Besluitenlijst B&W vergadering 12 februari 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 12 februari 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Geen collegevergadering op 2 april 2019

  Het college besluit:
  2 april 2019 niet te vergaderen i.v.m. een college 2-daagse op 1 en 2 april 2019

 2. Onderzoek respijtzorg en andere vormen van mantelzorgondersteuning

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met een onderzoek naar de vraag en het aanbod aan respijtzorg en andere vormen van mantelzorgondersteuning. Dit onderzoek moet onder meer antwoord geven op de vraag of respijtzorg, zoals dit nu als voorziening is ingericht, pas bij de vraag en of er behoefte is aan een andere opzet van deze voorziening. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door MantelzorgNL (voorheen MEZZO);
  2. De kosten voor dit onderzoek € 14.183,10 (excl. BTW) voor € 10.000 ten laste te brengen van algemene voorzieningen Wmo (6670002/43657) en voor € 4.183,10 ten laste van het restkrediet mantelzorgondersteuning (7620700/43710).

  Het college hecht veel waarde aan de inzet van mantelzorgers bij de ondersteuning van de inwoners van de gemeente Moerdijk. Om de overbelasting van deze groep te voorkomen wordt gepleit om de ondersteuning op een hoger niveau te tillen en dan in het bijzonder de voorziening respijtzorg. Aanvullend zijn in de commissie SI in mei 2018 de volgende vragen gesteld. Kennen de mantelzorgers het bestaande aanbod? Hoe staat het met de ondersteunings-behoefte van een specifieke groep: de jonge mantelzorger?
  Dit heeft er toe geleid dat  we MantelzorgNL (voorheen MEZZO) een onderzoek willen laten uitvoeren naar respijtzorg en mantelzorgondersteuning in brede zin, zodat er inzicht ontstaat in de behoeften van mantelzorgers aan ondersteuning. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt of het bestaande ondersteuningsaanbod hierbij aansluit en of het  wenselijk is om het aanbod respijt-zorg en andere ondersteuningsvoorzieningen aan te passen. Voor het zomerreces wil het college antwoord op deze vragen.

 3. Kwartiermaker Integraal Kind Centrum

  Het college besluit:

  1. Een eenmalige subsidie van € 24.000 te verlenen aan Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant voor het ontwikkelen van 4 IKC’s voor de basisscholen St. Jozef, De Boemerang, De Arenberg en de combinatie De Regenboog - Maria; 
  2. De subsidie van € 24.000 ten laste te brengen van productnummer 6 480 000 / 4 42 59;
  3. In te stemmen met de beschikking en uitvoeringsovereenkomst.

  In de gemeente Moerdijk zijn alle basisscholen inmiddels Brede School. De school en de kinderopvang en alle vormen van buitenschoolse opvang vormen in samenhang een Brede School. Vaak opereren de organisaties nog los van elkaar, maar zijn ze wel onder één dak gehuisvest. Om de stap naar het  Integraal Kind Centrum (IKC) te maken, is gekozen om een onderzoek te doen naar 4 potentiële pilots en een plan van aanpak voor deze 4 pilots op te stellen. De 4 IKC’s worden ontwikkeld voor de basisscholen St. Jozef, De Boemerang, De Arenberg en de combinatie De Regenboog - Maria  Deze scholen kunnen als voorbeeld dienen voor de overige Brede Scholen, die zich de komende jaren zullen gaan omvormen tot IKC’s.
  Het proces om de 4 pilots te ontwikkelen zal ondersteund moeten worden door een kwartiermaker. De geraamde kosten voor deze ondersteuning van deze 4 pilots bedragen totaal € 40.000, daarnaast is er € 11.000 voor kennisdeling geraamd.
  Namens de drie schoolbesturen heeft Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant  een subsidieaanvraag ingediend voor € 24.000 (= 60%) voor het financieren van deze kwartier-maker door de gemeente. Het college heeft besloten om € 24.000 als subsidie te verlenen. De  schoolbesturen Stichting De Waarden, Borgesiusstichting en Stichting Openbaar Basisonder-wijs West-Brabant zijn bereid om samen € 16.000 (= 40%) voor hun rekening te nemen. Daar-naast zullen de drie schoolbesturen ook de overige kosten van € 11.000 voor kennisdeling (excursie en studiemomenten) voor hun rekening nemen.

