit de voorliggende ledenraadpleging blijkt dat hoewel de wettelijke verplichting vervalt, er ook voor de nieuwe Cao gemeenten afspraken zijn opgenomen over het overleg met de vakbonden op lokaal niveau. Met deze afspraken wordt ons in ziens niet (volledig) de gewenste harmonisering en uniformering van arbeidsvoorwaarden bereikt’.

  Op 1 januari 2020 wordt Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd. Dan gaat de rechtspositie van veel werknemers bij de overheid, waaronder gemeenten, over van het ambtenarenrecht naar het reguliere arbeidsrecht. Dat betekent dat er veel afspraken moeten worden vastgelegd, waaronder de sectorale arbeidsvoorwaardenregeling. De VNG en de vakbonden hebben daarover afspraken gemaakt. De VNG houdt een ledenraadpleging om te kijken of de leden het eens zijn met de omzetting van de CAR-UWO naar een genormaliseerde Cao Gemeenten en de daarbij gemaakte afspraken met de vakbonden over de invoering van de Wnra. De gemeentesecretaris kan namens het college een reactie geven op dit voorstel. Dit kan tot uiterlijk1 februari a.s.

 8. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst extra B&W vergadering d.d. 24 januari 2019

  Het college besluit:

  1. De vertrouwelijke besluitenlijst vast te stellen.
 9. Verkenning ondernemersfonds

  Vertrouwelijk besluit d.d. 08-01-2019, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het PvA Verkenning haalbaarheid gebiedsgerichte ondernemersfondsen in Fijnaart, Klundert en Zevenbergen op basis van reclamebelasting
  2. Om dit traject te begeleiden € 28.000 beschikbaar te stellen. Kosten worden ten laste gebracht van het budget Economische zaken 6310100 (budget paraplunota).
  3. De raad te informeren over de uitvoering van de verkenning in de raadsinformatiebijeenkomst van 24 januari 2019. De initiatiefnemers zullen hierbij aanwezig zijn en hun verzoek toelichten.

  De Ondernemersvereniging Fijnaart, het Klunderts Ondernemers Kontakt en de Ondernemers-vereniging Zevenbergen hebben middels een brief het college verzocht om medewerking te verlenen aan een verkenning naar de haalbaarheid van gebiedsgerichte ondernemersfondsen in de centra van Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. In de brief wordt tevens gevraagd of de gemeente de verkenning en de mogelijke oprichting van de ondernemersfondsen projectmatig zou kunnen ondersteunen.  Met de beoogde constructie kan de gemeente in een aan te wijzen gebied een reclamebelas-ting innen bij ondernemers. De inkomsten uit de belastingmaatregel worden via een subsidie-constructie doorgegeven aan het bestuur van het ondernemersfonds. Het fondsbestuur beslist vervolgens zelf over de inzet van de middelen, mits dit past binnen de kaders die hiervoor met de gemeente zijn afgesproken (b.v. verhogen aantrekkelijkheid centrum, versterken onder-nemersklimaat). Met de constructie wordt free-riders gedrag ingeperkt, ontstaat collectief investerend vermogen en wordt de organisatiegraad van centrumondernemers versterkt. Breed draagvlak bij ondernemers is een voorwaarde voor succes.