Uitvoeringsprogramma VTH Moerdijk 2019

Het college besluit:

  1. Uitvoeringsprogramma 2019 VTH vast te stellen.
  2. In te stemmen met de urgent noodzakelijke extra personele ondersteuning bij  team VTH voor de afhandeling van bouwvergunningen (omgevingsvergunning, activiteit bouwen) en uitvoeren bouwtoezicht
  3. De benodigde € 120.000,- te dekken uit de te verwachten hogere legesopbrengsten 2019, vooruitlopend op besluitvorming over de eerste bestuursrapportage
  4. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief. 
  5. Werkplan 2019 VTH Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen
  6. Het besluit van het algemeen bestuur van de OMWB van 12 oktober 2018 tot vaststelling van het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader te bekrachtigen. Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant verzoeken de uitvoering van het GUK (continu) te monitoren en periodiek te evalueren en de resultaten aan de deelnemers terug te koppelen
  7. Uitvoeringsprogramma 2019 VTH via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  8. Uitvoeringsprogramma 2019 VTH in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2019 naar gedeputeerde staten sturen.

Op grond artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college van burgemeester en
wethouders verplicht jaarlijks aan de hand van een vastgesteld vergunningen-, toezicht- en handhavingsprogramma een uitvoeringsprogramma op te stellen waarin wordt aangegeven welke activiteiten in 2019 in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma VTH 2019 is een uitwerking van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk (VTH-programma)dat op 24 januari 2017 is vastgesteld. Het  uitvoeringsprogramma bevat de planning van taken die het team VTH in 2019 uitvoert.