 4. Cultureel programma Fort Sabina.nl 2019

  Het college besluit:

  1. Stichting Fort Sabina.nl voor 2019 een totale subsidie van € 9.000,- te verlenen voor het uitvoeren van het cultureel programma 2019;
  2. De kosten te dekken uit 6540000 (Kunstbeoefening)/44258(evenementensubsidies)

  Zowel stichting Fort Sabina.nl als het college heeft de ambitie om van Fort Sabina een cultureel epicentrum te maken waarbij (cultureel)erfgoed en landschap in elkaar overlopen en elkaar versterken. Het college heeft Stichting Fort Sabina voor 2019 een subsidie van € 9.000,- verstrekt om dit te realiseren. Stichting Fort Sabina.nl organiseert verschillende culturele activiteiten en evenementen. Om niet voor elke activiteit een subsidietraject te hoeven doorlopen zijn het college en de stichting met elkaar in 2017 in gesprek gegaan en is afgestemd om voortaan alle aanvragen in eens in te dienen. Voor alle ingediende activiteiten is een subsidie verleend met een totaal van € 9.000,-. Voorwaarde aan deze verlening is dat de stichting geen aanvullende aanvraag voor een initiatief- of evenementensubsidie doet. De stichting en het college constateren dat door deze manier van werken: 

  1. De subsidie zorgt voor continuïteit in het aanbod;
  2. De subsidie een aanjagende werking heeft op het aanbod;
  3. Het vergemakkelijkt aanvragen bij fondsen waardoor grotere producties tot de mogelijkheden gaan behoren;
  4. De subsidie voorziet als buffer bij het nemen van risico's op het gebied van programmering. Durf en lef zijn belangrijk als het gaat om het realiseren van een unieke en specifieke programmering. Hierbij hoort ook het risico dat er ook wel eens iets kan mislukken;
  5. De subsidie geeft ruimte om zo te programmeren dat er met kleinere activiteiten geld kan worden gegenereerd welke kunnen worden geïnvesteerd in grotere producties.
   Met het oog op het wederom positieve resultaat in 2018 heeft het college besloten deze manier van werken in 2019 met de stichting verder door te zetten. Het college en de stichting evalueren jaarlijks in december of deze manier van werken nog het gewenste resultaat oplevert.
 5. Overeenkomst huishoudelijke ondersteuning hospice

  Het college besluit:
  In te stemmen met de overeenkomst huishoudelijke ondersteuning met Careyn Hospice.

  Careyn Hospice is een aanbieder voor terminale cliënten. Careyn Hospice is een niet-Wtzi-toegelaten hospice, gelegen in Breda. Voor een dergelijk hospice wordt een indicatie wijkverpleging afgegeven, waarin geen huishoudelijke ondersteuning zit. Huishoudelijke ondersteuning is voor rekening van de Wmo. Met het oog hierop wordt een overeenkomst met Careyn Hospice afgesloten.

 6. Strategie Veiligheid Regio West Brabant West 2019-2020

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Strategie Veiligheid voor de regio West Brabant West 2019-2020;
  2. De reeds toegekende rijksmiddelen twv € 2.000.000 voor een periode van drie jaar, uit het transformatiefonds  ‘Zorg voor jeugd’  in te zetten voor de realisatie van de Strategie Veiligheid.

  Met de komst van de transitie jeugdzorg zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor een groot deel van de veiligheidsketen voor jeugd. In het verlengde van het Beleidsplan Jeugd 2018-2020 is door uw college een aparte visie vastgesteld voor jeugd en veiligheid; Zicht op veiligheid. Deze visie wordt uitgewerkt in de strategie veiligheid om de transformatie op de veiligheidsketen de komende jaren verder vorm te geven.