Kwartiermaker Integraal Kind Centrum

Het college besluit:

  1. Een eenmalige subsidie van € 24.000 te verlenen aan Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant voor het ontwikkelen van 4 IKC’s voor de basisscholen St. Jozef, De Boemerang, De Arenberg en de combinatie De Regenboog - Maria; 
  2. De subsidie van € 24.000 ten laste te brengen van productnummer 6 480 000 / 4 42 59;
  3. In te stemmen met de beschikking en uitvoeringsovereenkomst.

In de gemeente Moerdijk zijn alle basisscholen inmiddels Brede School. De school en de kinderopvang en alle vormen van buitenschoolse opvang vormen in samenhang een Brede School. Vaak opereren de organisaties nog los van elkaar, maar zijn ze wel onder één dak gehuisvest. Om de stap naar het  Integraal Kind Centrum (IKC) te maken, is gekozen om een onderzoek te doen naar 4 potentiële pilots en een plan van aanpak voor deze 4 pilots op te stellen. De 4 IKC’s worden ontwikkeld voor de basisscholen St. Jozef, De Boemerang, De Arenberg en de combinatie De Regenboog - Maria  Deze scholen kunnen als voorbeeld dienen voor de overige Brede Scholen, die zich de komende jaren zullen gaan omvormen tot IKC’s.
Het proces om de 4 pilots te ontwikkelen zal ondersteund moeten worden door een kwartiermaker. De geraamde kosten voor deze ondersteuning van deze 4 pilots bedragen totaal € 40.000, daarnaast is er € 11.000 voor kennisdeling geraamd.
Namens de drie schoolbesturen heeft Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant  een subsidieaanvraag ingediend voor € 24.000 (= 60%) voor het financieren van deze kwartier-maker door de gemeente. Het college heeft besloten om € 24.000 als subsidie te verlenen. De  schoolbesturen Stichting De Waarden, Borgesiusstichting en Stichting Openbaar Basisonder-wijs West-Brabant zijn bereid om samen € 16.000 (= 40%) voor hun rekening te nemen. Daar-naast zullen de drie schoolbesturen ook de overige kosten van € 11.000 voor kennisdeling (excursie en studiemomenten) voor hun rekening nemen.