Beleidsregel Schuldhulpverlening

Het college besluit:

  1. De beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Moerdijk, vastgesteld op, 18 april 2017, in te trekken met ingang van inwerkingtreding van deze beleidsregel.
  2. In te stemmen met de nieuwe beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Moerdijk  en deze op de dag van bekenmaking in werking laten treden. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Moerdijk.

Schuldhulpverlening is een werkvorm die flink in beweging is. Steeds meer inwoners hebben te maken met problematische schulden. Voorheen behoorden enkel de lage inkomens of personen met een uitkering tot de risicogroep. Inmiddels is er een verschuiving naar ook hogere inkomensgroepen. Sinds 1 juli 2012 is de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) van kracht. In deze Wet staat summier beschreven hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren. Door actuele en toekomstige ontwikkelingen is het van belang om de nieuwe beleidsregel vast te stellen.