Ledenraadpleging Cao Gemeenten – afspraken Wnra

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de gemaakte afspraken over de genormaliseerde concept Cao Gemeenten onder vermelding van het genoemde aandachtspunt over het overleg met de vakbonden (GO);
  2. De gemeentesecretaris namens het college laten instemmen en bij de opmerkingen het volgende te vermelden: ‘Na inwerkingtreding van de Wnra kent de ambtenarenwet niet langer de  overlegverplichting met de vakbonden (GO). De verwachting was dat gemeentelijke werkgevers de lokale arbeidsvoorwaarden voortaan met de ondernemingsraad zouden afspreken.
    Uit de voorliggende ledenraadpleging blijkt dat hoewel de wettelijke verplichting vervalt, er ook voor de nieuwe Cao gemeenten afspraken zijn opgenomen over het overleg met de vakbonden op lokaal niveau. Met deze afspraken wordt ons in ziens niet (volledig) de gewenste harmonisering en uniformering van arbeidsvoorwaarden bereikt’.

Op 1 januari 2020 wordt Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd. Dan gaat de rechtspositie van veel werknemers bij de overheid, waaronder gemeenten, over van het ambtenarenrecht naar het reguliere arbeidsrecht. Dat betekent dat er veel afspraken moeten worden vastgelegd, waaronder de sectorale arbeidsvoorwaardenregeling. De VNG en de vakbonden hebben daarover afspraken gemaakt. De VNG houdt een ledenraadpleging om te kijken of de leden het eens zijn met de omzetting van de CAR-UWO naar een genormaliseerde Cao Gemeenten en de daarbij gemaakte afspraken met de vakbonden over de invoering van de Wnra. De gemeentesecretaris kan namens het college een reactie geven op dit voorstel. Dit kan tot uiterlijk1 februari a.s.