Verkenning ondernemersfonds

Vertrouwelijk besluit d.d. 08-01-2019, vanaf heden openbaar
Het college besluit:

  1. In te stemmen met het PvA Verkenning haalbaarheid gebiedsgerichte ondernemersfondsen in Fijnaart, Klundert en Zevenbergen op basis van reclamebelasting
  2. Om dit traject te begeleiden € 28.000 beschikbaar te stellen. Kosten worden ten laste gebracht van het budget Economische zaken 6310100 (budget paraplunota).
  3. De raad te informeren over de uitvoering van de verkenning in de raadsinformatiebijeenkomst van 24 januari 2019. De initiatiefnemers zullen hierbij aanwezig zijn en hun verzoek toelichten.

De Ondernemersvereniging Fijnaart, het Klunderts Ondernemers Kontakt en de Ondernemers-vereniging Zevenbergen hebben middels een brief het college verzocht om medewerking te verlenen aan een verkenning naar de haalbaarheid van gebiedsgerichte ondernemersfondsen in de centra van Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. In de brief wordt tevens gevraagd of de gemeente de verkenning en de mogelijke oprichting van de ondernemersfondsen projectmatig zou kunnen ondersteunen.  Met de beoogde constructie kan de gemeente in een aan te wijzen gebied een reclamebelas-ting innen bij ondernemers. De inkomsten uit de belastingmaatregel worden via een subsidie-constructie doorgegeven aan het bestuur van het ondernemersfonds. Het fondsbestuur beslist vervolgens zelf over de inzet van de middelen, mits dit past binnen de kaders die hiervoor met de gemeente zijn afgesproken (b.v. verhogen aantrekkelijkheid centrum, versterken onder-nemersklimaat). Met de constructie wordt free-riders gedrag ingeperkt, ontstaat collectief investerend vermogen en wordt de organisatiegraad van centrumondernemers versterkt. Breed draagvlak bij ondernemers is een voorwaarde voor succes.